• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). Навчальна дисципліна «Технології викладання математики у закладах освіти», яка є складовою освітньої програми зі спеціальності111 «Математика»для галузі знань 11 –«Математика та статистика»,повинна забезпечити методичну підготовку майбутніх математиків, вчителів математики, що стосуються інноваційних технологійта вмінь їх використання при викладанні математики у закладах освіти.

 2. Мета навчальної дисципліни: забезпечити ґрунтовне засвоєння теоретичного матеріалу на теоретико-методологічному і практичному рівні, сприяти формуванню системи знань у майбутніх математиків, вчителів математики щодо сутності інноваційних технологій та вмінь їх використання при викладанні математики у закладах освіти.

 3. Пререквізити. Для підвищення ефективності засвоєння курсу«Технології викладання математики у закладах освіти» здобувач вищої освіти має вивчити такі дисципліни: «Елементарна математика і методика викладання математики», «Психологія», «Педагогіка», «Історія математики».

 4. Результати навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких програмних компетентностей:

- здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);

- здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2);

- знання й розуміння предметної області та професійної діяльності (ЗК-3);

- здатності учитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-4);

- здатності використовувати стандартні прийоми та методи математичних досліджень, проявляти творчий підхід, ініціативу (ЗК-5); 

- здатності до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-6);

- здатності спілкуватися державною мовою усно та письмово (ЗК-8);

- здатності до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері математики (ФК-10);

- володіння дидактичними знаннями процесів і методів викладання та навчання математики (ФК-1);

- відтворювати знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань і використання математичних методів у обраній професії (ПРН-З-2);

- володіти методикою викладання математичних дисциплін у закладах середньої та вищої освіти (ПРН-З-6);

- уміти використовувати фундаментальні математичні закономірності у професійній діяльності (ПРН-У-1);

-доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців (ПРН-У-3);

- розв’язувати задачі з математичною строгістю та математичними методами, перевіряти умови виконання математичних тверджень, переносити умови та твердження на нові класи об’єктів, знаходити й аналізувати відповідності між поставленою задачею ц існуючими моделями (ПРН-У-7);

- пояснювати математичні концепції мовою, зрозумілою для нефахівців у галузі математики (ПРН-У-11);

- розв’язувати задачі різних рівнів складності з курсу елементарної математики, зокрема, задачі для математичних олімпіад та турнірів (ПРН-У-12);

знати:історичні аспекти розвитку сучасних освітніх технологій та їх ролі у навчально-виховному процесі; зміст та класифікацію сучасних інноваційних технологій; сутність інноваційного підходу щодо підготовки майбутніх математиків; методику проведення занять з використанням сучасних технологій навчання; методичні і практичні аспекти реалізації інноваційних технологій при викладанні математики у ЗЗСО і ЗВО.

вміти:аналізувати наукові засади інноваційного підходу до навчання математики у ЗЗСО і ЗВО; визначати доцільність цілісного або елементного впровадження інтерактивного навчання в ЗЗСО і ЗВО; розробляти нестандартні заняття з математики: уроки-диспути, ігри, дискусії, подорожі тощо; організовувати і проводити заняття з використанням сучасних технологій навчання; застосовувати інноваційні технології на педагогічній практиці, педагогічній роботіу ЗЗСО і ЗВО.

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи фахового навчання

Тема 1. Сучасна система математичноїосвіти в Україні

Тема 2. Теоретичні осно­ви сучасних освітніх і педагогічних технологій

Тема 3. Сучасне тради­ційне навчання

Тема 4. Інформаційно-комунікаційні технології вумовах інформатизації суспільства

Тема 5. Навчальні тех­нології

Тема 6. Освітні техно­логії на основі ефектив­ностіуправління та орга­нізації навчальногопро­цесу у ЗЗСО

Тема 7. Сучасні техно­логії навчання у ЗВО

Тема 8. Педагог у сучас­ній системі освіти. Роль і місценауково-педагогіч­ного працівника в роз­витку суспільства, його функції

Змістовий модуль 2. Сучасні технології навчання математики у закладах освіти

Тема 9. Технологічний підхід до навчання мате­матики

Тема 10. Технологічний підхід та індивідуаліза­ція навчання математики

Тема11. Технологічні схе­ми навчання елементам математичного змісту

Тема 12. Технології ма­тематичної освіти в гло­бальному інформаційно­му суспільстві: інформа­ційні, проблемна, мо­дульна, проектна, ди­станційна, ігрові, розроб­ки та застосування тес­тів

 

Технології викладання математики у закладах освіти
  • Кількість кредитів 5
  • Тип Обов'язковий
  • Семестр 9
  • Рівень вищої освіти Магістр
  • Підсумковий контроль Екзамен