• algebra@chnu.edu.ua
 • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).

Навчальна дисципліна «Задача з параметрами», яка є складовою освітньої програмизі спеціальності 014.04 «Середня освіта (математика для галузі знань 01– «Освіта»,повинна забезпечити методичну підготовку майбутніх математиків, вчителів математики, що стосуються методики та методів розв’язування задач з параметрами, розвитку в них творчих здібностей.

 2. Мета навчальної дисципліни:забезпечити ґрунтовне засвоєння теоретичного матеріалу;сприяти формуванню навичок у застосуванні теоретичних знань до розв’язування задач з параметрамирізного ступеня складності; правильному використанню основнихметодів, твердженьта властивостей функцій при розв’язуванні задач.

 3. Пререквізити.Для підвищення ефективності засвоєння курсу«Задачі з параметрами» здобувач вищої освіти має вивчити такі дисципліни: «Математичний аналіз», «Аналітична геометрія», «Лінійна алгебра», «Елементарна математика і методика викладання математики».

4. Результати навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких компетентностей:

- здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);

- здатності спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність до комунікації іноземною мовою за предметною спеціальністю (ЗК-4);

- здатності учитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-6);

- здатності перенесення системи наукових знань у професійну діяльність та в площину навчального предмету (ФК-1);

- здатності забезпечувати навчання учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички в області предметної спеціальності (ФК-2);

- здатності формувати і розвивати в учнів ключові та предметні компетентності засобами навчального предмету та інтегрованого навчання; формувати в них ціннісні ставлення, розвивати критичне мислення (ФК-4);

- здатності подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній для цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати математичні міркування інших осіб, залучених до розв’язання тієї самої задачі (ФК-5);

- здатності до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінювання обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів (ФК-11);

- здатності розв’язувати задачі шкільних курсів математики та інформатики різного рівня складності, аналізувати та оцінювати ефективність розв’язку та формувати відповідні вміння в учнів (ФК-14);.

- демонструвати знання фундаментальної математики і застосовувати класичні та сучасні методи математики для досягнення інших результатів освітньої програми (ПРН-У-12);

- називати, класифікувати і аналізувати задачі шкільних курсів математики, інформатики та інформаційних технологій різних рівнів складності, демонструвати здатність їх розв’язувати (ПРН-У-13);

- вибирати математичні методи розв’язування задач, враховувати умови виконання математичних тверджень, коректнопроектувати умови та твердження на нові класи об’єктів (ПРН-У-14);

знати:

 • основні поняття, систематизацію задач з параметрами та класифікацію методів розв’язування;
 • основні види рівнянь і нерівностей з параметрами;
 • графічний метод розв’язування задач з параметрами;
 • аналітичні методи розв’язування задач з параметрами.

вміти:

 • розв’язувати різні види рівнянь і нерівностей з параметрами та їх систем;
 • розв’язувати задачі з параметрами графічним методом;
 • застосовувати аналітичні методи до розв’язування задач з параметрами;
 • застосовувати теоретичні та практичні знання з курсу задачі з параметрами на педагогічній практиці, педагогічній роботі.

Змістовий модуль 1. Різні види рівнянь і нерівностей з параметрами

Тема 1. Задачі з пара­метрами: основні понят­тя, їх систематизація та класифікація методів розв’язування

Тема 2. Алгебраїчні рівняння з параметрами та їх системи

Тема 3. Алгебраїчні нерівності з параметра­ми та їх системи

Тема 4. Тригономе­тричні рівняння і нерів­ності з параметрами та їх системи

Тема 5. Показникові рівняння і нерівності з параметрами та їх системи

Тема 6. Логарифмічні рівняння і нерівності з параметрами та їх системи

Тема 7. Різні транс­цендентні рівняння і нерівності з параметра­ми та їх системи

Змістовий модуль 2. Аналітичні та графічні методи розв’язування задач з параметрами

Тема 8. Квадратична функція в задачах з параметрами

Тема 9. Аналітичні методи розв’язування задач з параметрами

Тема 10. Графічні ме­тоди розв’язування задач з параметрами

 

Задачі з параметрами
 • Кількість кредитів 4
 • Тип Вибірковий
 • Семестр 10
 • Рівень вищої освіти Магістр
 • Підсумковий контроль Екзамен