• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

Важливою ланкою практ­ичної підготовки студентів спеціальності 014.04 «Се­ред­ня освіта (Ма­­тематика)» рівня вищої освіти дру­гий ма­гістерський є педагогічна практика. Під час цієї практики практично по­глиб­лю­ються теоретичні знання з ос­нов­них дисциплін навчального плану підготовки магістрів. Ця прак­тика прово­дить­ся з метою підготовки випускників факультету РВО другий магіс­тер­сь­кий до май­бут­­ньої роботи на посаді вчителя математики в ЗЗСО, викладача математики в закла­дах передвищої та вищої освіти.

Зміст програми для проведення педагогічної практики від­по­ві­дає Положенню про проведення практики студентів вищих навчальних зак­ла­дів України, затверд­же­но­го наказом Міністерства освіти та науки України, а також іншим нормативним документам щодо практики студентів, освітній програмі та навчальному плану спеціальності.

Педагогічна практика студентів 6 курсу спеціальності «Середня освіта (Мате­ма­­тика)» проходить в 11-му се­мест­рі та проводиться протягом перших восьми тижнів цього семестру.

Городецький Василь Васильович

Городецький Василь Васильович

Професор, доктор фіз.-мат. наук
Колісник Руслана Степанівна

Колісник Руслана Степанівна

Доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Мартинюк Ольга Василівна

Мартинюк Ольга Василівна

Професор, доктор фіз.-мат. наук
Сікора Віра Степанівна

Сікора Віра Степанівна

Доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Мироник Вадим Ілліч

Мироник Вадим Ілліч

Доцент кафедри алгебри та інформатики
Довгей Жанна Іллінічна

Довгей Жанна Іллінічна

Асистент, кандидат фіз.-мат. наук
Лучко Вікторія Сергіївна

Лучко Вікторія Сергіївна

Асистент, кандидат фіз.-мат. наук
Шевчук Наталія Михайлівна

Шевчук Наталія Михайлівна

Асистент, кандидат фіз.-мат. наук
Педагогічна практика (6 курс)
  • Цільова група студенти 6 курсу (спеціальність 014.04)