• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).
Призначення навчальної дисципліни: допомогти студентам ознайомитись,
закріпити та поглибити знання з інформаційно-комунікаційних технологій та
формування здатності до застосування знань у практичних ситуаціях, навчитись
використовувати можливості ППЗ на практиці. А також придбання і
вдосконалення практично значущих умінь і навичок, які гратимуть важливу
роль в подальшому навчанні студентів в університеті, а також в їх подальшій
педагогічній діяльності.
2. Мета навчальної дисципліни: Метою предметного практикуму 2 є
оволодіння студентами сучасними методами та формами навчання;
поглиблення і закріплення теоретичних знань, отриманих раніше ними в
процесі навчання та їх практичне застосування; формування у них професійних
умінь та навичок для прийняття самостійних рішень; виховання потреби
систематично поновлювати свої знання та бажання творчо їх застосовувати в
практичній діяльності; ознайомлення з деякими програмно-методичними
комплексами підтримки навчання математики; формування навичок із
застосування окремих програмно-педагогічних засобів; ознайомлення з
певними інтернет ресурсами, сервісами та платформами та їх застосування на
практиці; національно-патріотичне виховання на уроках математики засобами
ейдографіки а також виховання здатності до командної діяльності із
врахуванням міжособистісної взаємодії, як в сфері професійної діяльності, так і
при спілкуванні з представниками інших професійних груп.
3. Завданням предметного практикуму 2 є оволодіння новими знаннями
та закріплення раніше отриманих у процесі навчання теоретичних знань;
ґрунтовне засвоєння теоретичних і практичних знань, необхідних в подальшій
професійній діяльності; формування навичок при використанні сучасних
програмно-педагогічних засобів, формування здатності орієнтуватися в
інформаційному просторі, ефективно використовувати цифрові ресурси та
технології, а також здійснювати пошук, обробку та аналіз.
4. Пререквізити. Для успішного оволодіння знаннями з курсу здобувач має
вільно володіти знаннями з дисциплін математичного спрямування, а також
курсів «Основи інформаційних технологій» та «Програмно-педагогічні засоби
навчання».
5. Результати навчання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: основні сучасні методи та форми навчання із застосування ІКТ та
програмно-педагогічні засоби; можливості програмно-методичних комплексів
підтримки навчання математики; переваги певних Інтернет ресурсів, сервісів та
платформ та можливості їх застосування; переваги та можливості програмнометодичного комплексу навчального призначення «Математика 5-6 клас» для
ЗНЗ, педагогічного програмного засобу «Бібліотека електронних наочностей»,
деяких інтернет ресурсів для опитування та тестування, таких як Google
Classroom, Google Форми, Kahoot!, Classtime; можливості застосування та
переваги он-лайн платформи Draw.io для унаочнення навчального матеріалу,
зокрема, при вивченні окремих тем геометрії.
вміти: використовувати програмні засоби загального та спеціального
призначення для розв’язання задач професійного спрямування; здійснювати
пошук, обробку та аналіз інформації; ефективно використовувати цифрові
ресурси та технології в освітньому процесі; застосовувати отримані знання у
практичних ситуаціях; працювати у команді.
Курс ”Предметний практикум 2“ згідно ОПП «Математика» має
забезпечувати наступні програмні компетентності та програмні результати
навчання:
Загальні компетентності (ЗК):
ЗК2. Здатність до застосування знань у практичних ситуаціях.
ЗК5. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, ефективно
використовувати цифрові ресурси та технології в освітньому процесі,
здійснювати пошук, обробку та аналіз.
ЗК8. Здатність до міжособистісної взаємодії та роботи у команді у сфері
професійної діяльності, спілкування з представниками інших професійних груп
різного рівня.
Фахові компетентності спеціальності (ФК)
ФК12. Здатність використовувати програмні засоби загального та спеціального
призначення для розв’язання прикладних задач з математики та інформатики.
ФК15. Здатність добирати та використовувати сучасні інформаційнокомунікаційні технології в освітньому процесі та в позакласній роботі,
аналізувати й оцінювати доцільність й ефективність їх застосування.
Програмні результати навчання
Здобувач вищої освіти після успішного завершення освітньо-професійної
програми має продемонструвати заплановані знання, уміння, здатності:
ПРН9. Виявляти навички роботи в команді, адаптації та дії у новій ситуації.
ПРН13. Називати, класифікувати і аналізувати задачі шкільних курсів
математики, інформатики та інформаційних технологій різних рівнів
складності, демонструвати здатність їх розв’язувати.
ПРН16. Розуміти і реалізовувати сучасні методики й освітні технології
навчання математики та інформатики для виконання освітньої програми в
базовій середній школі, застосовувати інформаційно-комунікаційні технології
на уроках і в позакласній роботі

Довгей Жанна Іллінічна

Довгей Жанна Іллінічна

Асистент, кандидат фіз.-мат. наук
Предметний практикум (2 курс)
  • Цільова група студенти 2 курсу (спеціальність 014.04)