Перейти до основного вмісту

Історія та сьогодення кафедри алгебри та інформатики

У 1940 році у складі фізико-математичного факультету Чернівецького державного університету була утворена кафедра алгебри та геометрії. Важливу роль в організації кафедри та обранні її наукового напрямку відіграли академіки Микола Миколайович Боголюбов (1909-1992), Борис Володимирович Гнєдeнко (1912-1995) та заслужений діяч науки УРСР, професор Олександр Степанович Смогоржевський (1896-1969). Першим завідувачем кафедри було призначено доцента Юрія Олександровича Кікеця (1893-1969), а з 1945 року кафедрою завідував учень Олександра Смогоржевського Микола Григорович Бєляєв (1904–1981). За направленням у лютому 1945 року він прибув на роботу в Чернівецький університет. У 1952 році захистив кандидатську дисертацію й наполегливо працював над проблемами диференціальної геометрії ліній та поверхонь неевклідових просторів нормалізації гіперповерхонь, оснащених полем прямих, опублікував понад 30 наукових праць.

З 1953 по 1956 рік Микола Бєляєв працював на посаді проректора з навчальної роботи ЧДУ, з 1956 по 1966 рік – декан фізико-математичного факультету, з 1956 по 1973 рік – завідувач кафедри алгебри та геометрії; доклав багато зусиль для встановлення наукових контактів кафедри алгебри та геометрії з провідними математичними центрами колишнього СРСР, приділяв значну увагу безпосередній роботі з молоддю, майстерно читав лекції з основних та спеціальних курсів.

У 1948-1950 роках кафедрою завідував Михайло Костянтинович Фаге (1915-1995), а з 1950 по 1956 рік – Юрій Миколайович Ястребов (1917-1961). Саме тоді на кафедрі започатковано дослідження у галузі ріманової геометрії та її узагальнень, відкрито аспірантуру. Під керівництвом Юрія Ястребова закінчив аспірантуру i в 1959 році захистив кандидатську дисертацію випускник кафедри Борис Савич Вакарчук.

Спеціальні курси, прочитані Олександром Смогоржевським, Миколою Бєляєвим, Юрієм Ястребовим, – допомога кафедрі з боку провідних учених інших ВНЗ і академій наук – сприяли поліпшенню підготовки випускників кафедри з геометричної спеціалізації.

З 1973 по 1986 рік кафедру очолював Василь Тодорович Мартинюк (1938-1999). Василь Тодорович народився 14 січня 1938 року в селі Гаврилівцях Кіцманського району Чернівецької області. З 1968 року працював асистентом, потім – старшим викладачем кафедри алгебри та геометрії. З жовтня 1970 року – на посаді доцента, а з вересня 1973 року до лютого 1986 року завідувача кафедри алгебри та геометрії, з 1993 року – заступником декана, а з 1995 року до червня 1999 року – деканом математичного факультету.

Кандидатську дисертацію Василь Мартинюк захистив у 1969 році. Його наукові дослідження стосувалися апроксимації та відновлення функцій, ліній і поверхонь, якщо про них задана певна інформація. Одержано точні оцінки наближення на класах функцій, заданих мажорантою модулів неперервності, інтегральними та суматорними операторами Фейєра, Джексона; досліджено точність відновлення ліній за наявності інформації про модулі немонотонності функцій, що задають параметрично лінію. Автор понад 40 наукових праць.

Значну увагу Василь Тодорович приділяв навчально-методичній роботі. Прочитані ним майстерно лекції та підготовлені 8 навчально-методичних посібників, свідчать про високий профе-сіоналізм і багатий досвід творчої праці. Василь Мартинюк брав участь в організації та проведенні обласних олімпіад юних математиків, виступав з доповідями на вчительських конферен-ціях і засіданнях методичних об’єднань учителів математики.

«Геометрія образів неевклідових просторів з хаусдорфовою і проективною метриками» – тема наукових досліджень кафедри того часу. З ініціативи Миколи Бєляєва і за сприяння Бюро всесоюзного Геометричного семінару (професори Герман Лаптєв, Наталія Остіану, Владислав Малаховський) у 1979 році на базі кафедри алгебри та геометрії у Чернівецькому університеті було проведено Всесоюзну геометричну школу, що сприяло започат-куванню нового геометричного напрямку наукових досліджень кафедри, заснованому на так званому коваріантному методі з використанням апарату зовнішнього диференціального числення.

З 1986 по 1996 рік завідувачем кафедри був Роман Федорович Домбровський (1941-2006). Роман Домбровський народився 18 червня 1941 року в селі Марківка Томашпільського району Вінницької області. З 1965 року Роман Домбровський – асистент кафедри алгебри та геометрії. У 1972-1975 роках навчався в аспірантурі Відділу математики Московського державного університету імені М. Ломоносова. З 1975 року – старший викладач, з 1984 року – доцент кафедри алгебри та геометрії.
З 1986 по 1996 рік – завідувач кафедри алгебри та геометрії. Кандидатську дисертацію захистив у 1977 році.

Роман Домбровський будував внутрішню геометрію дотично-оснащеної поверхні n-вимірного проективного простору, досліджував диференційовні многовиди, дотичний жмуток яких має структуру розшарованого простору. Автор понад 70 наукових праць. Роман Федорович проводив на кафедрі алгебри та геометрії значну науково-методичну роботу, опублікував 10 навчально-методичних посібників, 19 праць у співавторстві зі студентами. Спеціальні курси, прочитані Романом Домбровським, сприяли поліпшенню підготовки випускників кафедри з геометричної спеціалізації.

Тема науково-дослідницької роботи кафедри – «Диферен­ціально-геометричні структури на диференційовних многовидах» – стала темою роботи в Чернівцях у 1987 році Всесоюзної геометричної школи, за матеріалами школи у 1991 році опубліковано наукову монографію.

З 1996 по 2019 рік кафедру очолював доктор фіз.-мат. наук, професор Василь Васильович Городецький. Він у 1995 році захистив докторську дисертацію «Множини початкових значень гладких розв’язків диференціально-опера­торних рівнянь пара­болічного типу». Василь Городецький – один із провідних фахівців на теренах України з теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними і теорії операторів. Заснував наукову школу, провідними напрямами якої є дослідження задачі Коші та нелокальних задач для еволюційних рівнянь нескін­ченного порядку з псевдобесселевими операторами та операторами узагальненого диференціювання. Василь Васильович активний учасник міжнародних наукових конференцій з означеної тематики, до 2019 року науковий редактор, а з 2019 заступник наукового редактора Буковинського математичного журналу, член спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій. Успішно працює з молодими науковцями, підготував 14 кандидатів наук та 2 докторів філософії, 9 з яких працюють на факультеті математики та інформатики, був науковим консультантом 2 захищених докторських дисертацій. Доробок Василя Васильовича у науковій царині відомий далеко за межами України. Понад 300 наукових та науково-методичних праць, серед яких 11 монографій, 1 підручник та 30 навчальних посібників, є вагомим внеском у розвиток української математичної науки і освіти.

Василь Городецький займає активну життєву позицію, пропагуючи національну ідею. За наполегливу працю та значні досягнення в роботі Василь Васильович відзначений званням Соросівський доцент (1996), подяками і грамотами по університету (2006-2009), почесною грамотою МОН України (2008), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2012) та медаллю «На славу Чернівців» (2018).

На кафедрі працювали Дмитро Веденяпін, Михайло Нестеренко, Юрій Слободян, Борис Вакарчук, Михайло Штогрин, Анатолій Петренюк, Ярослав Крилюк, Валентина Голець, Генадій Курек, Тетяна Курек, Іван Федів, Василь Шадний, Олена Опольська, Степан Грабко, Володимир Нагола, Євгенія Ясинська, Василь Собчук, Василь Мартинюк, Наталія Настасьєва, Таісія Балазюк, Христина Курек, Марія Овчар, Мирон Похила, Роман Домбровський, Ірина Готинчан, Сергій Мартинюк, Володимир Ковдриш, Михайло Сумарюк.

Математичний факультет і, зокрема, кафедра алгебри і геометрії завжди підтримувала і підтримує тісний зв’язок зі школами міста й області. Значна роль у налагодженні та підтриманні таких зв’язків належить Михайлу Нестеренку – випускнику (1940) Харківського університету (1944-1955 роки – викладач Чернівецького учительського інституту, 1955-1976 роки – старший викладач кафедри алгебри і геометрії Чернівецького університету). Михайло Нестеренко організовував педагогічну практику студентів, видавав методичний посібник з методики викладання основ векторної алгебри в середній школі, а разом з Мироном Похилою – збірник задач для підготовки учнів до олімпіад з математики.

10 червня 2004 року згідно з наказом №10 по ЧНУ кафедру алгебри і геометрії перейменовано на кафедру алгебри та інформатики.

Нині на кафедрi алгебри та інформатики працюють 2 доктори фізико-математичних наук, 1 доктор історичних наук, 8 кандидатів фізико-математичних наук, 1 кандидат педагогічних наук і 1 лаборант.

fotoramio-6

Руслана Колісник (кандидат фіз.-мат. наук, доцент) – з грудня 2019 року по вересень 2020 року виконувала обов’язки завідувача кафедри. З вересня 2020 року – завідувач кафедри алгебри та інформатики.

Свiтлана Боднарук (кандидат фіз.-мат. наук, доцент).

Василь Городецький (доктор фіз.-мат. наук, професор) – завідувач кафедри з 1996 по 2019 рік.

Жанна Довгей (кандидат фіз.-мат. наук, асистент).

Іван Житарюк (доктор історичних наук, кандидат фіз.-мат. наук, професор) – у 2002-2004 рр. – відповідальний секретар Приймальної комісії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2003-2005 рр. – декан факультету довузівської підготовки. За багаторічну сумлінну працю нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2002). Його докторська дисертація присвячена дослідженню розвитку математичної освіти і науки Буковини і Північної Бесарабії (середина ХІХ – початок ХХ ст.).

Вікторія Лучко (кандидат фіз.-мат. наук, асистент).

Ольга Мартинюк (доктор фіз.-мат. наук, професор) – з вересня по грудень 2019 року виконувала обов’язки завідувача кафедри. З грудня 2019 року – декан факультету математики та інформатики.

Вадим Мироник (кандидат фіз.-мат. наук, доцент).

Bірa Cікopa (кандидат фіз.-мат. наук, доцент) – з вересня 2020 року ­­– заступник декана з навчально-методичної роботи.

Наталія Шевчук (кандидат фіз.-мат. наук, асистент).

Сергій Мартинюк (кандидат фіз.-мат. наук, асистент).

Оксана Яцько (кандидат пед. наук., доцент).

Наталія Правіцка (аспірант УДУ ім. М. Драгоманова, асистент).

Катерина Масіян - лаборант.

На кафедрі проводиться значна навчально-методична робота з аналітичної геометрії, лінійної алгебри, алгебри i теорії чисел, диференціальної геометрії, елементарної математики та методики викладання математики, ІТ в освіті та програмно-педагогічних засобів навчання, основ геометрії, вищої математики i дисциплін спеціалізації. Працюють кафедральні науковий та методичний семінари. Викладачі та студенти кафедри беруть активну участь у міжнародних освітніх проєктах: ERASMUS Project 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» (QUAERE) (Польща – Греція – Литва – Україна) 2016-2018 рр.; TEMPUS Project 516935 –TEMPUS-1-2011-1 FITEMPUS-SMGR «Towards Trust in Quality Assurance» (TRUST); італійсько-українські проєкти «I care in Ukraine» («Мені не байдуже в Україні») 2020р. і «Supporting school inclusion and parenthood in Ukraine» («Підтримка шкільної інклюзії та батьківства в Україні») 2021 р.

Уже більше 80 років професорсько-викладацький склад кафедри готує кваліфікованих науково-педагогічних фахівців з математики, забезпечує викладання низки вибіркових курсів із сучасної алгебри, геометрії, методики та технологій викладання математики. Наукова діяльність студентів кафедри – написання курсових і дипломних робіт, участь у наукових гуртках та проблемних групах – сприяє забезпеченню якісної підготовки з обраної спеціальності. З жовтня 2020 року у рамках школи «Шлях до омріяної професії» періодично проводяться вебінари, майстер-класи та лекції від провідних вчителів математики та інформатики краю, випускників факультету та запрошених лекторів. За час свого існування на кафедрі підготовлено понад 1200 фахівців. Викладачі кафедри тісно співпрацюють з ЗЗСО міста та області і випускниками кафедри, організовують та проводять курси підвищення кваліфікації для вчителів математики та інформатики, спільні семінари та тренінги, а також є членами журі обласного етапу конкурсу «Учитель року» у номінації «Математика»

Викладачі кафедри беруть активну участь у підготовці учнів ЗЗСО до олімпіад та проведенні олімпіад з математики міського, районного й обласного рівнів, роботі Малої академії наук Буковини, керують написанням наукових робіт учнями – членами БМАН, підготовці і проведенні турнірів юних математиків імені М.Й. Ядренка, роботі заочної математичної школи тощо. На допомогу вступникам до університету підготовлено й опубліковано низку методичних посібників, а з вересня 2020 року проводяться онлайн-курси підготовки до ЗНО з математики для учнів 10-11 класів ЗЗСО Чернівецької області та сусідніх областей.

 

 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності