• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

Наукові зв’язки закордонними ЗВО, академічна мобільність:

Співробітниками кафедри алгебри та ін­фор­ма­тики у 2011-2016 рр. виконувався до­говір про співпрацю з факультетом мате­мати­ки та фізики Сілезького тех­но­ло­гіч­ного університету. В рамках цієї угоди прово­ди­лися спільні наукові до­слід­жен­ня, результатом яких є видання навчального по­сібника «Операції на групах підстановок. Теорія та застосування» (автори: проф. Сущанський В.І. (Польща) та доц. Сікора В.С.(ЧНУ)).

Мобільність студентів:

  1. У листопаді-грудні 2020 року студенти спеціальності 014.04 «Середня освіта (Ма­тематика)» Ангеліна Власюк (106 група), Оксана Волянська (106 група), Яна Дім­­нич (206 група) та Алла Паладюк (306 група) взяли участь у спільному укра­ї­но-італійському проєкті «I care in Ukraine» («Мені не байдуже в Україні»), при­свя­ченого питанням організації інклюзивного навчання.
  2. З 06 вересня до 31 жовтня 2021 року студент 6 курсу спеціальності 014.04 «Се­ред­ня освіта (Математика)» Андрій Теселько проходив педагогічну практику в Міжнародній школі в місті Закхо, (Ав­тономна Республіка Курдистан, Ірак).

Мобільність викладачів:

  1. У 2016 році асистент кафедри алгебри та ін­фор­ма­тики Довгей Ж.І. брала участь у 38-му конгресі генеральної асоціації вчителів Румунії, конгресі педа­го­гіч­них кадрів Румунії та поза її межами
  2. З 8 по 12 серпня 2016 р. асистент кафедри алгебри та ін­фор­ма­тики Довгей Ж.І. брала участь в Четвертому зібранні міжнародної літньої школи ге­неральної асо­ціації вчителів Румунії та за її межами, що відбулись в містах Ейфорія де Суд та Констанца, Румунія.
  3. У листопаді-грудні 2020 року викладачі кафедри алгебри та інформатики асис­тен­ти Дов­гей Ж.І. та Лучко В.С. і доцент Сікора В.С. (внутрішній спів­ко­ор­ди­на­тор проєкту) взяли участь у спільному україно-італійському проєкті «I care in Ukraine» («Мені не байдуже в Україні»), присвяченого питанням організації ін­клю­зивного навчання.
  4. З квітня по вересень 2021 року доценти кафедри алгебри та інформатики Ко­ліс­ник Р.С. (завідувач кафедри), Сікора В.С. (внутрішній спів­ко­ор­ди­натор проєкту) та Бод­на­рук С.Б. взяли участь в італійсько-українського проєкту «Supporting school inclusion and parenthood in Ukraine: Providing quality education, fair and inclusive, and learning opportunities for all» («Підтримка шкільного включення та батьківства в Україні: забезпечення якісної, справедливої та інклюзивної освіти, можливостей навчання для всіх»).
  5. З 8 листопада до 17 грудня 2021 року викладачі кафедри алгебри та інформатики Мартинюк С.В. та Шевчук Н.М. проходили міжнародне наукове стажування в Сучавському університеті Штефан чел Маре, м. Сучава, Румунія (в рамках Угоди про співробітництво між цим університетом та Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича).

Реалізація програм подвійних дипломів з іншими ЗВО:

На даний момент декан факультету проф. кафедри алгебри та інформатики Мартинюк О.В. є коорди­нато­ром від факультету у програмі прямої мобільності (Direct Mobility) з можливістю навчання студентів факультету математики та інфор­ма­тики ЧНУ на Факультеті фізики та математики (Wydział Matematyczno-Fizyczny) Щецинського університету (м. Щецин, Польща). Це нова, пілотна програма прямої студентської мобільності зі Ще­цинським університетом, яка в перспективі буде розширена на навчання з метою отри­­мання подвійного диплома ступеня “бакалавра” та “маґістра” ЧНУ та Щ­е­цин­сь­кого університету.

Виконання міжнародних грантових проектів:

Декан факультету математики та інформатики професор Мартинюк О.В. є учас­­­­ни­цею двох міжнародних проєктів, у рамках яких вона вивчала Європейський дос­­від забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах (Фінляндії, Пор­ту­галії, Словаччини, Польщі та Німеччини). Брала участь у тренінгах, круглих столах, дискусіях та доповідала на зустрічах генеральної асамблеї консорціуму у рамках кожного проєкту:

  1. TEMPUS Project 516935 –TEMPUS-1-2011-1 FITEMPUS-SMGR «Towards Trust in Quality Assurance» (TRUST).
  2. ERASMUS Project 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP «Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines».

Крім того, у 2015–2019 роках Ольга Василівна Мартинюк брала участь в проекті ERASMUS+ «Система за без­пе­чен­ня якості освіти в Україні: розвиток на основі ENQA стандартів та рекомен­да­цій» (QUAERE). Нею було проведено тренін­ги за результатами проекту, одержано досвід та знання проведення акредитацій за між­народними критеріями.

Викладачі кафедри алгебри та інформатики публікуються в рейтингових закор­­донних наукових журналах та беруть участь в міжнародних конференціях (детальна інформація про кількість таких публікацій та їх географію відображена в звіті кафедри).

Сертифікат про підвищення кваліфікації Шевчук Н.М.
Сертифікат про підвищення кваліфікації Мартинюк С.В.