Перейти до основного вмісту

Наукові зв’язки закордонними ЗВО, академічна мобільність:

Співробітниками кафедри алгебри та ін­фор­ма­тики у 2011-2016 рр. виконувався до­говір про співпрацю з факультетом мате­мати­ки та фізики Сілезького тех­но­ло­гіч­ного університету. В рамках цієї угоди прово­ди­лися спільні наукові до­слід­жен­ня, результатом яких є видання навчального по­сібника «Операції на групах підстановок. Теорія та застосування» (автори: проф. Сущанський В.І. (Польща) та доц. Сікора В.С. (ЧНУ)).

Мобільність студентів:

 1. 10-12 травня 2019 року члени студентського парламенту факультету математики та інформатики на чолі з Головою студпарламенту ЧНУ, студентом нашого факультету (спеціальність 014.04 - Середня освіта (Математика)) Володимиром Крижановським взяли участь в міжнародній студентській конференціі "UKRAINIAN HOGWARTS: ОСС і філософський камінь", участь в якій взяли студенти Молдови, Румунії, Гани, м. Черкаси, м. Хмельницький та Чернівецького національного університету. Деталі - за посиланням
 2. 10-13 жовтня 2019 року делегація Студентського парламенту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича взяли участь у Міжнародному форумі "Молодь для Молоді", який організували Студентське самоврядування Бельцького державного університету імені Алеку Руссо (Молдова). Очолив делегацію Голова Студентського парламенту ЧНУ ім. Ю. Федьковича, студент факультету математики та інформатики Володимир Крижановський (спеціальність 014.03 - Середня освіта (Математика). Деталі - за посиланням 
 3. У листопаді-грудні 2020 року студенти спеціальності 014.04 «Середня освіта (Ма­тематика)» Ангеліна Власюк (106 група), Оксана Волянська (106 група), Яна Дім­­нич (206 група) та Алла Паладюк (306 група) взяли участь у спільному укра­ї­но-італійському проєкті «I care in Ukraine» («Мені не байдуже в Україні»), при­свя­ченого питанням організації інклюзивного навчання.
 4. З 06 вересня до 31 жовтня 2021 року студент 6 курсу спеціальності 014.04 «Се­ред­ня освіта (Математика)» Андрій Теселько проходив педагогічну практику в Міжнародній школі в місті Закхо, (Ав­тономна Республіка Курдистан, Ірак).

Мобільність викладачів:

 1. У 2016 році асистент кафедри алгебри та ін­фор­ма­тики Довгей Ж.І. брала участь у 38-му конгресі генеральної асоціації вчителів Румунії, конгресі педа­го­гіч­них кадрів Румунії та поза її межами
 2. З 8 по 12 серпня 2016 р. асистент кафедри алгебри та ін­фор­ма­тики Довгей Ж.І. брала участь в Четвертому зібранні міжнародної літньої школи ге­неральної асо­ціації вчителів Румунії та за її межами, що відбулись в містах Ейфорія де Суд та Констанца, Румунія.
 3. У листопаді-грудні 2020 року викладачі кафедри алгебри та інформатики асис­тен­ти Дов­гей Ж.І. та Лучко В.С. і доцент Сікора В.С. (внутрішній спів­ко­ор­ди­на­тор проєкту) взяли участь у спільному україно-італійському проєкті «I care in Ukraine» («Мені не байдуже в Україні»), присвяченого питанням організації ін­клю­зивного навчання.
 4. З квітня по вересень 2021 року доценти кафедри алгебри та інформатики Ко­ліс­ник Р.С. (завідувач кафедри), Сікора В.С. (внутрішній спів­ко­ор­ди­натор проєкту) та Бод­на­рук С.Б. взяли участь в італійсько-українського проєкту «Supporting school inclusion and parenthood in Ukraine: Providing quality education, fair and inclusive, and learning opportunities for all» («Підтримка шкільного включення та батьківства в Україні: забезпечення якісної, справедливої та інклюзивної освіти, можливостей навчання для всіх»).
 5. З 8 листопада до 17 грудня 2021 року викладачі кафедри алгебри та інформатики Мартинюк С.В. та Шевчук Н.М. проходили міжнародне наукове стажування в Сучавському університеті Штефан чел Маре, м. Сучава, Румунія (в рамках Угоди про співробітництво між цим університетом та Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича; наказ №369 від 4.11.21).
 6. З 15 листопада по 24 грудня 2021 року асистент кафедри алгебри та інформатики Яцько Оксана Мирославівна проходила міжнародне наукове стажування в Університеті Collegium Civitas (Варшава, Польща) (наказ 388a від 15.11.21).
 7. З 27 липня до 5 серпня 2022 року асистент кафедри алгебри та інформатики Лучко В.С. проходила міжнародне наукове стажування в Сучавському університеті Штефан чел Маре, м. Сучава, Румунія (в рамках Угоди про співробітництво між цим університетом та Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича; наказ №165 від 24.06.22).

Реалізація програм подвійних дипломів з іншими ЗВО:

На даний момент декан факультету проф. кафедри алгебри та інформатики Мартинюк О.В. є коорди­нато­ром від факультету у програмі прямої мобільності (Direct Mobility) з можливістю навчання студентів факультету математики та інфор­ма­тики ЧНУ на Факультеті фізики та математики (Wydział Matematyczno-Fizyczny) Щецинського університету (м. Щецин, Польща). Це нова, пілотна програма прямої студентської мобільності зі Ще­цинським університетом, яка в перспективі буде розширена на навчання з метою отри­­мання подвійного диплома ступеня “бакалавра” та “маґістра” ЧНУ та Щ­е­цин­сь­кого університету.

Виконання міжнародних грантових проектів:

Декан факультету математики та інформатики професор Мартинюк О.В. є учас­­­­ни­цею двох міжнародних проєктів, у рамках яких вона вивчала Європейський дос­­від забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах (Фінляндії, Пор­ту­галії, Словаччини, Польщі та Німеччини). Брала участь у тренінгах, круглих столах, дискусіях та доповідала на зустрічах генеральної асамблеї консорціуму у рамках кожного проєкту:

 1. TEMPUS Project 516935 –TEMPUS-1-2011-1 FITEMPUS-SMGR «Towards Trust in Quality Assurance» (TRUST).
 2. ERASMUS Project 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP «Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines».

Крім того, у 2015–2019 роках Ольга Василівна Мартинюк брала участь в проекті ERASMUS+ «Система за без­пе­чен­ня якості освіти в Україні: розвиток на основі ENQA стандартів та рекомен­да­цій» (QUAERE). Нею було проведено тренін­ги за результатами проекту, одержано досвід та знання проведення акредитацій за між­народними критеріями.

Викладачі кафедри алгебри та інформатики публікуються в рейтингових закор­­донних наукових журналах та беруть участь в міжнародних конференціях (детальна інформація про кількість таких публікацій та їх географію відображена в звіті кафедри).

Участь студентів ФМІ у Міжнародному форумі "Молодь для Молоді" (м.Бельци, Молдова)

Участь викладачів та студентів кафедри у спільних Україно-Італійських проєктах, присвячених питанням організації інклюзивного навчання

Сертифікати про міжнародне підвищення кваліфікації викладачів кафедри

Участь студенток факультету математики та інформатики в Докторській літній школі Evolutionary Computing in Optimization and Data Mining (ECODAM) в університеті Александру Йоан Куза (м. Ясси, Румунія)

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності