Перейти до основного вмісту
Городецький Василь Васильович
Професор, доктор фіз.-мат. наук
Професор кафедри алгебри та інформатики

Наукометричні бази даних:

https://orcid.org/0000-0001-6244-2822

http://www.researcherid.com/rid/E-1679-2017

https://scholar.google.com.ua/citations?user=sEfZNw8AAAAJ&hl=uk&oi=ao

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22940589300

Городецький В.В. народився у 1958 р. У 1979 році закінчив з відзнакою Чернівецький державний університет за спеціальністю «Математика» (кваліфікація "Математик. Викладач"). У 1985 році захистив кандидатську дисертацію „Про локалізацію та стабілізацію розв’язків задачі Коші для диференціальних рівнянь у класах узагальнених функцій” за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз (науковий керівник – член-кореспондент НАН України Горбачук М.Л.), а у 1995 році – докторську дисертацію „Множини початкових значень гладких розв’язків диференціально-операторних рівнянь параболічного типу” за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння у Львівському університеті імені Івана Франка. Професор – з 1997 року. З 1996 по 2019 рр. очолював кафедру алгебри та геометрії, яку в 2004 році перейменовано на кафедру алгебри та інформатики.

В.В. Городецький – науковий редактор Буковинського математичного журналу, член спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій К76.051.02. Підготував 14 кандидатів наук, був науковим консультантом 2 захищених докторських дисертацій. Опублікував понад 300 наукових та науково-методичних праць, серед яких 9 монографій, 1 підручник та 30 навчальних посібників (серед них 10 з грифом МОН України). За наполегливу працю та  значні досягнення в роботі В.В. Городецький відзначений подяками і грамотами по університету (2006-2009), почесною грамотою МОН України (2008) та званням Соросівський доцент (1996), Відмінник освіти України (2012), нагороджений медаллю «На славу Чернівців» (2018).

 1. Городецький В. В., Мартинюк О. В. Параболiчнi псевдодиференцiальнi рiвняння з аналiтичними символами у просторах типу S: Монографія. – Чернівці: Технодрук, 2019. – 280с.
 2. Дрінь Я.М., Городецький В. В. Задача Коші та нелокальна багатоточкова за часом задача для диференціально-операторних рівнянь у зліченно-нормованих просторах: Монографія. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2019. – 252с.
 3. Городецький В. В., Мартинюк О. В. Еволюційні псевдодиференціальні рівняння в зліченно нормованих просторах: Монографія. – Чернівці: Технодрук, 2016. – 340с.
 4. Городецький В. В., Мартинюк О. В. Задача Коші та нелокальні задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною: Монографія. – Чернівці: Видавничий дім „Родовід”, 2015. – 400с.
 5. Городецький В. В. Нелокальні задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною / В. В. Городецький, О. В. Мартинюк. – Чернівці: Видавничий дім „Родовід”, 2013. – 352с.
 6. Городецький В. В. Мартинюк О. В. Задача Коші та багатоточкові задачі для сингулярних рівнянь параболічного типу. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 320с.
 7. Городецький В. В. Еволюційні рівняння в зліченно-нормованих просторах нескінченно диференційовних функцій. – Чернівці: Рута, 2008. – 400с
 8. Городецький В. В. Задача Коші для еволюційних рівнянь нескінченного порядку. – Чернівці: Рута, 2005. – 287 с.
 9. Городецький В.В. Множини початкових значень гладких розв’язків диференціально-операторних рівнянь параболічного типу. – Чернівці: Рута, 1998. – 219 с.
 10. Городецький В.В. Граничні властивості гладких у шарі розв’язків рівнянь параболічного типу. – Чернівці: Рута, 1998. – 225 с.
 11. Городецький В.В. Проблема локалізації Рімана: деякі аспекти та застосування. – Чернівці: Рута, 1998. – 256 с.
 1. Городецький В.В., Мартинюк О.В. Диференціальна геометрія в теоремах і задачах. Підручник. – Чернівці: Книги - ХХІ, 2009. – 396с. (Лист Міністерства освіти і науки України про надання грифу №1.4/18-Г-1085 від 14.05.2008 року.)

1.     Городецький В.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Лінійна алгебра в теоремах і за¬да¬чах. Частина друга: Навчальний посібник.— Чернівці, 2023.— 252 с.

2.     Основи аналітичної геометрії в теоремах і задачах / навч. посіб.: В.В. Городецький, С.Б. Боднарук, Ж.І. Довгей, В.С. Лучко. Друге видання, виправлене і доповнене.  – Чернівці: – Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 408 с.

3.     Городецький В.В., Боднарук С.Б. Вступ до теорії гіперкомплексних чисел та їх функцій: Навчальний посібник.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021.- 136с.

4.     Основи аналітичної геометрії в теоремах і задачах / навч. посіб.: В.В. Городецький, С.Б. Боднарук, Ж.І. Довгей, В.С. Лучко. – Чернівці: – Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 384 с.

5.     Городецький В.В., Боднарук С.Б., Довгей Ж.І., Лучко В.С. Аналітична геометрія в теоремах і задачах: навч. посіб. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2018. – 382 с.

6.     Городецький В.В., Боднарук С.Б., Шевчук Н.М. Аналітична геометрія. Пряма на площині: навч. посіб. у 4-х част. Ч. ІІІ. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2018. – 96 с.

7.     Городецький В.В., Колісник Р.С., Мироник В.І. Лінії другого порядку: навчальний посібник. − Чернівці: Місто, 2018. – 134 с.

8.     Городецький В. В., Мартинюк О.В. Рівняння з цілою та дробовою частиною та методи їх розв’язання: Навчальний посібник. – Чернівці, 2016. – 112с.

9.     Городецький В. В., Мартинюк О.В. Діофантові рівняння та методи їх розв’язування: Навчальний посібник. – Чернівці, 2016. – 84с.

10.  Городецький В. В., Мартинюк О.В. Формування в учнів навичок доведень математичних тверджень при вивченні шкільної геометрії: Навчальний посібник. – Чернівці: Видавничий дім „Родовід”, 2015. – 64с.

11.  Городецький В. В., Мартинюк О.В. Рівняння та нерівності з невідомим під знаком обернених тригонометричних функцій: Навчальний посібник. – Чернівці: Видавничий дім „Родовід”, 2015. – 80с.

12.  Городецький В. В., Мартинюк О.В. Про плоскі перерізи просторових фігур. Навчальний посібник. – Чернівці: Видавничий дім „Родовід”, 2014. – 72с.

13.  Городецький В. В., Колісник Р. С., Сікора В. С. Курс лінійної алгебри в теоремах і задачах. Частина 1: Навчальний посібник. – Чернівці, 2014. – 336с. (Лист Міністерства освіти і науки України про надання грифу № 1/11-4239 від 26.03.2014 року.)

14.  Городецький В. В., Мартинюк О.В., Похила М.М. Геометрія n-вимірних афінних, евклідових та псевдоевклідових просторів. Навчальний посібник. – Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 204с. (Лист Міністерства освіти і науки України про надання грифу № 1/11-16772 від 04.11.13 року.)

15.  Городецький В. В., Мартинюк О.В. Зображення многогранників та побудова їх плоских перерізів. Навчальний посібник – Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 140с. (Лист Міністерства освіти і науки України про надання грифу № 1/11-17367 від 13.11.13 року.)

16.  Городецький В. В. Курс лінійної алгебри в теоремах і задачах. Частина перша: Навчальний посібник / В. В. Городецький, Р. С. Колісник, В. С. Сікора . – Чернівці: Видавничий дім „Родовід”, 2013. – 353с.

17.  Городецький В.В., Боднарук С.Б., Аналітична геометрія. Площина і пряма  в просторі: навчальний посібник у 4-х част.,  Ч.4. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 96с.

18.  Городецький В.В., Боднарук С.Б. Гіперкомплексні системи чисел : навч. посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 104 с.

19.  Городецький В.В., Боднарук С.Б., Довгей Ж.І. Аналітична геометрія. Елементи векторної алгебри: навчальний посібник у 4-х част., Ч.2. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012.-100с.

20.  Городецький В.В., Боднарук С.Б., Лучко В.С. Аналітична геометрія. Системи координат. Найпростіші задачі аналітичної геометрії: Навчальний посібник у 4-х частинах, част. І. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 92с.

21.  Городецький В. В. Дрінь Я. М. Нагнибіда М. І. Узагальнені функції. Методи розв’язування задач. Частина перша. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 242с. (з грифом міністерства)

22.  Городецький В. В.Дрінь Я. М. Нагнибіда М. І. Узагальнені функції. Методи розв’язування задач. Частина друга. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 216с. (з грифом міністерства)

23.  Городецький В.В., Житарюк І.В., Мартинюк О.В. Основи топології в теоремах і задачах. Навчальний посібник. – Чернівці: Прут, 2010. – 544с. (Лист Міністерства освіти і науки України про надання грифу № 1/11 - 5236 від 16.06.2010 року)

24.  Городецкий В. В., Нагнибида Н. И., Настасиев П. П. Методы решения задач по функциональному анализу: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. – М.: Книжный дом «Либроком», 2010. – 480с. (з грифом міністерства)

25.  Городецький В. В., Дрінь Я. М., Нагнибіда М. І. Узагальнені функції. Методи розв’язування задач: Навчальний посібник - Чернівці: Книги-XXI, 2011. - 504с. (з грифом міністерства)

26.  Городецький В.В., Боднарук С.Б. Алгебра та геометрія в теоремах і задачах: навч. посібник. – Част. I. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 336 с.

27.  Городецький В. В., Мартинюк О. В. Диференціальна геометрія в теоремах і задачах. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 400с.

28.  Городецький В. В., Житарюк І. В. Основи топології в теоремах і задачах. Частина друга. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 183 с.

29.  Житарюк І.В., Похила М.М., Петришин Р.І., Григорків В.С., Городецький В.В., Житарюк С.І. Довідник з математики для вступаючих до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акред. – Чернівці: Прут, 2002. – 744 с.

30.  Городецький В.В., Житарюк І.В., Мартинюк О.В. Основи топології в теоремах і задачах. Частина перша: Навчальний посібник. – Чернівці: Прут, 2000. – 400 с.

31.  Городецький В.В., Похила М.М. Аналітична геометрія многовимірних афінних та евклідових просторів: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 1999. – 219 с.

32.  Городецький В.В., Нагнибіда М.І., Настасієв П.П. Методи розв’язування задач з функціонального аналізу. Частина перша. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1997. – 295 с.

33.  Городецький В.В., Нагнибіда М.І., Настасієв П.П. Методи розв’язування задач з функціонального аналізу. Частина друга. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1997. – 316 с.

34.  Городецький В.В., Нагнибіда М.І. Узагальнені функції. Теореми і задачі (частина перша). – Київ: Ін-т математики НАН України, 1996. – 206 с.

35.  Городецький В.В., Нагнибіда М.І. Узагальнені функції. Теореми і задачі (частина друга). – Київ: Ін-т математики НАН України, 1996. – 206 с.

36.  Городецкий В.В., Нагнибида Н.И., Настасиев П.П. Методы решения задач по функциональному анализу. – Вища шк., 1990. – 479 с.

 

 

 1. V. V. Horodets’kyi, R. S. Kolisnyk, and N. M. Shevchuk NONLOCAL (IN TIME) PROBLEM FOR THE EVOLUTIONARY EQUATION WITH FRACTIONAL DIFFERENTIAL OPERATOR //Journal of Mathematical Sciences, Vol. 273, No. 2, June, 2023.- pp. 181-205
 2. Horodets’kyi, V.V., Martynyuk, O.V., Petryshyn, R.I. On the Generalized Cauchy Problem for the Evolutionary Equation with Operator of Fractional Differentiation // Journal of Mathematical Sciences, 2022, 263(2), pp. 215–237
 3. Horodets’kyi, V.V., Martynyuk, O.V., Kolisnyk, R.S. Generalized Spaces of Type S and Evolutionary Pseudodifferential Equations // Journal of Mathematical Sciences, 2022,  265(4), pp. 589–621
 4. Horodets’kyi V.V., Martynyuk O.V. Approximate Solutions of One Abstract Cauchy Problem // Journal of Mathematical Sciences (United States). 2021. – Volume 253, Issue 2. P. 230-241.
 5. Horodets’kyi V.V., Martynyuk O.V. Evolutionary Pseudodifferential Equations in the Spaces of Generalized Periodic Functions // Journal of Mathematical Sciences , 2021, 256(5), p. 604–627.
 6. Gorodetskyi, V.V., Martynyuk, O.V., Feduh, O.V. The well-posedness of a nonlocal multipoint problem for a differential operator equation of second order Georgian Mathematical Journal, 2020, 27(1), р. 67-79.
 7. Verezhak H., Gorodetskyi V. A Nonlocal in Time Problem for Evolutionary Singular Equations in Generalized Spaces of Type S. Journal of Function Spaces. 2020. Vol. 2020. 15 p.
 8. V. V. Gorodetskiy, R. S. Kolisnyk, N. M. Shevchuk. On One Evolution Equation of Parabolic Type with Fractional Differentiation Operator in S Spaces. International Journal of Differential Equations. 2020. Vol. 2020. 11 p.
 9. Городецкий В. В., Широковских А. А. Нелокальная многоточечная во времени задача для одного класса эволюционных псевдодифференциальных уравнений // Дифференциальные уравнения. – 2017 – Т. 53, № 5. – С. 637-652 (V. V. Gorodetskii, A. A. Shirokovskikh. Nonlocal time-multipoint problem for a class of evolution pseudodifferential equations. Differential Equations, 2017, Volume 53, Issue 5, pp. 630–645.)
 10. Городецкий В., Мартынюк О., Федух О. Нелокальная многоточечная по времени задача для одного класса эволюционных псевдодифференциальных уравнений с переменными символами. I // Дифференциальные уравнения. – 2017. – Т. 53, № 1. – С. 58-76. (V. V. Gorodetskii, O. V. Martynyuk, O. V. Fedukh. Nonlocal time-multipoint problem for a certain class of evolutionary pseudodifferential equations with variable symbols: I. Differential Equations, 2017,Volume 53, Issue 1, pp. 56–73)
 11. Городецкий В., Мартынюк О., Федух О. Нелокальная многоточечная по времени задача для одного класса эволюционных псевдодифференциальных уравнений с переменными символами. IІ // Дифференциальные уравнения. – 2017. – Т. 53, № 2. – С. 203-214. (V. V. Gorodetskii, O. V. Martynyuk, O. V. Fedukh. Nonlocal time-multipoint problem for a certain class of evolutionary pseudodifferential equations with variable symbols: II. Differential Equations, 2017, Volume 53, Issue 2, pp. 200–211.)
 12. V. Horodets’kyi, O. V. Martynyuk, R. I. Petryshyn. Cauchy Problem for Evolutionary Pseudodifferential Equations with Variable Symbols / Journal of Mathematical Sciences. - January 2016, Volume 212, Issue 3, pp 234–253.
 13. V. Horodets’kyi, R. I. Petryshyn, T. S. Todoriko. Nonlocal Problem Multipoint in Time for a Class of Partial Differential Equations of Infinite Order. - Journal of Mathematical Sciences. - September 2016, Volume 217, Issue 4, pp 399–417.
 14. Городецький В.В., Мартинюк О.В. Задача Коши для сингулярных эволюционных уравнений с псевдобесселевыми операторами бесконечного порядка. – Диференциальные уравнения. – 2014, Т. 50, № 6, С. 780-794. (V.Gorodetskii, O.V.Martynyuk. Cauchy Problem for Singular Evolution Equations with Pseudo-Bessel Operators of Infinite Order. – Differential Equations. – 2014. – Vol. 50, № 6, pp. 777-791.)
 15. Городецкий В. В., Дринь Я. М. Метод гибридных интегральных преобразований исследование прямой и обратной задач для одного класса уравнений с псевдодифференциальным оператором // Дифференциальные уравнения.-2013.-Т.49, №4. – С. 487-493. (Gorodetskii V.V. Metod of Hybrid integral transforms for analyzing direcy and inverse problems for a class of equations with a pseudodifferential operator/ V. V. Gorodetskii, Ya. M. Drin// Differential equations. – 2013.- 49, №4. - P.1-7).
 16. Городецкий В. В., Мартынюк О.В. Операторы обобщённого дифференцирования Гельфонда-Леонтьева в пространствах типа S // Сибирский математический журнал.-2013.-Т.54,№3.-С. 569-584. (Gorodetskii V.V. Gel’fond-Leont’ev generalized differentiation operators in spaces of the type S/ V. V. Gorodetskii, O. V. Martynyuk// Sibirian Mathimatical Journal. – 2013.- Vol. 54, № 4/ - P.446-458. ).
 17. Городецкий В. В., Мартынюк О.В. Многоточечная задача для одного класса эволюционных уравнений // Дифференциальные уравнения.-2013.-Т.49, №8. – С. 1005-1015 (O.V.Martynyuk, V.V.Gorodetskii. Multipoint рroblem for a сlass of evolution equations // Differential equations. – 2013.- Vol. 49, №8. - P.975-985 )
 18. Городецкий В. В., Мартынюк О.В. Задача Коши для эволюционных уравнений с оператором Бесселя бесконечного порядка. І // Изв. Вузов. Математика. – 2010. - №6.- С. 3-15. ( V. Gorodetskii, O. V. Martynyuk. The Cauchy problem for evolution equations with the Bessel operator of infinite order. I, Russian Mathematics, Number 6, 2010. – Р. 1–12.).
 19. Городецкий В. В., Мартынюк О.В. Задача Коши для эволюционных уравнений с оператором Бесселя бесконечного порядка. ІІ // Изв. Вузов. Математика. – 2010. - №7.- С. 31-42. (V. V. Gorodetskii, O. V. Martynyuk. The Cauchy problem for evolution equations with the Bessel operator of infinite order. IІ, Russian Mathematics, Number 7, 2010. – Р. 26–36.).
 20. Gorodetsky V.V., Drin I.I. About bounded properties of smooth solutions of some differential-operator equations // Nonlinear boundary value problems. – 1999. – Vol. 9. – P. 35-39.
 21. Городецкий В.В. О представлении решений дифференциально-операторных уравнений гиперболического типа в полиномиальной форме // Изв. вузов. Математика. – 1991. – №11. – С. 87-89.
 22. Городецкий В.В. О полиномиальном приближении решений эволюционных уравнений параболического типа в гильбертовом пространстве // Мат. заметки. – 1991. – Т. 49, вып. 3. – С.23-27.
 23. Городецкий В.В. Задача Коши для параболических по Шилову уравнений в классах обобщенных переодических функций // Изв. вузов. Математика. – 1988. – №5. – С. 82-84.
 24. Городецкий В.В. О методе суммирования типа Гаусса-Вейерштрасса кратных рядов Фурье в пространствах обобщенных функций // Изв. вузов. Математика. – 1988. – №4. – С. 28-34.
 25. Городецкий В.В. О локализации и стабилизации решений задачи Коши для параболических систем в классах обобщенных функций // Изв. вузов. Математика. – 1987. – №6. – С. 37-46.
 26. Горбачук М.Л., Городецкий В.В. О решениях дифференциальных уравнений в гильбертовом пространстве // Успехи мат. наук. – 1984. – Т. 39, №4. – С. 140.
 27. Городецький В.В.,Мартинюк О.В., Петришин Р.І. Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних псевдодиференціальних рівнянь з аналітичними символами в просторах типу W // УМЖ. – Київ, Т. 71, №9, 2019. – С.1208-1226.
 28. Городецький В. В.,Мартинюк О. В. Про наближені розв’язки однієї абстрактної задачі Коші // Нелінійні коливання. – 2019. – Т.22, № 3. – С. 341-349.
 29. Вережак А. П., Городецкий В. В., Петришин Р. И. Многоточечная по времени задача для одного класса эволюционных псевдодифференциальных уравнений // Укр. мат. журн. – 2018. – Т. 70, № 3. – С. 337-355. (V. V. Gorodetskii, R. I. Petrishin, A. P. Verezhak. A Multipoint (In Time) Problem for One Class of Pseudodifferential Evolutionary Equations. – Ukrainian Mathematical Journal . August 2018, Volume 70, Issue 3, pp 385–409.)
 30. Городецький В. В., Вережак Г. П. Стабілізація розв’язків нелокальної багатоточкової за часом задачі для одного еволюційних псевлдодиференціальних рівнянь // Нелінійні коливання. – 2017. – Т.20, № 3. – С. 303-327. (P. Verezhak,V. V. Gorodetsky: Stabilization of the solutions of a nonlocal problem multipoint in time for a class of evolution pseudodifferential equations // Nonlinear Oscillations. Published in vol. 20 (2017), No. 3, pp. 303-327.)
 31. Городецький В.В., Мартинюк О.В., Широковських А. Про одне узагальнення задачі Коші для сингулярних еволюційних рівнянь параболічного типу // Нелінійні коливання. – Київ, Т. 19, №4, 2016. – С.435-457. ( V. Gorodetsky, O. V. Martynyuk, A. O. Shyrokovskykh. On a generalization of a Cauchy problem for singular parabolic type evolution equations. - Nonlinear Oscillations. – 2016. - Vol. 19, No. 4, pp. 435-457.)
 32. Городецький В. В., Петришин Р. І., Тодоріко Т. С. Нелокальна багатоточкова за часом задача для одного класу рівнянь з частинними похідними нескінченного порядку // Нелінійні коливання. – 2015. – Т.18, №2. – С. 176-191.
 33. Городецький В.В., Мартинюк О.В. Нелокальні багатоточкові за часом задачі для еволюційних рівнянь із псевдобесселевими операторами зі змінними символами // УМЖ. – Київ, Т. 66, №2, 2014. – С.159-175.
 34. Городецький В. В., Дрінь Я. М. Багатоточкова за часом задача для одного класу еволюційних псевдодиференціальних рівнянь // Укр. матем. журнал. – 2014. – Т.66, №5. – С. 619-633.
 35. Городецький В.В., Мартинюк О.В., Петришин Р.І. Задача Коші для еволюційних псевдо диференціальних рівнянь зі змінними символами // Нелінійні коливання. – Київ, Т. 17, №3, 2014. – С.314-331.
 36. Городецкий В. В. Дринь Я. М. Нелокальная по времени двухточечная задача и задача оптимального управления для эволюционных псевдодифференциальных уравнений // Проблемы управления и информатики 2014. - №2. – С. 65-79
 37. Horodetskyi V. V., Martynyuk O. V., Petryshyn R. I. Correct solvability of a nonlocal multipoint in time problem for one class of evolutionary equations/ - Ukrain mathematical journal. – August, 2013. – Vol. 65, Jussue 3. – P.377-392
 38. Городецький В. В., Петришин Р. І., Мартинюк О. В. Коректна розв’язність нелокальної багатоточкової за часом задачі для одного класу еволюційних рівнянь // Український математичний журнал.- 2013. – Т.65, №3. – С. 339-353.
 39. Городецкий В.В. О суммировании формальных рядов Фурье методами типа Гаусса-Вейерштрасса // Укр. мат. журн. – 1988. – Т. 41, №6. – С.831-835.
 40. Городецкий В.В. Некоторые теоремы о стабилизации решений задачи Коши для параболических по Шилову систем в классах обобщенных функций // Укр. мат. журн. – 1988. – Т. 40, №1. – С.43-48.
 41. Городецкий В.В., Горбачук М.Л. О полиномиальном приближении решений дифференциально-операторных уравнений в гильбертовом пространстве // Укр. мат. журн. – 1984. – Т. 36, №4. – С.500-502.

 

 1. Городецкий В. В., Спижавка Д. И. Задача Коши для эволюционных уравнений с псевдо-Бесселевыми операторами. II // Дифференц. уравнения. – 2011. – Т.47, №1. – С. 70-78.
 2. Городецкий В. В., Тупкало И. С. Задача Коши для эволюционных уравнений с операторами Бесселя бесконечного порядка // Дифференц. уравнения. – 2011. – Т.47, №3. - С. 335-348.
 3. Городецкий В. В., Мироник В.И. Двухточечная задача для одного класса эволюционных уравнений. І // Дифференц. уравнения. – 2010. – Т.46, №3. – С. 349 – 363.
 4. Городецкий В. В., Мироник В.И. Двухточечная задача для одного класса эволюционных уравнений. ІІ // Дифференц. уравнения. – 2010. – Т.46, №4. – С. 520 – 526.
 5. Городецкий В. В., Спижавка Д.И. Задача Коши для эволюционных уравнений с псевдо-Бесселевыми операторами. І // Дифференц. уравнения. – 2010. – Т. 46, №9. – С. 1245-1258.
 6. Городецкий В.В., Шевчук Н. М. Эволюционные уравнения с операторами обобщенного дифференцирования Гельфонда-Леонтьева. І // Дифференц. уравнения. – 2008. – Т. 44, №4. – С. 480 – 490.
 7. Городецкий В.В., Шевчук Н. М. Эволюционные уравнения с операторами обобщенного дифференцирования Гельфонда-Леонтьева. ІІ // Дифференц. уравнения. – 2008. – Т. 44, №6. – С. 785 – 794.
 8. Городецкий В.В., Колиснык Р. С. Задача Коши для эволюционных уравнений с оператором дифференцирования бесконечного порядка. I // Дифференц. уравнения. – 2007. Том 43, № 8. – С. 1086-1096.
 9. Городецкий В.В., Колиснык Р. С. Задача Коши для эволюционных уравнений с оператором дифференцирования бесконечного порядка. II // Дифференц. уравнения. – 2007. Том 43, № 9. – С. 1155-1167.
 10. Городецкий В.В., Дринь И.И. О гладких решениях одного класса уравнений параболического типа с неограниченно возрастающими коэфициентами. 1 // Дифференц. уравнения. – 1998. – Т. 34, №10. – С. 1349-1358.
 11. Городецкий В.В., Дринь И.И. О гладких решениях одного класса уравнений параболического типа с неограниченно возрастающими коэфициентами. 2 // Дифференц. уравнения. – 1998. – Т. 34, №11. – С. 1527-1535.
 12. Городецкий В.В., Житарюк И.В. О разрешимости задачи Коши для эволюционных уравнений параболического типа с вырождением в некоторых пространствах // Дифференц. уравнения. – 1991. – Т. 27, №4. – С. 697-699.
 13. Городецкий В.В. О полиномиальном представлении решений дифференциально-операторных уравнений гиперболического типа в гильбертовом пространстве // Дифференц. уравнения. – 1991. – Т. 27, №6. – С. 941-947.
 14. Городецкий В.В., Житарюк И.В. О скорости локализации решений задачи Коши для уравнений параболического типа с вырождением // Дифференц. уравнения. – 1991. – Т. 27, №4. – С. 697-699.
 15. Городецкий В.В. О локализации решений задачи Коши для 2b-параболических систем в классах обобщенных функций // Дифференц. уравнения. – 1988. – Т. 24, №2. – С. 348-350.
 16. Городецкий В.В. О переодической задаче Коши для уравнений параболического типа в классах обобщенных функций // Дифференц. уравнения. – 1987. – Т. 23, №10. – С. 1745-1750.
 17. Городецкий В.В. Принцип локализации для решений задачи Коши для параболических систем в классе обобщенных функций бесконечного порядка // Дифференц. уравнения. – 1985. – Т. 21, №6. – С. 1077-1079.

1.     В. В. Городецький, О.В. Мартинюк, Р. С. Колісник  Нелокальна за часом задача для еволюційних рівнянь із псевдодиференціальними операторами у просторах типу S. // Нелінійні коливання. – 2023. – Т.26, № 3.– С. 322-341 

2.     Horodets’kyi V., Martynyuk O., Kolisnyk R. On a Nonlocal Problem for the First-Order Differential-Operator Equations. Carpathian Math. Publ. 2022, 14 (2), 513-528

3.     В. В. Городецький, Р. С. Колісник, Н. М. Шевчук Багатоточкова за часом задача для сингулярних параболічних рівнянь у просторах типу S.// Нелінійні коливання. – 2022. – Т.25, № 4.– С. 291-324

4.     В. В. Городецький, О. В. Мартинюк, Р. С. Колiсник Узагальнені простори типу S та еволюційні псевдодиференціальні рівняння// Нелінійні коливання. – 2021. – Т.24, № 1. – С. 28-55

5.     В.В. Городецький, Р.С. Колісник, Н.М. Шевчук  Нелокальна за часом задача для еволюційного рівняння з оператором дробового диференціювання // Нелінійні коливання. – 2021. – Т.24, № 4.– С. 439-459

6.     Horodet’kyi, V.V., Martynyuk, O.V. Evolution pseudodifferential equations with analytic symbols in spaces of s type // Carpathian Math. Publ. 2021, 13 (1), 160-179.

7.     Городецький В.В.,Мартинюк О.В., Петришин Р.І. Про узагальнену задачу Коші для еволюційного рівняння з оператором дробового диференціювання // Нелінійні коливання. – 2020. – Т.23, № 4. – С. 457-475.

8.     Городецький В.В.,Мартинюк О.В., Петришин Р.І. Про узагальнену задачу Коші для одного класу диференціальних рівнянь нескінченного порядку // УМЖ. – Київ, Т. 72, №7, 2020. – С.886-902.

9.     Городецький В. В., Мартинюк О. В.Еволюційні псевдодиференціальні рівняння в просторах узагальнених періодичних функцій // Нелінійні коливання. – 2020. – Т.23, № 1. – С. 38-57.

10.  Городецький В.В.,Мартинюк О.В., Петришин Р.І. Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних псевдодиференціальних рівнянь з аналітичними символами в просторах типу W // УМЖ. – Київ, Т. 71, №9, 2019. – С.1208-1226.

11.  Городецький В. В.,Мартинюк О. В. Про наближені розв’язки однієї абстрактної задачі Коші // Нелінійні коливання. – 2019. – Т.22, № 3. – С. 341-349.

12.  Вережак А. П., Городецкий В. В., Петришин Р. И. Многоточечная по времени задача для одного класса эволюционных псевдодифференциальных уравнений // Укр. мат. журн. – 2018. – Т. 70, № 3. – С. 337-355. (V. V. Gorodetskii, R. I. Petrishin, A. P. Verezhak. A Multipoint (In Time) Problem for One Class of Pseudodifferential Evolutionary Equations. – Ukrainian Mathematical Journal . August 2018, Volume 70, Issue 3, pp 385–409.)

13.  Городецький В. В., Вережак Г. П. Стабілізація розв’язків нелокальної багатоточкової за часом задачі для одного еволюційних псевлдодиференціальних рівнянь // Нелінійні коливання. – 2017. – Т.20, № 3. – С. 303-327. (P. Verezhak,V. V. Gorodetsky: Stabilization of the solutions of a nonlocal problem multipoint in time for a class of evolution pseudodifferential equations // Nonlinear Oscillations. Published in vol. 20 (2017), No. 3, pp. 303-327.)

14.  Городецький В.В., Мартинюк О.В., Широковських А. Про одне узагальнення задачі Коші для сингулярних еволюційних рівнянь параболічного типу // Нелінійні коливання. – Київ, Т. 19, №4, 2016. – С.435-457. ( V. Gorodetsky, O. V. Martynyuk, A. O. Shyrokovskykh. On a generalization of a Cauchy problem for singular parabolic type evolution equations. - Nonlinear Oscillations. – 2016. - Vol. 19, No. 4, pp. 435-457.)

15.  Городецький В. В., Петришин Р. І., Тодоріко Т. С. Нелокальна багатоточкова за часом задача для одного класу рівнянь з частинними похідними нескінченного порядку // Нелінійні коливання. – 2015. – Т.18, №2. – С. 176-191.

16.  Городецький В.В., Мартинюк О.В. Нелокальні багатоточкові за часом задачі для еволюційних рівнянь із псевдобесселевими операторами зі змінними символами // УМЖ. – Київ, Т. 66, №2, 2014. – С.159-175.

17.  Городецький В. В., Дрінь Я. М. Багатоточкова за часом задача для одного класу еволюційних псевдодиференціальних рівнянь // Укр. матем. журнал. – 2014. – Т.66, №5. – С. 619-633.

18.  Городецький В.В., Мартинюк О.В., Петришин Р.І. Задача Коші для еволюційних псевдо диференціальних рівнянь зі змінними символами // Нелінійні коливання. – Київ, Т. 17, №3, 2014. – С.314-331.

19.  Городецкий В. В. Дринь Я. М. Нелокальная по времени двухточечная задача и задача оптимального управления для эволюционных псевдодифференциальных уравнений // Проблемы управления и информатики 2014. - №2. – С. 65-79

20.  Horodetskyi V. V., Martynyuk O. V., Petryshyn R. I. Correct solvability of a nonlocal multipoint in time problem for one class of evolutionary equations/ - Ukrain mathematical journal. – August, 2013. – Vol. 65, Jussue 3. – P.377-392

21.  Городецький В. В., Петришин Р. І., Мартинюк О. В. Коректна розв’язність нелокальної багатоточкової за часом задачі для одного класу еволюційних рівнянь // Український математичний журнал.- 2013. – Т.65, №3. – С. 339-353.

22.  Городецкий В.В. О суммировании формальных рядов Фурье методами типа Гаусса-Вейерштрасса // Укр. мат. журн. – 1988. – Т. 41, №6. – С.831-835.

23.  Городецкий В.В. Некоторые теоремы о стабилизации решений задачи Коши для параболических по Шилову систем в классах обобщенных функций // Укр. мат. журн. – 1988. – Т. 40, №1. – С.43-48.

24.  Городецкий В.В., Горбачук М.Л. О полиномиальном приближении решений дифференциально-операторных уравнений в гильбертовом пространстве // Укр. мат. журн. – 1984. – Т. 36, №4. – С.500-502.

 1. Городецький, В.В., Мартинюк, О.В. Нелокальна багатоточкова за часом задача для одного класу еволюційних сингулярних рівнянь. – Доповіді НАН України, 2018, №5.- С. 8-15
 2. В.В. Городецький, Г.П. Вережак. Нелокальна за часом задача для еволюційних сингулярних рівнянь нескінченного порядку // Доповіді НАН України. – 2018. - №8. С. 3-11
 3. Городецький В. В., Мартинюк О. В. Нелокальні за часом задачі для еволюційних рівнянь із псевдобесселевими операторами нескінченного порядку //Доповіді НАН України. – 2013. - №4. – С. 7-13
 4. Городецький В. В., Петришин Р. І., Мартинюк О. В. Задача Коші для одного класу сингулярних еволюційних рівнянь //Доповіді НАН України. – 2013. - №1. – С. 7-13
 5. Городецький В. В., Мартинюк О.В. Задача Коші та двоточкова задача для еволюційних рівнянь з операторами узагальненого диференціювання //Доповіді НАН України. – 2013. - №3. – С. 7-13
 6. Городецький В. В., Мартинюк О.В. Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь з необмеженими за часом коефіцієнтами // Доповіді НАН України. – 2012. - №2. – С. 19-23.
 7. Городецький В. В., Широковських А.О. Нелокальна багатоточкова за часом задача для одного класу еволюційних псевдодиференціальних // Доповіді НАН України. – 2012. - №7. – С. 14-18
 8. Городецький В. В., Тупкало І.С. Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь // Доповіді НАН України. – 2010. - № 12. – С. 14-19.
 9. Городецький В. В., Спіжавка Д.І. Багатоточкова задача для еволюційних рівнянь з псевдо-Бесселевими операторами // Доповіді НАН України. – 2009, №12. – 7-12 с.
 10. Городецький В. В., Мироник В. І. Двоточкова задача для еволюційних рівнянь з псевдо-Бесселевими операторами// Доп. НАН України. – 2008. - №6. – С. 7-13
 11. Городецький В .В., Ленюк О. М. Еволюційні рівняння з псевдо-Бесселевими оператороми // Доповіді НАН України. – 2007. - №8. – С. 11-15
 12. Городецький В .В., Ратушняк В. П. Задача Коші для рівнянь параболічного типу з псевдо диференціальним оператором нескінченного порядку // Доповіді НАН України. – 2006. - №9. – С. 12-16.
 13. Городецький В. В., Дрінь С. С. Перетворення Фур’є-Бесселя просторів типу С та С’ // Доповіді НАН України. – 2004. - №8. – С. 19-24
 14. Городецький В. В., Колісник Р. С. Оператори диференціювання нескінченного порядку та їх застосування // Доповіді НАН України. – 2004. - №10. – С. 14-19
 15. Городецький В. В., Дрінь С. С. Задача Коші для еволюційних сингулярних рівнянь нескінченного порядку // Доповіді НАН України. – 2003. - №11. – С. 12-17
 16. Городецький В. В., Мартинюк О. В. Оператори Бесселя нескінченного порядку та їх застосування // Доповіді НАН України. – 2003. - №6. – С. 7-12
 17. Городецький В. В., Мартинюк О. В. Задача Коші для еволюційних рівнянь з операторами диференціювання та Бесселя нескінченного порядку // Доповіді НАН України. – 2003. - №9. – С. 18-24
 18. Городецький В.В., Юдченко С.С. Граничні властивості гладких розв’язків одного класу диференціально-операторних рівнянь // Доп. НАН України. – 2001. - №11. – С. 11-16.
 19. Городецький В.В., Ленюк О.М. Про дробове диференціювання у просторах типу S'// Доп. НАН України. – 1998. - №11. – С. 20-24.
 20. Gorodetsky V.V., Yarmolyk I.I. About the summation of the formal Fourier-Hermite series by The Abel-Poisson method // Доп. АН України. – 1994. - №6. – С. 20-26.
 21. Городецький В.В., Житарюк І.В., Лавренчук В.П. Про слабку стабілізацію розв’язків задачі Коші для лінійних параболічних рівнянь з операторм Бесселя // Доп. АН України. – 1993. - №2. – С. 5-9.
 22. Городецький В.В., Літовченко В.А. Задача Коші для параболічних псевдодиференціальних рівнянь у просторах узагальнених функцій типу S'// Доп. АН України. – 1992. - №10. – С. 6-9.
 23. Городецький В.В., Дрінь Я.М. Параболічні псевдодиференціальні рівняння у просторах узагальнених періодичних функцій // Доп. АН УРСР. Сер. А. – 1991. - №8. – С. 18-22.
 24. Городецький В.В., Житарюк І.В. Задача Коші для одного класу параболічних систем з оператором Бесселя в просторах узагальнених функцій // Доп. АН УРСР. Сер. А. – 1991. - №7. – С. 20-23.
 25. Городецький В.В., Житарюк І.В. Про розв’язки задачі Коші для рівнянь параболічного типу з виродженням // Доп. АН УРСР. Сер. А. – 1989. - №12. – С. 5-8.
 26. Городецкий В.В. Принцип локализации для решений задачи Коши для параболических по Петровскому систем в классах обобщенных функций // Доклады АН УССР. Сер. А. – 1984. - №10. – С. 5-7.

1.         Городецький В.В., Мартинюк О.В., Мартинюк С.В., Колісник Р.С. ВЛАСТИВОСТI ПЕРЕТВОРЕННЯ АБЕЛЯ–ПУАССОНА ФОРМАЛЬНИХ РЯДIВ ЕРМIТА //Буковинський матем. журнал. – 2023, 11(1), 80–93

2.         Gorodetskiy V.V., Kolisnyk R.S., Shevchuk N.M. GENERALIZED SPACES OF S AND S′ TYPES Bukovinian Math. Journal. – 2023,11(1), 7–25

3.         Городецький В.В., Шевчук Н.М., Колiсник Р.С. Багатоточкова за часом задача для одного класу еволюцiйних рiвнянь у просторах типу S // Буковинський матем. журнал. – 2022, 10(2), 90-110

4.         Городецький В.В., Мартинюк О.В. Властивостi розв'язкiв рiвняння теплопровiдностi з дисипацiєю// Буковинський матем. журнал. – – 2022, Т.10, №2, С. 77-89

5.         Городецький В.В., Колісник Р.С.,Мартинюк О.В.  Нелокальна за часом задача для одного класу псевдодиференцiальних рiвнянь з гладкими символами // Буковинський матем. журнал. – 2021, 9(1), 107–127

6.          С.Б. Боднарук, В.В. Городецький, Р.С. Колісник, Н.М. Шевчук Нелокальна за часом задача для деякого диференціально-операторного рівняння в просторах типу S та // Буковинський матем. журнал. – 2021, 9(2), 53-69

7.         В. Городецький, Р. Колiсник, Н. Шевчук Нелокальна за часом задача для одного еволюційного рівняння в просторах типу S // Буковинський математический журнал. 2020. Том 8, № 1. - С. 65-83. 

8.         Городецький В.В., Колiсник Р.С., Мартинюк О.В. Нелокальна задача для рівнянь з частинними похідними параболічного типу // Буковинський математичний журнал. 2020. Том 8, № 2. - С. 24-39.

9.         Городецький В.В., Колiсник Р.С., Мартинюк О.В. Про одну нелокальну задачу для рівнянь параболічного типу // Буковинський математичний журнал. – 2019. – Т.7, № 1. – С. 14-31

10.     Городецький В.В., Мартинюк О.В. Принцип локалізації для формальних рядів Фур’є, підсумованих методами типу Гаусса-Вейєрштрасса // Буковинський математичний журнал. – 2019. – Т.7, № 2. - С. 30-38.

11.     Городецький В.В., Колiсник Р.С., Мартинюк О.В. Про наближенi розв’язки задачi Кошi для диференцiально-операторного рiвняння гiперболiч­ного типу // Буковинський математичний журнал – 2018. - Том 6, № 3-4. – С. 6-11.

12.     Городецький В. В., Вережак Г. П. Узагальнені простори типу S // Буковинський математичний журнал – Т. 5, № 1-2. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. – С. 49-61

13.     Городецький В., Мартинюк О., Тодоріко Т. Про одне узагальнення задачі Коші для еволюційних сингулярних рівнянь параболічного типу нескінченного порядку // Некласичні задачі теорії диференціальних рівнянь: збірник наукових праць, присвячений 80-річчю Богдана Йосиповича Пташника. Львів, 2017. – С. 22-37.

14.     Городецький В. В., Колісник Р.С. Про одну задачу для еволюційних рівнянь з гармонійним осцилятором // Буковинський математичний журнал. – Т.4, №1-2. – Чернівці, 2016. – С. 31-36.

15.     Gorodetskyi V.V., Martynyuk O.V., Kolysnyk S. A nonlocal multipoint problem for a differential operator equation of second order // Буковинський математичний журнал. – Т.3, №4. – Чернівці, 2015. – С. 7-17.

16.     Городецький В. В. Широковських А. О. Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних рванянь з гармонійним осцилятором // Буковинський математичний журнал. – Т.3, №1. – Чернівці, 2015. – С. 30-44.

17.     Городецький В.В., Мартинюк О.В. Про розв’язність двоточкової за часом задачі для еволюційного рівняння з оператором диференціювання Гельфонда-Леонтьєва у просторах типу S¢ // Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу / Зб. праць Інституту математики НАН України. – 2014. – Т.11, №2. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2014. – С. 49-65.

18.     Городецький В.В., Мартинюк О.В. Розв’язність задачі Коші та двоточкової за часом задачі для еволюційних рівнянь із операторами узагальненого диференціювання Гельфонда-Леонтьєва / Матеріали конференції Ганса Гана // Буковинський математичний журнал. – Т.2, №2-3. – Чернівці, 2014. – С. 25-42.

19.     Городецький В. В., Дрінь Я. М. Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних рівнянь з псевдодиференціальним оператором в просторах періодичних функцій // Буковинський математичний журнал. – 2014. – Т.2, №1. – С. 26-42

20.     Городецький В. В. , Мартинюк О.В. Простори типу S та оператори узагальненого диференціювання Гельфонда-Леонтьєва // Сучасні проблеми механіки і математики. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2013. – Т.3. – С. 116-118

21.     Городецький В. В., Дрінь Я.М. Псевдодиференціальні оператори нескінченного порядку в зліченно нормованих просторах гладких функцій // Зб. праць Інституту математики НАН України. – 2013. – Т.10, №2. –С. 96-111.

22.     Городецький В. В., Широковських А.О. Нелокальна багатоточкова задача для одного класу еволюційних псевдодиференціальних рівнянь з аналітичними символами // Буковинський математичний журнал. Т.1, № 1-2. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – С.36-49

23.     Городецький В. В., Мартинюк О.В. Нелокальні за часом задачі для одного класу еволюційних рівнянь // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Т. 2, №2. Математика. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 24-31.

24.     Городецький В. В., Дрінь Я. М. Дослідження поведінки осцилюючих інтегралів // Науковий вісник Чернівецького національнго університету імені Юрія Федьковича. Серія: математика: зб.наук. праць. – Т.1, №3. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т 2011. – С. 13-18.

25.     Городецький В. В., Тодоріко Т. С. Дослідження властивостей розв’язків нелокальної m-точкової за часом задачі для одного класу сингулярних еволюційних рівнянь // Науковий вісник Чернівецького національнго університету імені Юрія Федьковича. Серія: математика: Зб. наук. праць. – Т. 1, №4. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т 2011. – С.29-35.

26.     Городецький В. В., Дрінь І.І. Періодична задача Коші для еволюційних рівнянь у банахових просторах // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. Праць. Вип. 501. Математика. – Чернівці: Рута, 2010. – С. 14.-19.

27.     Городецький В. В., Тупкало І. С. Багатоточкова задача для еволюційних сингулярних рівнянь нескінченного порядку // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. Праць. Вип. 528. Математика. – Чернівці: Рута, 2010. – С. 26.-34.

28.     Городецький В.В., Ленюк О.М. Двоточкова задача для одного класу еволюційних рівнянь // Математичні студії. – 2007. – Т.28, №2. - С. 175-182.

29.     Городецький В. В., Дрінь Я. М. Задача Діріхле для одного класу еволюційних рівнянь // Науковий вісник Чернівецького університету : Зб. наук. пр. Вип. 336-337. Математика. – Чернівці: Рута, 2007. – С.63-78

30.     Городецький В. В., Ленюк О. М. Перетворення Бесселя одного класу нескінченно-диференційовних функцій// Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр. – Чернівці: Прут, 2007. – Вип. 15. – С.51-67

31.     Городецький В. В., Гома Н. М. Оператори узагальненого диференціювання Гельфонда-Леонтьєва у просторах типу W // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 288. Математика. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 41-50.

32.     Городецький В. В., Мироник В. І. Нульові множини одного класу аналітичних фунуціоналів // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 288. Математика. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 80-89

33.     Городецький В. В., Шевчук Н. М. Задача Коші для еволюційних рівнянь з операторами узагальненого диференціювання // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 314-315. Математика. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 28-35.

34.     Городецький В. В., Ратушняк В. П. Про один клас псевдодиференціальних операторів нескінченного порядку // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць.- Вип.239. Математика.-Чернівці: Рута, 2005. – С. 25-36

35.     Гома Н. М., Городецький В. В. Еволюційні рівняння з гармонійним осцилятором у просторах типу S та S' // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць. – Вип.269. Математика. – Чернівці: Рута, 2005. – С. – 13-25.

36.     Боднарук С. Б., Городецький В. В. Ратушняк В. П. Задача Коші для одного класу еволюційних рівнянь нескінченного порядку // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць.- Вип.191-192. Математика.-Чернівці: Рута, 2004. – С. 10-17

37.     Городецький В.В., Колісник Р.С. Перетворення Фур’є та оператори диференціювання нескінченного порядку у просторах типу С // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць.- Вип.160. Математика.-Чернівці: Рута, 2003. – С. 30-38

38.     Городецький В.В., Колісник Р.С. Про одне узагальнення просторів типу W // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць.- Вип.134. Математика.-Чернівці: Рута, 2002. – С. 30-37

39.     Городецький В.В., Мартинюк О.В., Шевчук Н.М. Оператори Бесселя нескінченного порядку. // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: збірник наукових праць. – Чернівці: Прут, 2001. – Вип. 7. – С.61-70.

40.     Ушій О. В., Городецький В. В. Про розв’язки стаціонарного рівняння в гільбертовому просторі. // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: збірник наукових праць. – Чернівці: Прут, 2001. - Вип 6. – С.220-229.

41.     Городецький В. В., Юдченко С. С. Перетворення типу Гаусса-Веєрштраса формальних рядів Фур’є-Палерра // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Прикладна математика Львів: Львівська політехніка, 2000. - № 411. – С. 86-94

42.     Городецький В.В., Ленюк О.М. Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку // Вісник Київського у-ту. Серія: фіз.-мат. науки, 2000. – Вип. 4. – С. 65-70.

43.     Городецький В.В., Ленюк О.М. Множини початкових значень гладких розв’язків еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. праць. – Київ: Ін-т математики НАН України. – 2000. – Вип. 5. – С. 47-82.

44.     Городецький В.В., Літовченко В.А. Про дробове диференціювання у просторах узагальнених періодичних функцій // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. праць. – Київ: Ін-т математики НАН України. – 1998. – Вип. 3. – С. 43-47.

45.     Городецький В.В., Готинчан Т.І. Про нульові множини узагальнених функцій з простору S // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. праць. – Київ: Ін-т математики НАН України. – 1998. – Вип. 1. – С. 79-88.

46.     Городецький В.В. Про поліноміальне наближення гладких розв’язків еволюційних рівнянь гіперболічного типу в гільбертовому просторі // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. праць. – Київ: Ін-т математики НАН України. – 1998. – Вип. 1. – С. 65-78.

47.     Городецький В.В., Ленюк О.М. Про граничні властивості гладких розв’язків еволюційних рівнянь параболічного типу з особливостями в коефіцієнтах // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. праць. – Київ: Ін-т математики НАН України. – 1997. – Вип. 15. – С. 39-53.

48.     Городецький В.В., Ленюк О.М. Про гладкі розв’язки одного диференціально-операторного рівняння параболічного типу // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. праць. – Київ: Ін-т математики НАН України. – 1997. – Вип. 14. – С. 60-65.

49.     Городецький В.В., Літовченко В.А. Про коректну розв’язність однієї задачі Коші для параболічних псевдодиференціальних рівнянь у просторі S' // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. праць. – Київ: Ін-т математики НАН України. – 1997. – Вип. 14. – С. 52-60.

50.     Городецький В.В. Задача Коші для параболічних рівнянь із зростаючими коефіцієнтами у просторах ультрарозподілів типу // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. праць. – Київ: Ін-т математики НАН України. – 1992. – Вип. 1. – С. 24-33.

51.     Городецький В.В., Готинчан Т.І. Сумування формальних рядів Фур’є-Ерміта та Фур’є-Лагерра лінійними методами // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. праць. – Київ: Ін-т математики НАН України. – 1996. – Вип. 13. – С. 24-34.

52.     Городецький В.В. Про гладкі розв’язки В-параболічних рівнянь та множини їх початкових значень // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. праць. – Київ: Ін-т математики НАН України. – 1996. – Вип. 12. – С. 268-272.

53.     Городецький В.В., Дрінь І.І. Про гладкі розв’язки параболічних рівнянь із зростаючими коефіцієнтами та множини їх початкових значень // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. праць. – Київ: Ін-т математики НАН України. – 1996. – Вип. 12. – С. 41-53.

54.     Городецький В.В., Готинчан Т.І. Принцип локалізації для лінійних методів сумування формальних рядів Фур’є-Лагерра // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. праць. – Київ: Ін-т математики НАН України. – 1996. – Вип. 11. – С. 37-46.

55.     Городецький В.В. Про множини початкових значень гладких розв’язків деяких диференціально-операторних рівнянь параболічного типу // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. праць. – Київ: Ін-т математики НАН України. – 1996. – Вип. 11. – С. 32-37.

56.     Городецький В.В., Житарюк І.В. Про слабку стабілізацію розв’язків задачі Коші для одного класу ультрапараболічних рівнянь // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. праць. – Київ: Ін-т математики НАН України. – 1995. – Вип. 10. – С. 31-35.

57.     Городецький В.В., Дрінь І.І. Формальні ряди Фур’є-Лагерра та узагальнені функції нескінченного порядку // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. праць. – Київ: Ін-т математики НАН України. – 1995. – Вип. 9. – С. 174-180.

58.     Городецький В.В., Літовченко В.А. Про слабку стабілізацію розв’язків задачі Коші для параболічних псевдодиференціальних рівнянь // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. праць. – Київ: Ін-т математики НАН України. – 1995. – Вип. 8. – С. 191-195.

59.     Городецький В.В., Дрінь І.І. Множини початкових значень розв’язків одного класу диференціально-операторних рівнянь // Нелінійні крайові задачі математичної фізики та їх застосування: Зб. наук. Праць. – Київ, Ін-т математики НАН України, 1994. - С. 58.

60.     Городецкий В.В., Житарюк И.В. Стабилизация решений задачи Коши для одного класса вырождающихся параболических уравнений в пространствах обобщенных функций // Нелинейные граничные задачи: Сб. науч. тр. – Киев, Наукова думка, 1993. – С. 31-36.

61.     Городецький В.В., Літовченко В.А. Про задачу Коші для деяких псевдодиференціальних рівнянь у просторах узагальнених періодичних функцій // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. праць. – Київ: Ін-т математики НАН України. – 1992. – Вип. 1. – С. 24-33.

Заступник головного редактора наукового видання "Буковинського математичного журналу"

http://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/about/editorialTeam 

Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми диференціальних рівнянь
та їх застосування”, присвячена 100-річчю від дня народження професора С.Д. Ейдельмана

Член організаційного комітету

http://sde100.fmi.org.ua/?page=organizingcommittee 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності