Перейти до основного вмісту
Колісник Руслана Степанівна
Доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Завідувач кафедри

Наукометричні бази даних:

https://orcid.org/0000-0001-7796-7760

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22940846800

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vdawp9EAAAAJ&hl=uk

Закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича у 2000 р. за спеціальністю "Математика" (кваліфікація "Математик. Викладач") та у 2001 р. за спеціальністю "Облік та аудит". Кандидатську дисертацію на тему «Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку» (спеціальність 01.01.02 - диференціальні рівняння) захистила в 2005 р. Вчене звання доцента кафедри алгебри та інформатики ЧНУ присвоєне в 2008 р. З 2020 року на посаді завідувача кафедри алгебри та інформатики.

1.     Петришин Р.І., Житарюк І.В., Мартинюк О.В., Колісник Р.С. Технології навчання математики у закладах освіти. Конспект лекцій. Навчальний посібник. Київ: Видавництво «Людмила», 2023. 648 с. ISBN 978-617-555-137-0

2.     Городецький В.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Лінійна алгебра в теоремах і задачах. Частина друга: Навчальний посібник.— Чернівці, 2023.— 252 с.

3.     Петришин Р.І., Житарюк І.В., Мартинюк О.В., Колісник Р.С. Технології викладання математики у закладах освіти. Конспект лекцій. Навчальний посібник. Київ: Видавництво «Людмила», 2022. 632 с.

4.     Петришин, Р.І., Житарюк І.В., Мартинюк О.В., Колісник, Р.С. Задачі з параметрами. Практикум. Частина 1. Навч. посібник. 2-ге вид., виправ. і доп. Київ: Видавництво «Людмила», 2022. 544 с.

5.     Колісник Р.С., Мартинюк О.В., Сікора В.С. Методи розв’язування рівнянь та нерівностей з невідомим під знаком аркфункцій. Навч. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 96 с.

6.     Мартинюк О.В., Колісник Р.І. Класичні та спеціальні методи побудови плоских перерізів многогранників. Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 128 с.

7.     Мартинюк О.В., Колісник, Р.С. Вибрані питання алгебри та початків аналізу. Навч. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 192 с.

8.     Методика організації позаурочної роботи з математики: навч. посібник/ уклад.: Колісник Р.С., Боднарук С.Б., Шевчук Н.М. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 104 с.

9.     Петришин, Р.І., Житарюк І.В., Колісник, Р.С. Математика для випускників ЗЗСО. Частина 1. Числа. Вирази. Повторювальний курс: навч. посібник. Київ: Людмила, 2021. – 440 с.

10.  Городецький В.В., Колісник Р.С., Мироник В.І. Лінії другого порядку: Навчальний посібник. - Чернівці: «Місто», 2018.— 134 с.

11.  Городецький В.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Курс лінійної алгебри в теоремах і задачах. Частина перша: Навчальний посібник. Видання 3-, стереотипне. –Чернівці, 2018. - 336с. (Гриф МОНУ)

12.  Ковдриш В.В., Колісник Р.С., Мироник В.І. Загальна теорія кривих другого порядку: Навчальний посібник. - Чернівці: Місто, 2012. - 71с.

13.  Ковдриш В.В., Колісник Р.С., Мироник В.І. Лінії другого порядку: навчальний посібник. Частина І. - Чернівці: Рута, 2009. - 68 с.

14.  Колісник Р.С., Сікора В.С, Шевчук Н.М. Лінійна алгебра в теоремах і задачах. Частина перша: навчальний посібник. - Чернівці: Книги - XXI, 2009. - 292с.

15.  Мартинюк О.В., Мартинюк С.В., Колісник Р.С. Планіметричні задачі на доведення: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2008. - 56с.

 1. Програмні засоби навчання математики: лабораторний практикум/ уклад.: Колісник Р.С., Лучко В.С., Шевчук Н.М. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2023. – 92 с.
 2. ІТ та онлайн сервіси в професійній діяльності вчителя: практикум для студентів спеціальності “Середня освіта”. Частина 1. / уклад. Колісник Р.С., Лучко В.С., Шевчук Н.М. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2023. – 112 с.
 3. Практична підготовка студентів-бакалаврів спеціальності 014.04 ‒ Середня освіта (Мате­ма­тика): Мето­дичні вказівки / Укл.:  Колісник Р.С., Мартинюк О.В., Сікора В.С.– Чер­нів­ці: Черні­вецький нац. ун-т, 2023. – 64 с.
 4. Методологія та організація наукових досліджень: Курс лекцій/ уклад.: Колісник Р.С., Боднарук С.Б., Сікора В.С.. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 96 с.
 5. Завдання для аудиторних і домашніх робіт з вищої математики. Частина І / Укл.: Ж.І. Довгей, Р.С. Колісник, О.В. Мартинюк - Чернівці: «Місто», 2018. –128 с.
 6. Завдання для аудиторних і домашніх робіт з вищої математики. Частина II / Укл .: Ж.І. Довгей, Р.С. Колісник, О.В. Мартинюк - Чернівці: «Місто», 2018. –101с.
 7. Лінійна алгебра. Контрольні питання і завдання для самостійної роботи. 1 семестр Укл.: Р.С.Колісник, В.С.Сікора. - Чернівці: Книги - XXI, 2012. - 58 с.
 8. Алгебра та геометрія. Контрольні питання та завдання. 2 семестр / Укл .: Колісник Р.С., Сікора В.С. - Чернівці: Книги - XXI, 2012. - 63 с.
 9. Контрольні питання і завдання з лінійної алгебри. 2 семестр / Укл .: Р.С. Колісник, В.С. Сікора.– Чернівці: Книги - ХХІ, 2012.– 47 с.
 10. Лінійна алгебра: Конспект лекцій. Частина III / Укл .: Колісник Р.С., Сікора В.С. - Чернівці: Рута, 2008. - 78 с.
 11. Лінійна алгебра: Конспект лекцій. Частина IV / Укл .: Колісник Р.С., Сікора В.С. - Чернівці: Рута, 2008. - 72 с.
 12. Лінійна алгебра: Конспект лекцій. Частина І / Укл .: Колісник Р.С., Сікора В.С. - Чернівці: Рута, 2007. - 71 с.
 13. Вища математика: Курс лекцій. Частина ІI. Аналітична геометрія / Укл .: Боднарук С.Б., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. - Чернівці: Рута, 2007. - 72 с.
 14. Лінійна алгебра: Конспект лекцій. Частина II / Укл .: Колісник Р.С., Сікора В.С. - Чернівці: Рута, 2007. - 72 с.
 15. Лінійна алгебра. Метод Гауса. Визначники: Вказівки до практичних занять / Укл .: Колісник Р.С., Сікора В.С. - Чернівці: Рута, 2007. - 72 с.
 16. Домбровский Р.Ф., Колісник Р.С., Мироник В.І. Контрольні питання і навчальні завдання з розділу “Теорія поверхонь” аналітичної геометрії: Навчальний посібник - Чернівці: Рута, 2003. - 63с.
 17. Лінійна алгебра: Методичні вказівки до практичних занять. Частина І / Укл.: Колісник Р.С., Похила М.М., Сікора В.С. Чернівці: Рута, 2002. - 72с.
 1. V. V. Horodets’kyi, R. S. Kolisnyk & N. M. Shevchuk MULTIPOINT (IN TIME) PROBLEM FOR SINGULAR PARABOLIC EQUATIONS IN SPACES OF TYPE S// Journal of Mathematical Sciences, Vol. 277, No. 2, December, 2023.- Р.181-205
 2. V. V. Horodets’kyi, R. S. Kolisnyk, and N. M. Shevchuk NONLOCAL (IN TIME) PROBLEM FOR THE EVOLUTIONARY EQUATION WITH FRACTIONAL DIFFERENTIAL OPERATOR //Journal of Mathematical Sciences, Vol. 273, No. 2, June, 2023.- pp. 181-205
 3. Horodets’kyi, V.V., Martynyuk, O.V., Kolisnyk, R.S. Generalized Spaces of Type S and Evolutionary Pseudodifferential Equations // Journal of Mathematical Sciences, 2022, 265(4), pp. 589–621
 4. V. Gorodetskiy, R. S. Kolisnyk, N. M. Shevchuk. On One Evolution Equation of Parabolic Type with Fractional Differentiation Operator in S Spaces. International Journal of Differential Equations. 2020. Vol. 2020. 11 p.
 5. Городецкий В.В., Колиснык Р.С. Задача Коши для эволюционных уравнений с оператором дифференцирования безконечного порядка. II // Дифференциальные уравнения. - 2007. Том 43, № 9. - С. 1155-1167.
 6. Городецкий В.В., Колиснык Р.С. Задача Коши для эволюционных уравнений с оператором дифференцирования безконечного порядка. I // Дифференциальные уравнения. - 2007. Том 43, № 8. - С. 1086-1096

1.     Житарюк І.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Методичні особливості розв’язування задач з стереометрії у старшій школі |// Pedagogy and Psychology.- IV(49) Issue:103.-2016 – P.61-64. 

2.     І.В. Житарюк, Р.С. Колісник, Н.М. Шевчук Особливості математичної підготовки фахівця у ВНЗ у сучасних умовах // Pedagogy and Psychology.- III(28) Issue:55.-2015 – P.32-35. 

3.     І.В. Житарюк, Р.С. Колісник, Н.М. Шевчук Методичні особливості реалізації міжпредметних зв’язків на уроках математики в сучасних ЗНЗ  // Pedagogy and Psychology.- III (31) Issue:61.-2015 – P.35-38.

1.     В. В. Городецький, О.В. Мартинюк, Р. С. Колісник  Нелокальна за часом задача для еволюційних рівнянь із псевдодиференціальними операторами у просторах типу S. // Нелінійні коливання. – 2023. – Т.26, № 3.– С. 322-341 https://www.imath.kiev.ua/~nosc/web/show_article.php?article_id=1418&lang=ua

2.     Horodets’kyi V., Martynyuk O., Kolisnyk R. On a Nonlocal Problem for the First-Order Differential-Operator Equations. Carpathian Math. Publ. 2022, 14 (2), 513-528. https://journals.pnu.edu.ua/index.php/cmp/article/view/4790

3.     В. В. Городецький, Р. С. Колісник, Н. М. Шевчук Багатоточкова за часом задача для сингулярних параболічних рівнянь у просторах типу S.// Нелінійні коливання. – 2022. – Т.25, № 4.– С. 291-324 https://imath.kiev.ua/~nosc/web/show_article.php?article_id=1407&lang=ua

4.     В. В. Городецький, О. В. Мартинюк, Р. С. Колiсник Узагальнені простори типу S та еволюційні псевдодиференціальні рівняння// Нелінійні коливання. – 2021. – Т.24, № 1. – С. 28-55. https://www.imath.kiev.ua/~nosc/web/show_article.php?article_id=1325&lang=en.

5.     В.В. Городецький, Р.С. Колісник, Н.М. Шевчук  Нелокальна за часом задача для еволюційного рівняння з оператором дробового диференціювання // Нелінійні коливання. – 2021. – Т.24, № 4.– С. 439-459 https://imath.kiev.ua/~nosc/web/show_article.php?article_id=1367&lang=ua

Городецький В.В., Колісник Р.С. Оператори диференціювання нескінченного порядку у просторах типу С та їх застосування // Доп. НАН України. - 2004. - № 10. - С. 14-19.

1.     Городецький В.В., Мартинюк О.В., Мартинюк С.В., Колісник Р.С. ВЛАСТИВОСТI ПЕРЕТВОРЕННЯ АБЕЛЯ–ПУАССОНА ФОРМАЛЬНИХ РЯДIВ ЕРМIТА //Буковинський матем. журнал. – 2023, 11(1), 80–93

2.     Gorodetskiy V.V., Kolisnyk R.S., Shevchuk N.M. GENERALIZED SPACES OF S AND S′ TYPES Bukovinian Math. Journal. – 2023,11(1), 7–25

3.     Городецький В.В., Шевчук Н.М., Колiсник Р.С. Багатоточкова за часом задача для одного класу еволюцiйних рiвнянь у просторах типу S // Буковинський матем. журнал. – 2022, 10(2), 90-110

4.     Городецький В.В., Колісник Р.С.,Мартинюк О.В.  Нелокальна за часом задача для одного класу псевдодиференцiальних рiвнянь з гладкими символами // Буковинський матем. журнал. – 2021, 9(1), 107–127 С.Б. Боднарук, В.В. Городецький, Р.С. Колісник, Н.М. Шевчук Нелокальна за часом задача для деякого диференціально-операторного рівняння в просторах типу S та // Буковинський матем. журнал. – 2021, 9(2), 53-69

5.     В. Городецький, Р. Колiсник, Н. Шевчук Нелокальна за часом задача для одного еволюційного рівняння в просторах типу S // Буковинський математический журнал. 2020. Том 8, № 1. - С. 65-83. 

6.     Городецький В.В., Колiсник Р.С., Мартинюк О.В. Нелокальна задача для рівнянь з частинними похідними параболічного типу // Буковинський математичний журнал. 2020. Том 8, № 2. - С. 24-39.

7.     Городецький В.В., Мартинюк О.В., Колiсник Р.С. Про одну нелокальну задачу для рівнянь параболічного типу // Буковинський математичний журнал. 2019. Том 7, № 1. - С.14-31.

8.     Городецький В.В., Колiсник Р.С., Мартинюк О.В. Про наближені розв'язки задачі Коші для диференціально-операторного рівняння гіперболічного типу // Буковинський математичний журнал. 2018. - Том 6, № 3-4. - С. 47-52.

9.     Городецький В. В., Колісник Р.С. Про одну задачу для еволюційного рівняння з гармонійним осцилятором // Буковинський математичний журнал. - Т.4, №1-2. - Чернівці, 2016. - С. 31-36.

10.  Gorodetskyi V.V., Martynyuk O.V., Kolysnyk  R.S.  A nonlocal multipoint problem for a differential operator equation of second order // Буковинський математичний журнал. - Т.3, №4. - Чернівці, 2015. - С. 7-17.

11.  Городецький В.В., Колісник Р.С. Поліноміальне зображення розв'язків еволюційних рівнянь параболічного типу // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 421. - математика. - Чернівці: Рута, 2008. - С.25-29.

12.  Мироник В.І., Колісник Р.С. Властивість локалізації розв’язків задачі Коші одного класу псевдодиференціальних рівнянь // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Випуск 336-337. – математика. – Чернівці: Рута, 2007. – С.125-132.

13.  Колісник Р.С. Задача Коші для еволюційних рівнянь вищого порядку по t у просторі типу C та C' // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Випуск 288. – математика. – Чернівці: Рута, 2006. – С.57-60.

14.  Колісник Р.С. Перетворення Фур'є узагальнених функцій із просторів типу C'// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 191-192. - математика. - Чернівці: Рута, 2004. - С.67-71.

15.  Городецький В.В., Колісник Р.С. Перетворення Фур’є та оператори диференціювання нескінченного порядку в просторах типу С // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Випуск 160. – математика. – Чернівці: Рута, 2003. – С.30-38.

16.  Городецький В.В., Колісник Р.С. Про одне узагальнення просторів типу W // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 134. Математика. - Чернівці: Рута, 2002. - С.30-37.

1.     Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Еволюційні рівняння з гармонійним осцилятором // Мaterialy X mezinarodni vedecko-praktika conference “Zpravy vedecke ideje – 2014”. - Dil 12. Technicke vedy. Vystavba a architektura. Matematika.: Praha. Publishing house “Education and Science”, 2014. – P.86-90.

2.     Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Властивість локалізації розв’язку еволюційного рівняння з гармонійним осцилятором // Materialy X miedznarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2014”.- Volume 31. Matematyka. Fizyka.: Przemysl. Nauka i studia, 2014. – P.3-8.

3.     Городецький В.В., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. m - точкова за часом задача для одного класу еволюційних рівнянь. // “Moderni vymozenosti vedy -  2013 ”: Materialy IX mezinarodni vedecko – prakticka konference. – Praha: Publishsng House “Education and Science” s.r.o, 2013р. – Dil 67 Matematika. – S. 8-11.

4.     Городецький В.В., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Про оператор узагальненого інтегрування у просторах аналітичних функцій типу W // Materialy VII naukowi- praktycznej konferencji “Europejska nauka XXI powieka - 2011” Volume 19. Matematyka. Fizyka. Chemia i chemiczne technologie.: Przemysl. Nauka i studia.- 2011.- S.3-5.

5.     Городецький В.В., Колісник Р.С. Властивості фундаментального розв’язку задачі Коші для одного класу еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції „Научни дни – 2008” (1 – 15 квітня 2008р.). Том 12. Математика.- София: „Бял ГРАД-БГ” ООД, 2008.-С.3-7.

6.     Колиснык Р.С. Корректная разрешимость задачи Коши для одного класса уравнений в частных производных бесконечного порядка // Еругинские чтения – X: Международная математическая конференция (24-26 мая 2005г.). Тезисы докладов. – Могилев (Беларусь): МГУ, 2005.-С.163.

1.     Житарюк I., Колiсник Р., Шевчук Н. Сторiтелiнг — ефективний метод комунiкацiї на уроках математики в основнiй i старшiй школi// Матерiали мiжнародної наукової конференцiї «Математика та iнформацiйнi технологiї», присвяченої 55-рiччю факультету математики та iнформатики, 28–30 вересня 2023 р. – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2023. – С.195-196

2.     Колiсник Р., Усатюк I. Онлайн-сервiси для створення iнтерактивних вправ, тестувань та опитувань// Матерiали мiжнародної наукової конференцiї «Математика та iнформацiйнi технологiї», присвяченої 55-рiччю факультету математики та iнформатики, 28–30 вересня 2023 р. – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2023. – С.219-220

3.     Бузиновська А., Колісник Р.С. Технології доповненої реальності на уроках математики // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Прикладна математика та інформаційні технології», присвяченої 60-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій (22-24 вересня 2022 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. –С. 251-252

4.     Городецький В.В., Мартинюк О.В., Колісник Р.С. Про розв'язність нелокальної за часом задачі для еволюційних рівнянь із псевдо диференціальними операторами у просторах типу S. Матеріали міжнародної наукової конференції «Прикладна математика та інформаційні технології», присвяченої 60-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій (22-24 вересня 2022 р., Чернівці). – Чернівці, С. 111.

5.     Городецький В.В., Колісник Р.С., Мартинюк О.В. Про коректну розв’язність нелокальної за часом задачі для диференціально-операторного рівняння першого порядку. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28 - 30 жовтня 2021 р. - Чернівці, С. 65-66.

6.     В. Городецький, Р. Колiсник, Н. Шевчук Про одну нелокальну задачу для еволюцiйного рiвняння з оператором диференцiювання дробового порядку. Матеріали міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми диференціальних рівнянь та їх застосування”, присвяченої 100-річчю від дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16—19 вересня 2020 р. — Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – С. 110-111.

7.     Городецький В.В., Колiсник Р.С., Мартинюк О.В. Про наближенi розв’язки задачi Кошi для диференцiально-операторного рiвняння гiперболiч­ного типу. – Сучаснi проблеми математики та її застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях: Матеріали міжн. наук. конф., присвяченої 50-рiччю ф-ту математики та iнформатики Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С.55.

8.     Городецький В.В., Мартинюк О.В., Колісник Р.С. Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь // XVII Міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 19-20 травня 2016 р., Київ: Матеріали конф. Т. 1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2016. – С. 85.

9.     Городецький В.В, Колісник Р.С. Наближені розв’язки задачі Коші для рівняння гіперболічного типу з виродженням // „Диференціальні рівняння та їх застосування.” Міжнародна конференція присвячена 70-річчю від дня народження Д. І. Мартинюка: Матеріали конференції. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. С.15.

10.  Р. Колісник, В. Мироник, І. Тупкало Властивості локалізації розв’язку m-точкової задачі для еволюційного рівняння з оператором Бесселя нескінченного порядку // Матеріали Міжнародної математичної конференції імені В.Я.Скоробогатька (19 – 23 вересня 2011р., м. Дрогобич) / Львів.-2011.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–С.98.

11.  Мартинюк О.В., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Інтегральні оператори у просторах типу W. Міжнародна конференція до 100-річчя М.М. Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди. Тези доповідей. – Чернівці: Книги- XXI, 2009. – С.102-103.

12.  Колісник Р.С. Про гладкі розв’язки еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку// Матеріали XII-ї Міжнародної конференції імені академіка М. Кравчука (15-17 травня 2008р., м. Київ) / К.: НТУУ “КПІ”.-2008.–С.204.

13.  Колісник Р.С. Еволюційні рівняння вищого порядку з оператором дробового диференціювання // Матеріали  Міжнародної конференції імені В.Я.Скоробогатька (24 вересня – 28 вересня 2007р., м. Дрогобич) / Львів, Львівська політехніка.-2007.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–С.140.

14.  Городецький В.В., Колісник Р.С. Коректна розв’язність задачі Коші для еволюційних рівнянь вищого порядку по t у просторах типу C та C' // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції „Эффективные инструменты современных наук – 2007” (3 – 15 травня 2007р.). Том 9. Математика.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007.-С.18-21.

15.  Колісник Р.С. Еволюційні рівняння вищого порядку по t з оператором диференціювання нескінченного порядку // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції „Стратегические вопросы мировой науки – 2007” (15 – 28 лютого 2007р.). Том 8. Математика.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007.-С.8-10.

16.  Колісник Р.С. Еволюційні рівняння вищого порядку по  // Матеріали XI-ї Міжнародної конференції імені академіка М. Кравчука (18-20 травня 2006р., м. Київ) / К.: НТУУ “КПІ”.-2006.–С.461.

17.  Колісник Р.С., Дрінь І.І. Задача Коші для одного класу диференціально- операторних рівнянь // Матеріали Міжнародної конференції „Диференціальні рівняння та їх застосування”(11-14 жовтня 2006 року).-Чернівці.-2006.-С.68.

18.  Городецький В.В., Колісник Р.С. Перетворення Фур’є просторів типу C // Интегральные уравнения и их применения: Тезисы докладов Международной конференции (Одесса, 29 июня - 4 июля 2005г.).-Одеса.-2005.-С.39.

19.  Колісник Р.С. Коректна розв’язність задачі Коші для еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку // Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 60-річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, 6 – 9 червня 2005р.).-Київ.-2005.-С.47.

20.  Колісник Р.С. Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта 2005”(7 – 21 лютого 2005р.). Том 21. Математика.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005.-С.24-25.

21.  Колісник Р.С. Перетворення Фур’є узагальнених функцій нескінченного порядку та їх застосування // Матеріали Міжнародної конференції імені В.Я.Скоробогатька (27 вересня – 1 жовтня 2004р., м. Дрогобич) / Львів, Львівська політехніка.-2004.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–С.102.

22.  Колісник Р.С. Множини початкових значень гладких розв’язків одного класу еволюційних рівнянь нескінченного порядку // Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 125 річниці від дня народження Ганса Гана (27 червня - 3 липня 2004р., м. Чернівці) / Чернівці, Рута.-2004.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–С.44.

23.  Колісник Р.С. Задача Коші для одного класу рівнянь з частинними похідними нескінченного порядку // Матеріали X-ї Міжнародної конференції імені академіка М. Кравчука (13-15 травня 2004р., м. Київ) / К.: НТУУ “КПІ”.-2004.–С.134.

24.  Колісник Р.С. Про деякі класи цілих функцій, експоненціально спадних на дійсній осі // Шості Боголюбівські читання: Тези доповідей міжнародної конференції. – Чернівці – Київ: Ін-т математики НАН України, 2003. - С. 102.

25.  Kolysnyk. On some spaces of entire function // International Conference on Functional Analysis and its Applications Dedicated to the 110-th anniversary of Stefan Banach (May 28-31, 2002, Lviv, Ukraine). Book of abstracts. – Lviv Ivan Franko University, 2002. – P. 108.

26.  Колісник Р.С. Простори типу С // Матеріали IX-ї Міжнародної конференції імені академіка М. Кравчука (16-19 травня 2002р., м. Київ) / К.: НТУУ “КПІ”.-2002. – С.306.

27.  Городецький В., Колісник Р., Юдченко С. Перетворення типу Гаусса-Вейєрштраса формальних рядів Фур’є // Матеріали Міжнародної конференції “Нові підходи до розв’язування диференціальних рівнянь” (1-5 жовтня 2001р., м. Дрогобич) – Київ, 2001. – С.48.

28.  Колісник Р.С., Дрінь І.І. Узагальнення просторів типу S та їх застосування // Матеріали Міжнародної конференції “Диференціальні рівняння і нелінійні коливання” (27-29 серпня 2001р., м. Чернівці ) – Київ, 2001. – С.71.

1.     Городецький В.В., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Еволюційні рівняння з гармонійним осцилятором// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 50-річчю кафедри прикладної математики Чернівецького національного університету (11-13 червня 2012 року, м. Чернівці).- Чернівці: Черні­вець­кий нац. ун-т.- 2012.- С. 57.

2.     Колісник Р.С. Застосування дистанційного курсу «Алгебра та геометрія» для організації самостійної роботи студентів напряму інформатики // Шляхи та методи впровадження дистанційної форми навчання при викладанні дисципліни математичного та інформаційного циклів / Збірник тез доповідей міжвузівського наук.-мет. семінару, Чернівці, 20-21 жовтня 2011р. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ

3.     Колісник Р.С. Оператори диференціювання нескінченного порядку у просторах типу S та їх застосування // Нелінійні проблеми аналізу: ІІІ Всеукраїнська наукова конференція. Тези доповідей. - Івано-Франківськ: Плай, 2003. - С.49.

1.     Світлана Левицька. Формування національної свідомості та патріотизму на уроках математики// Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25–27 квітня 2023 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023.– С.  75-76.

2.     Бузиновська А. Додатки доповненої реальності на уроках математики в ЗЗСО// Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (12-14 квітня 2022 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 13-14. 

3.     Усатюк І. Онлайн-сервіси для створення інтерактивних вправ, тестувань та опитувань // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (12-14 квітня 2022 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 89-90

4.     Бузиновська А.Р. Використання програмного середовища GEOGEBRA та можливостей доповненої реальності на уроках математики// Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28 - 30 жовтня 2021 р., Чернівці: матеріали конференції. - Чернівці, 2021. - 56-57

5.     Анастасія Бузиновська. Використання програмного середовища Geogebra при вивченні функцій та побудови їх графіків // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–21 квітня 2021 року). Математичний факультет. - Чернівці: Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – С. 9-10.

6.     Бойку Міхаєла. Використання векторного методу при розв’язуванні олімпіадних задач // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (14-16 травня 2014 року). Математичні науки.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. –С. 7-8.

7.     Наталія Кузь. Елементи сферичної тригонометрії у курсі вищої математики // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (14-16 травня 2014 року). Математичні науки.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. –С. 51-52. 

8.     Марія Кисилиця. Особливості розв’язування задач з параметрами в ПМК GRAN // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (14-16 травня 2014 року). Математичні науки.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 39-40.

9.     Ощипко Оксана. Особливості вивчення теми “Геометричні перетворення” із використанням ППЗ GRAN – 2D // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвяченої дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-математичні науки. - Чернівці: Чер-нівецький нац. ун-т, 2013 .– С. 451–452.

10.  Федишин Христина. Задачі оптимізації у шкільному курсі математики ЗНЗ // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвяченої науки науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-математичні науки. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013 .–С. 493–494.

11.  Лаврук Зоряна. Застосування інформаційних технологій навчання при вивченні курсу алгебри та початків аналізу // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присвяченої дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-математичні науки. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013 .– С. 427–428.

12.  Світлана Андріой. Педагогічні програмні засоби та їх використання в курсі «Методика викладання математики та інформатики» // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року). Фізико-математичні науки .–Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012 .–С. 259–260.

Ольга Фріюк. Синектичний метод розв'язування задачі комівояжера // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року). Фізико-математичні науки .–Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012 .–С. 381–382.

1.     Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми математики та її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях”, присвячена 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. http://fmi50.pp.ua 

2.     Міжнародна наукова конференція «Математика та інформаційні технології», присвячена 55-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 28-30 вересня 2023 року https://fmi55.chnu.edu.ua/

      1.       Комунальна установа “Чернівецький міський центр професійного розвитку педагогічних працівників”, семінар “Сучасні підходи до навчання і викладання математики в умовах НУШ” (3 год/ 0,1 кредит ЄКТС) Сертифікат № ПК-В-2024/327 від 19.02.2024р.

2.       Громадська спілка «Освіторія» (ІК 38945154), онлайн-курс «НУШ: базова середня освіта», з 1 по 12 лютого 2024 р. (30 год. / 1 кредит ЄКТС) Сертифікат №О-92234 від 13.02.2024р.

3.       Українська академія медіації (УАМ), Міжнародний круглий стіл "Створення інфраструктури та процедур вирішення конфліктів в університеті: теорія і практика" (3 год/ 0,1 кредит ЄКТС) Сертифікат від 26.01.2024 р.

4.       Sigma Software University, навчальний курс «SSWU: Teachers' Smart Up: Winter Edition 3.0», 22-26.01.2024р.  (30 год. / 1 кредит ЄКТС) Certificate ID Number: 979bb0190a34445d940f6dc455a9c870

5.       Центр нової освіти «УМІТИ»: вебінар «Оригінальні ідеї педагогічного застосування флеш-карток та вебсервіси для роботи з ними» (19 грудня 2023р., 2 год/0,06 кредита ЄКТС). Сертифікат № 124723 від 20.12.2023 https://umity.in.ua/webinar/?get_certif_wb=124723

6.       Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»: семінар «Цифрові ресурси для вчительства. Чому принцип «що більше – то краще не працює?» (16 лютого 2023р., 3 год./0,1 кредит ЄКТС). Сертифікат № ПК-2023/1444

7.       ІТ-компанія SoftServe, навчальний тренінг «Вдосконалення викладання у вищій освіті: інституційний та індивідуальний виміри», 22.12.2022р. Сертифікат ТМ №2022/02061, 2год. (0,06 кред.)

8.       Платформа масових відкритих онлайн- курсів Prometheus. Онлайн-курс “Зміцнення викладання та організаційного управ¬ління в університетах”, листопад 2022 р. Сертифікат: 3e6db1b19a0f4025ac05 2ff881e6d9f3 (виданий 23.11.2022) 4,5 годин (0,15 кредиту)

9.       ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (з 17 січня 2022 р. По 18 червня 2022 р.). Тема «Психологічні аспекти ефективного управління організаціями в умовах змін». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № СП 35830447/0815-22

10.    Iнститут Педагогiки НАПН України. Підвищення кваліфікації на тему: «Методика навчання математики у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти», 15 годин (0,5 кредита) Сертифікат № № МТ-1146 https://drive.google.co m/drive /folders/1kK58qINwho YZpIXsEvAJITm M8RhXN7qg? Usp=sharing)

11.     ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (з 18 по 31 травня 2021 р., 30 год.) Тема «Управління людськими ресурсами» Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 43/18_31.05.2021/13 Реєстраційний № 038/21

12.    ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (з 1 по 18 червня 2021 р., 60 год.) Тема «Цифрові інструменти в освітній діяльності» Сертифікат ПК 07/01_18.06.2021/13

13.    Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра математики, стажування (з 9.11. 2020р. По 25.02. 2021р., 180 год.), довідка №25/21 від 10.03.2021р. Тема: «Інноваційні методи і технології при підготовці майбутніх вчителів математики та інформатики у ЗВО»

14.    ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» (ЄДРПОУ: 42502643) Онлайн-курс (90 год.) «#blend_IT: ОПАНУЄМО ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ» для викладачів, керівників та працівників адміністрації закладів вищої освіти ( січень – березень 2021 р.) Сертифікату базі проекту EdEra https://s3-eu-west-1amazonaws.com/edera/cert /6bb43390f71a4c4faf79c498ee97194f/valid.html

15.    Платформа підвищення кваліфікації ГО « ІППО » ( ЄДРПОУ: 43771659) Участь у Всеукраїнській науковій онлайн конференції «Застосування ІТ- технологій, онлайн сервісів під час побудови освітнього процесу », ( 29 – 30 січня 2021 р.) Тема: «Організація змішаного навчання в ЗЗСО. Інструменти » ( 15 год.) Сертифікат: 138340965587

16.    Платформа підвищення кваліфікації ГО «Платформа ОСВІТИ » ( ЄДРПОУ: 43830174 ) Участь у Всеукраїнській практичній онлайн конференції «Особливості впровадження інноваційних освітніх технологій ЗЗСО » ( 20 - 21 березня 2021 р.) Тема: « Ментальні карти в освітньом у процесі. Інструменти для створення » ( 6 год., Сертифікат 11319963262 ); Тема: «Інструменти середовища Class Dojo для організації змішаного навчання » ( 6 год. Сертифікат 11319963264 )

17.    Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича: Онлайн-курс «Основи користування Moodle » (Сертифікат BNGGRmLIDF, січень 2020 року, 3 кредити (90 годин) )

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності