Перейти до основного вмісту
Мартинюк Сергій Васильович
асистент, кандидат фіз.-мат. наук

Наукометричні бази даних:

https://scholar.google.com/citations?user=RWNAs5EAAAAJ&hl=uk

Закінчив Чернівецький державний університет в 1989 р. за спеціальністю "Прикладна математика" та здобув кваліфікацію "Математик". У 1989-1996 та 2001-2004 роках працював на кафедрі математичних проблем управління і кібернетики (МПУіК). Кандидатську дисертацію на тему “Управління і комп’ютерне моделювання диск­ретних систем з розгалуженням структур” за спеціальністю 01.05.02 – математичне мо­делювання та обчислювальні методи в наукових дослідженнях захистив у 1996 році. На­прям наукових досліджень – динамічні дискретні системи з розгалуженням структур, для яких розглядаються питання керованості, спостережності мінімаксного керування та комп’ютерного моделювання. На кафедрі алгебри та інформатики працював з 2004 по 2014 роки. З 2014 року - заступник начальника управління освіти Чернівецької міської ради, у 2015-2021 роках - начальник управління освіти Чернівецької міської ради. З 2021 року - асистент кафедри алгебри та інформатики.

Навчальні посібники
 1. Інформатика та комп’ютерна техніка: Конспект лекцій / Укл.: С.В. Мартинюк, О.В.Мартинюк. – Чернівці: Видавничий дім „Родовід”, 2014. – 76 с.
 2. Обчислювальна техніка та програмування: Конспект лекцій / Укл.: С.В. Мартинюк, Мартинюк О.В. – Чернівці: Золоті литаври, 2012. – 84 с.
 3. Мартинюк О.В., Мартинюк С.В., Колісник Р.С. Планіметричні задачі на доведення: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 56с.
 4. Мартинюк О.В., Мартинюк С.В. Інверсія та її застосування. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 64 с.
 5. Мартинюк О.В., Мартинюк С.В. Зображення геометричних фігур та побудова плоских перерізів многогранників. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 200 с.
Методичні роботи
 1. Обчислювальна техніка та програмування: методичні рекомендації до вивчення курсу та виконання лабораторних робіт. Ч.1 / Укл.: С.В. Мартинюк, О.В.Мартинюк. – Чернівці: Золоті литаври, 2015. – 66 с.
 2. Обчислювальна техніка та програмування: методичні рекомендації до вивчення курсу та виконання лабораторних робіт. Ч.2 / Укл.: С.В. Мартинюк, О.В.Мартинюк. – Чернівці: Золоті литаври, 2015. – 56 с.
 3. Контрольні питання та завдання для лабораторних робіт з курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка» / Укл.: С.В. Мартинюк, Мартинюк О.В.. – Чернівці: Золоті литаври, 2012. – 44 с.
 4. Інформатика та комп’ютерна техніка: Методичні реко­мен­дації. – Ч.2 / Укл.: С.В. Мартинюк, О.В. Мартинюк, В.В. Ковдриш. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 55 с.
 5. Інформатика та комп’ютерна техніка: Методичні рекомендації. Частина I / Укл.: Мартинюк С.В., Мартинюк О.В., Ковдриш В.В. – Чернівці: Рута, 2008. – 56 с.
 6. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів географічного та біологічного факультетів / Укл.: О.В.Мартинюк, С.В.Мартинюк. – Чернівці: Рута, 2007. – 72 с.
Фахові видання
 1. Мартинюк О. В., Мартинюк С.В. Еволюційні рівняння вищого порядку по t з гармонійним осцилятором // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 374. Математика. – Чернівці: Рута, 2008.- С.81-87.
Закордонні матеріали конференцій
 1. Мартинюк О.В. Свойства гладких решений эволюционных уравнений с оператором Бесселя бесконечного порядка / О. В. Мартинюк, С. В. Мартинюк // Международная матема­тическая конференция “Еругинские чтения - Х”, 24 - 26 мая 2005, Могилёв, Республика Беларусь: Тезисы докладов. – Изд-во Могилёвского государ­ственного университета им. А.А.Кулешова, – 2005. – С. 166-167.
Міжнародні українські матеріали конференцій
 1. Мартинюк О. В. Зображення гладких розв’язків ево­люційних рівнянь вищого по­ряд­ку по t з гармонійним осциля­то­ром / О. В. Мартинюк, С. В. Мартинюк // Дванадцята міжна­родна наукова конференція імені акаде­міка М.Кравчука, 15-17 травня 2008 р., Київ: Матеріали конфе­ренції. – К.: Задруга, 2008. – С. 258.
 2. Мартинюк О. В. Про гладкі розв’язки еволюційних рівнянь з оператором диференціювання-Бесселя нескінчен­ного порядку / О. В. Мартинюк, С. В. Мартинюк // Одинадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 18-20 трав., 2006 р., Київ: Матеріали. – К.: ТОВ „Задруга”, 2006. – С. 510.
 3. Мартинюк О. В. Оператори диференціювання-Бесселя нескінченного порядку у просторах типу С та їх застосування / О. В. Мартинюк, С. В. Мартинюк // Міжнародна конференція „Диференціальні рівняння та їх застосування”, 11-14 жовтня 2006 року: Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 100.
 4. Мартинюк О. В. Коректна розв’язність задачі Коші для сингулярних еволюційних рівнянь вищого порядку по t / О. В. Мартинюк, С. В. Мартинюк // Международная конфе­ренция “Инте­гральные уравнения и их приме­нения”, 29 июня – 4 июля 2005, Одесса: Тезисы докладов. – Изд-во Одес­ского национального уни­верситета им. И.И.Мечни­кова, – 2005. – С. 97.
 5. Мартинюк О. В. Коректна розв’язність задачі Коші для еволюційних рівнянь вищого порядку по t з оператором Бесселя нескінченного порядку / О. В. Мартинюк, С. В. Мартинюк // Міжнародна конференція “Диференціальні рівнян­ня та їх застосування”, 6 – 9 июня 2005, Київ: Тези доповідей. – Видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка, – 2005. – С. 66.
Українські конференції
 1. Мартинюк О. В. Гладкі розв’язки еволюційних рівнянь вищого порядку по t з гармонійним осцилятором / О. В. Мартинюк, С. В. Мартинюк // Нелінійні проблеми аналізу: ІV Всеукраїнська наукова конферен­ція, 10-12 вересня 2008 року. Матеріали конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – С. 59.
Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції
 1. Іванна Горєва. Особливості розв’язування олімпіадних задач // Матеріали студентської наукової кон­фе­ренції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту (13-14 травня 2015 року). Ма­те­ма­тич­ні науки. – Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2015. –­­­ С. 13-14.  Науковий керівник – доц. Мартинюк С.В.
 2. Світлана Никифорук. Особливості розв’язування олімпіадних задач з алгебри // Матеріали студентської наукової кон­фе­ренції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту (13-14 травня 2015 року). Ма­те­ма­тич­ні науки. – Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2015. –­­­ С. 45-46.  Науковий керівник – доц. Мартинюк С.В.
 3. Ольга Солтис. Презентація у Power Point вибраних тем для поглибленого курсу алгебри в 10–11 класах // Матеріали студентської наукової кон­фе­ренції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту (13-14 травня 2015 року). Ма­те­ма­тич­ні науки. – Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2015. –­­­ С. 59-60.  Науковий керівник – доц. Мартинюк С.В.
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності