Перейти до основного вмісту
Мартинюк Сергій Васильович
асистент, кандидат фіз.-мат. наук

Наукометричні бази даних:

https://scholar.google.com/citations?user=RWNAs5EAAAAJ&hl=uk

Закінчив Чернівецький державний університет в 1989 р. за спеціальністю "Прикладна математика" та здобув кваліфікацію "Математик". У 1989-1996 та 2001-2004 роках працював на кафедрі математичних проблем управління і кібернетики (МПУіК). Кандидатську дисертацію на тему “Управління і комп’ютерне моделювання диск­ретних систем з розгалуженням структур” за спеціальністю 01.05.02 – математичне мо­делювання та обчислювальні методи в наукових дослідженнях захистив у 1996 році. На­прям наукових досліджень – динамічні дискретні системи з розгалуженням структур, для яких розглядаються питання керованості, спостережності мінімаксного керування та комп’ютерного моделювання. На кафедрі алгебри та інформатики працював з 2004 по 2014 роки. З 2014 року - заступник начальника управління освіти Чернівецької міської ради, у 2015-2021 роках - начальник управління освіти Чернівецької міської ради. З 2021 року - асистент кафедри алгебри та інформатики.

 1. Інформатика та комп’ютерна техніка: Конспект лекцій / Укл.: С.В. Мартинюк, О.В.Мартинюк. – Чернівці: Видавничий дім „Родовід”, 2014. – 76 с.
 2. Обчислювальна техніка та програмування: Конспект лекцій / Укл.: С.В. Мартинюк, Мартинюк О.В. – Чернівці: Золоті литаври, 2012. – 84 с.
 3. Мартинюк О.В., Мартинюк С.В., Колісник Р.С. Планіметричні задачі на доведення: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 56с.
 4. Мартинюк О.В., Мартинюк С.В. Інверсія та її застосування. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 64 с.
 5. Мартинюк О.В., Мартинюк С.В. Зображення геометричних фігур та побудова плоских перерізів многогранників. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 200 с.
 1. Обчислювальна техніка та програмування: методичні рекомендації до вивчення курсу та виконання лабораторних робіт. Ч.1 / Укл.: С.В. Мартинюк, О.В.Мартинюк. – Чернівці: Золоті литаври, 2015. – 66 с.
 2. Обчислювальна техніка та програмування: методичні рекомендації до вивчення курсу та виконання лабораторних робіт. Ч.2 / Укл.: С.В. Мартинюк, О.В.Мартинюк. – Чернівці: Золоті литаври, 2015. – 56 с.
 3. Контрольні питання та завдання для лабораторних робіт з курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка» / Укл.: С.В. Мартинюк, Мартинюк О.В.. – Чернівці: Золоті литаври, 2012. – 44 с.
 4. Інформатика та комп’ютерна техніка: Методичні реко­мен­дації. – Ч.2 / Укл.: С.В. Мартинюк, О.В. Мартинюк, В.В. Ковдриш. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 55 с.
 5. Інформатика та комп’ютерна техніка: Методичні рекомендації. Частина I / Укл.: Мартинюк С.В., Мартинюк О.В., Ковдриш В.В. – Чернівці: Рута, 2008. – 56 с.
 6. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів географічного та біологічного факультетів / Укл.: О.В.Мартинюк, С.В.Мартинюк. – Чернівці: Рута, 2007. – 72 с.

 Мартинюк С.В. Controllability of Digital System with Distributed Structures // Development and Application Systems. Numb.4. – Suceva (Rom), 1994. - pp. 97 – 102.

 1. Мартинюк С.В., Цуркан В.І. Математична модель оцінки якісних змін виконання командних дій на основі Т-критерію Вілкоксона // Буковинський матем. журнал. – 2023, 11(2), 190-196.
 2. Городецький В.В., Мартинюк О.В., Мартинюк С.В., Колісник Р.С. Властивості перетворення Абеля-Пуассона формальних рядів Ерміта // Буковинський матем. журнал. – 2023, 11(1), 80-93.
 1. Мартинюк О. В., Мартинюк С.В. Еволюційні рівняння вищого порядку по t з гармонійним осцилятором // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 374. Математика. – Чернівці: Рута, 2008.- С.81-87.
 2.  Мартинюк С.В., Сопронюк Ф.О. Спостережність і оптимальне регулювання в дискретних системах з розгалуженням структур // Чернівецький університет, Чернівці, 1996. – 25 с. – Рукопис деп. в ДНТБ України 18.01.96, №306 – Ук96
 1. Мартинюк О.В. Свойства гладких решений эволюционных уравнений с оператором Бесселя бесконечного порядка / О. В. Мартинюк, С. В. Мартинюк // Международная матема­тическая конференция “Еругинские чтения - Х”, 24 - 26 мая 2005, Могилёв, Республика Беларусь: Тезисы докладов. – Изд-во Могилёвского государ­ственного университета им. А.А.Кулешова, – 2005. – С. 166-167.
 1. Городецький В.В., Мартинюк С.В. Перетворення Абеля–Пуассона формальних рядiв Ермiта та його властивостi // Матеріали міжнародної наукової конференції «Математика та інформаційні технології», присвяченої 55-річчю факультету математики та інформатики, 28-30 вересня 2023 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2023. – С. 174.
 2. Мартинюк С.В., Цуркан В.І. Використання T-критерiю Вiлкоксона для оцiнки якiсних змiн виконання командних дiй на основi математичної моделi // Матеріали міжнародної наукової конференції «Математика та інформаційні технології», присвяченої 55-річчю факультету математики та інформатики, 28-30 вересня 2023 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2023. – С. 257.
 3. Мартинюк О. В. Зображення гладких розв’язків ево­люційних рівнянь вищого по­ряд­ку по t з гармонійним осциля­то­ром / О. В. Мартинюк, С. В. Мартинюк // Дванадцята міжна­родна наукова конференція імені акаде­міка М.Кравчука, 15-17 травня 2008 р., Київ: Матеріали конфе­ренції. – К.: Задруга, 2008. – С. 258.
 4. Мартинюк О. В. Про гладкі розв’язки еволюційних рівнянь з оператором диференціювання-Бесселя нескінчен­ного порядку / О. В. Мартинюк, С. В. Мартинюк // Одинадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 18-20 трав., 2006 р., Київ: Матеріали. – К.: ТОВ „Задруга”, 2006. – С. 510.
 5. Мартинюк О. В. Оператори диференціювання-Бесселя нескінченного порядку у просторах типу С та їх застосування / О. В. Мартинюк, С. В. Мартинюк // Міжнародна конференція „Диференціальні рівняння та їх застосування”, 11-14 жовтня 2006 року: Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 100.
 6. Мартинюк О. В. Коректна розв’язність задачі Коші для сингулярних еволюційних рівнянь вищого порядку по t / О. В. Мартинюк, С. В. Мартинюк // Международная конфе­ренция “Инте­гральные уравнения и их приме­нения”, 29 июня – 4 июля 2005, Одесса: Тезисы докладов. – Изд-во Одес­ского национального уни­верситета им. И.И.Мечни­кова, – 2005. – С. 97.
 7. Мартинюк О. В. Коректна розв’язність задачі Коші для еволюційних рівнянь вищого порядку по t з оператором Бесселя нескінченного порядку / О. В. Мартинюк, С. В. Мартинюк // Міжнародна конференція “Диференціальні рівнян­ня та їх застосування”, 6 – 9 июня 2005, Київ: Тези доповідей. – Видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка, – 2005. – С. 66.
 8. Мартинюк С.В., Сопронюк Ф.О. Керованість дискретних систем з розгалуженням систем // Матеріали міжнародної математичної конференції, присвяченої пам’яті Ганса Гана. – Чернівці: Рута, 1995. – С. 283-288.
 9. Мартинюк С.В., Сопронюк Ф.О. Алгоритми адаптивного керування для динамічних систем // VІІ всесоюзної науково-технічна конференція “Проблеми, задачі та досвід застосування технології розробки та впровадження програмних засобів АСУ ТП”: Тези доповідей. – Чернівці, 1990. – С.93 –94. 
 10. Мартинюк С.В., Сопронюк Ф.О. Про керовність дискретних систем з розгалуженням структур // “Теорія наближення та задачі обчислювальної математики”. – Дніпропетровськ, 1993. – С.171
 1. Мартинюк О. В. Гладкі розв’язки еволюційних рівнянь вищого порядку по t з гармонійним осцилятором / О. В. Мартинюк, С. В. Мартинюк // Нелінійні проблеми аналізу: ІV Всеукраїнська наукова конферен­ція, 10-12 вересня 2008 року. Матеріали конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – С. 59.
 2. Мартинюк С.В., Сопронюк Ф.О. Моделювання дискретних систем зі зміною структур // 1-а Українська конференція з автоматичного керування “Автоматика-94”, Київ, 18-23 травня1994р.: Тези доповідей, Ч. 2. – Київ: Ін-т кібернетики АН України, 1994. – С.318. 
 1. Марія Тарновецька. Екологічне виховання на уроках математики // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25–27 квітня 2023 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023.– С. 103-104. Науковий керівник – ас. Мартинюк С.В.
 2. Іванна Горєва. Особливості розв’язування олімпіадних задач // Матеріали студентської наукової кон­фе­ренції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту (13-14 травня 2015 року). Ма­те­ма­тич­ні науки. – Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2015. –­­­ С. 13-14.  Науковий керівник – ас. Мартинюк С.В.
 3. Світлана Никифорук. Особливості розв’язування олімпіадних задач з алгебри // Матеріали студентської наукової кон­фе­ренції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту (13-14 травня 2015 року). Ма­те­ма­тич­ні науки. – Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2015. –­­­ С. 45-46.  Науковий керівник – ас. Мартинюк С.В.
 4. Ольга Солтис. Презентація у Power Point вибраних тем для поглибленого курсу алгебри в 10–11 класах // Матеріали студентської наукової кон­фе­ренції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту (13-14 травня 2015 року). Ма­те­ма­тич­ні науки. – Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2015. –­­­ С. 59-60.  Науковий керівник – ас. Мартинюк С.В.

Міжнародна наукова конференція «Математика та інформаційні технології», присвячена 55-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 28-30 вересня 2023 року https://fmi55.chnu.edu.ua/

1. Сучавський університет імені Штефана чел Маре, Румунія, тема «Вивчення та набуття європейського досвіду у викладанні та дослідженні фундаментальних дисциплін, а також підвищення кваліфікації шляхом розширення та розширення знань, навичок і професійних навичок», термін стажування з 8.11.2021 р. по 17.12.2021р. (180 год., 6 кредитів ЄКТС), згідно з наказом №369 від 04.11.2021р., сертифікатом №21/17.12.21 від 26.02.2021р.
2. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти НАПН України (з 25 січня 2016 р. по 25 червня 2016 р.). Тема «Освітній менеджмент як вид діяльності, його особливості». (210 год., 7 кредитів ЄКТС) Свідоцтво про підвищення кваліфікації № СП 35830447/1162-16
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності