• algebra@chnu.edu.ua
 • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

Закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича в 2003 р. за спеціальність "Математика". Кандидатська дисертація на тему "Задача Коші для еволюційних рівнів з оператором узагальненого диференціювання та псевдо -Бесселевих операторів нескінченного порядку" (спеціальність 01.01.02 - диференціальне рівняння) захищена у 2009 р.

Навчальні посібники

1. Колісник Р.С., Сікора В.С, Шевчук Н.М. Лінійна алгебра в теоремах та завданнях. Частина перша: навчальний посібник. - Чернівці: Книги - XXI, 2009. - 292с.

2.Городецький В.В., Боднарук С.Б., Шевчук Н.М. Аналітична геометрія. Пряма на площині: навч. посібник. у 4-х част. Ч. ІІІ/ В.В. Городецький, С.Б. Боднарук, Шевчук Н.М. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018.-96 с.

Методичні роботи

1.Вища математика: Курс лекцій. Частина ІI. Аналітична геометрія / Укл .: Боднарук С.Б., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. - Чернівці: Рута, 2007. - 72 с.

 

Рейтингові публікації у закордонних журналах

 1. Городецький В.С., Колисник Р.С., Шевчук Н.М. У одному еволюційному урядуванні параболічного типу з оператором дрібного диференціювання в S-просторах. Міжнародний журнал диференціальних уравнень. 2020. Вип. 2020. 11 с. DOI:   10.1155 / 2020/1673741
 2. Городецкий В.В., Шевчук Н. М. Эволюционные уравнения с операторами обобщенного дифференцирования Гельфонда-Леонтьева. І // Дифференц. уравнения. – 2008. – Т. 44, No4. – С. 480 – 490. (1946).
 3. Городецкий В.В., Шевчук Н. М. Эволюционные уравнения с операторами обобщенного дифференцирования Гельфонда-Леонтьева. ІІ // Дифференц. уравнения. – 2008. – Т. 44, No6. – С. 785 – 794. (1946).

Інші публікації у закордонних журналах

 1. І.В. Житарюк, Р.С. Колісник, Н.М. Шевчук Особливості математичної підготовки фахівців у ВНЗ у сучасних умовах // Педагогіка та психологія.- III (28) Випуск: 55.-2015- С.32-35.  
 2. І.В. Житарюк, Р.С. Колісник, Н.М. Шевчук Методичні особливості реалізації міжпредметних зв'язків на уроках математики в сучасних ЗНЗ // Педагогіка та психологія.- III (31) Випуск: 61.-2015- С.35-38.

Фахові видання

 1. В. Городецький, Р. Колiсник, Н. Шевчук Нелокальна за час завдання для одного еволюційного рівня в просторах типу S // Буковинський математичний журнал. 2020. Том 8, No 1. - С. 65-83.
 2. Шевчук Н.М. Наближені розв'язки задачі Коші для гіперболічного рівняння з виродженням// Науковий вісник Чернівецького університету : Зб. наук. пр. Вип. 336-337. Математика. – Чернівці: Рута, 2007. – С.197-205.
 3. Шевчук Н.М. Задача Коші для еволюційних рівнянь з псевдо-Бесселевими операторами нескінченного порядку// Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Випуск 374. Математика. - Чернівці: Рута, 2008. – С.145-154.

Закордонні матеріали конференцій

 1. Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Еволюційні рівняння з гармонійним осцилятором // Матеріали X мезинародної конференції з практичною практикою «Зправи відомі ідеї-2014» . -  Діл 12. Технічні веди. Виставка архітектури. Математика .: Прага. Видавництво «Освіта і наука», 2014.-С.86-90.
 2. Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Властивість локалізації розв'язання еволюційного рівня змонійним осцилятором // Материалы X miedznarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Strategiczne pytania swiatowej nauki- 2014".- Том 31. Математика. Фізика .: Перемишль. Наука і студія, 2014.-С.3-8.
 3. Городецький В.В., Колісник Р.С., Шевчук Н.М.m - точність за час виконання завдання для одного класу еволюційних рівнів. "Сучасні вимоги діяльності - 2013": Матеріали IX мезинародні відомості - практична конференція. - Прага: Видавничий дім «Освіта і наука», с., 2013р. - Діл 67 Математика. -С. 8-11.
 4. Городецький В.В., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Про оператор узагальненого інтегрування в просторах аналітичних функцій типу W // Матеріали VII науково -практичної конференції "Європейська наука XXI віки - 2011" Том 19. Математика. Фізика. Чемя и химичне технологии .: Перемишль. Наука і студія.- 2011.- С.3-5.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. В. Городецький, Р. Колiсник, Н. Шевчук Про одну нелокальну задачу для еволюційного підходу з оператором диференціювання дробового порядку. Матеріали міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми диференціальних рівнів та їх застосування", присвячена 100-річчю від дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16—19 вересня 2020 р. - Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2020.-С. 110-111.
 2. Мартинюк О.В., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Інтегральні оператори в просторах типу W. Міжнародна конференція до 100-річчя М.М. Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнібіді. Тези доповідей. - Чернівці: Книги- XXI, 2009.- С.102-103.
 3. Колісник Р.С., Шевчук Н.М., Широковських А.О. Нелокальна багато точкова за часом задача для одного класу диференціально-операторних рівнянь// Матеріали XIV-ї Міжнародної наукової конференції імені академіка М. Кравчука (19-21 квітня 2012р., м. Київ) / К.: НТУУ "КПІ".-2012.–С.231.
 4. Шевчук Н. М. Зображення гладких розв'язків еволюційних рівнянь з гармонійним осцилятором // Міжнародна математична конференція ім. В. Я. Скоробагатька (24-28 вересня 2007 р., Дрогобич, Україна).Тези доповідей. – Львів. – 2007. – С. 300
 5. Шевчук Н.М. Еволюційні рівняння з псевдо-Бесселевими операторами нескінченного порядку // Матеріали XIІ міжнародної наукової конференції ім. М.Кравчука.- Київ. 2008р.-С. 444.

Українські конференції

 1. Городецький В.В., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Еволюційні рівні з гармонійним осцилятором // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 50-річчю кафедри прикладної математики Чернівецького національного університету (11-13 червня 2012 року, м. Чернівці).-Чернівці: Чернівецький нац. ун-т.- 2012.- С. 57.

Курси підвищення кваліфікації

1)ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кафедра алгебри та геометрії, тема «Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання у закладах вищої освіти», термін стажування з 19.10.2020р по 19.01.2021р. (180 год., 6 кредитів ЄКТС), згідно з наказом №87-АГП,  довідка №01-23/99 від 26.02.2021р.

2)On-line курс «Ефективні рішення Google for education для хмарної взаємодії» ТОВ «Академія цифрового розвитку», Google Україна (за підтримкою МОН) 12-22 листопада 2020 р., 0,5 кредити, 15 годин, ТОВ «Академія цифрового розвитку», директор Букач А., сертифікат №БС-02255 від 24.10.2020р.

3)On-line курс “Ефективні рішення Google для оптимізації освітнього процесу онлайн” ТОВ “Академія цифрового розвитку”, Google Україна (за підтримкою МОН) (ЄДРПОУ: 43109490), Онлайн-урок, Дія, Цифрова освіта, 0,1 кредиту, 3 години, сертифікат №ALLYO-1803 від 26.03.2021р.

4)On-line курс «#blend_IT: ОПАНУЄМО ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ» для викладачів, керівників та працівників адміністрації закладів вищої освіти. ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» (ЄДРПОУ: 42502643), 3 кредити, 90годин, виданий у базі проекту EdEra https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/edera/cert/e17e9ff74a9e4142b67811ef8fbbf8fa/valid.html від 03.2021р.

5)On-line курс “Академічна доброчесність” тривалістю 4 години, виданий у базі проекту EdEra https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/03348202440b433a9483b280042e8e2d/valid.html від 28.03.2021р.

6)On-line конференція Всеукраїнська наукова конференція “Діджиталізація цифрової освіти – вимога цифрової ери” за темою: “Платформа  Kahoot  для змішаного навчання”, 6 годин (0,2 кредиту), сертифікат №147511745204, 7-8 травня 2021р., суб’єкт підвищення кваліфікації ГО “Рух Освіта” ЄДРПОУ:43807082.

7)On-line конференція Всеукраїнська практична онлайн конференція IT TEACHER “Реалізація освітніх проектів у закладах освіти. STEM.”, 0,5 кредити, 15 годин грудень 2020р., ГО ”Платформа ОСВІТИ”, директор Ставіцька Ганна Олегівна.ЄДРПОУ 43830174, Сертифікат №9596826984, Диплом №1001410586D.

8)Онлайн-курс ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» (ЄДРПОУ: 42502643) “Академічна доброчесність”, 28 березня 2021р., 4 години. Сертифікат у базі проекту EdEra https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/edera/cert/03348202440b433a9483b280042e8e2d/valid.html

9)On-line конференція Всеукраїнська практична онлайн конференція IT TEACHER “ Якісна співпраця в освітньому середовищі ”, 0,2 кредити, 6 годин, 18-19 квітня 2021р., ГО ”Платформа ОСВІТИ”, директор Ставіцька Ганна Олегівна.ЄДРПОУ 43830174, Сертифікат №175988678199.