Перейти до основного вмісту

Закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича в 2003 р. за спеціальність "Математика", здобула кваліфікацію "Математик. Викладач". Кандидатська дисертація на тему "Задача Коші для еволюційних рівнів з оператором узагальненого диференціювання та псевдо-Бесселевих операторів нескінченного порядку" (спеціальність 01.01.02 - диференціальне рівняння) захищена у 2009 р.

Навчальні посібники

1. Колісник Р.С., Сікора В.С, Шевчук Н.М. Лінійна алгебра в теоремах та завданнях. Частина перша: навчальний посібник. - Чернівці: Книги - XXI, 2009. - 292с.

2.Городецький В.В., Боднарук С.Б., Шевчук Н.М. Аналітична геометрія. Пряма на площині: навч. посібник. у 4-х част. Ч. ІІІ/ В.В. Городецький, С.Б. Боднарук, Шевчук Н.М. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018.-96 с.

Методичні роботи

1.Вища математика: Курс лекцій. Частина ІI. Аналітична геометрія / Укл .: Боднарук С.Б., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. - Чернівці: Рута, 2007. - 72 с.

 

Рейтингові публікації у закордонних журналах
 1. Городецький В.С., Колисник Р.С., Шевчук Н.М. У одному еволюційному урядуванні параболічного типу з оператором дрібного диференціювання в S-просторах. Міжнародний журнал диференціальних уравнень. 2020. Вип. 2020. 11 с. DOI:   10.1155 / 2020/1673741
 2. Городецкий В.В., Шевчук Н. М. Эволюционные уравнения с операторами обобщенного дифференцирования Гельфонда-Леонтьева. І // Дифференц. уравнения. – 2008. – Т. 44, No4. – С. 480 – 490. (1946).
 3. Городецкий В.В., Шевчук Н. М. Эволюционные уравнения с операторами обобщенного дифференцирования Гельфонда-Леонтьева. ІІ // Дифференц. уравнения. – 2008. – Т. 44, No6. – С. 785 – 794. (1946).
 4. V. V. Gorodetskiy, R. S. Kolisnyk, N. M. Shevchuk. On One Evolution
  Equation of Parabolic Type with Fractional Differentiation Operator in S
  Spaces. International Journal of Differential Equations. 2020. Vol. 2020. 11
  p.
  https://doi.org/10.1155/2020/1673741
Інші публікації у закордонних журналах
 1. І.В. Житарюк, Р.С. Колісник, Н.М. Шевчук Особливості математичної підготовки фахівців у ВНЗ у сучасних умовах // Педагогіка та психологія.- III (28) Випуск: 55.-2015- С.32-35.  
 2. І.В. Житарюк, Р.С. Колісник, Н.М. Шевчук Методичні особливості реалізації міжпредметних зв'язків на уроках математики в сучасних ЗНЗ // Педагогіка та психологія.- III (31) Випуск: 61.-2015- С.35-38.
Фахові видання
 1. В. Городецький, Р. Колiсник, Н. Шевчук Нелокальна за час завдання для одного еволюційного рівня в просторах типу S // Буковинський математичний журнал. 2020. Том 8, No 1. - С. 65-83.
 2. Шевчук Н.М. Наближені розв'язки задачі Коші для гіперболічного рівняння з виродженням// Науковий вісник Чернівецького університету : Зб. наук. пр. Вип. 336-337. Математика. – Чернівці: Рута, 2007. – С.197-205.
 3. Шевчук Н.М. Задача Коші для еволюційних рівнянь з псевдо-Бесселевими операторами нескінченного порядку// Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Випуск 374. Математика. - Чернівці: Рута, 2008. – С.145-154.
 4. В.В. Городецький, Р.С. Колісник, Н.М. Шевчук Нелокальна за часом задача для еволюційного рівняння з оператором дробового диференціювання // Нелінійні коливання. – 2021. – Т.24, № 4.– С. 439-459

  ISSN 1562-3076

  https://imath.kiev.ua/~nosc/web/show_article.php?article_id=1367&lang=ua

  https://www.scopus.com/sourceid/130128 Cite Score (Scopus) =0,5 

  Q  =4

 5. С.Б. Боднарук, В.В. Городецький, Р.С. Колісник, Н.М. Шевчук Нелокальна за часом задача для деякого диференціально-операторного рівняння в просторах типу S та // Буковинський матем. журнал. – 2021, 9(2), 53-69

  https://doi.org/10.31861/bmj2021.02.04.

  https://fmo-journal.org/index.php/adm/article/view/1051

  ISSN: 2309-4001 ICV= 70,09 (2020)

 6. Городецький В.В., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Нелокальна за
  часом задача для одного еволюційного рівняння в просторах типу S//
  Буковинський математичний журнал. – 2020. – Т.8, № 1. – С. 65-83.
Закордонні матеріали конференцій
 1. Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Еволюційні рівняння з гармонійним осцилятором // Матеріали X мезинародної конференції з практичною практикою «Зправи відомі ідеї-2014» . -  Діл 12. Технічні веди. Виставка архітектури. Математика .: Прага. Видавництво «Освіта і наука», 2014.-С.86-90.
 2. Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Властивість локалізації розв'язання еволюційного рівня змонійним осцилятором // Материалы X miedznarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Strategiczne pytania swiatowej nauki- 2014".- Том 31. Математика. Фізика .: Перемишль. Наука і студія, 2014.-С.3-8.
 3. Городецький В.В., Колісник Р.С., Шевчук Н.М.m - точність за час виконання завдання для одного класу еволюційних рівнів. "Сучасні вимоги діяльності - 2013": Матеріали IX мезинародні відомості - практична конференція. - Прага: Видавничий дім «Освіта і наука», с., 2013р. - Діл 67 Математика. -С. 8-11.
 4. Городецький В.В., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Про оператор узагальненого інтегрування в просторах аналітичних функцій типу W // Матеріали VII науково -практичної конференції "Європейська наука XXI віки - 2011" Том 19. Математика. Фізика. Чемя и химичне технологии .: Перемишль. Наука і студія.- 2011.- С.3-5
Міжнародні українські матеріали конференцій
 1. В. Городецький, Р. Колiсник, Н. Шевчук Про одну нелокальну задачу для еволюційного підходу з оператором диференціювання дробового порядку. Матеріали міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми диференціальних рівнів та їх застосування", присвячена 100-річчю від дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16—19 вересня 2020 р. - Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2020.-С. 110-111.
 2. Мартинюк О.В., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Інтегральні оператори в просторах типу W. Міжнародна конференція до 100-річчя М.М. Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнібіді. Тези доповідей. - Чернівці: Книги- XXI, 2009.- С.102-103.
 3. Колісник Р.С., Шевчук Н.М., Широковських А.О. Нелокальна багато точкова за часом задача для одного класу диференціально-операторних рівнянь// Матеріали XIV-ї Міжнародної наукової конференції імені академіка М. Кравчука (19-21 квітня 2012р., м. Київ) / К.: НТУУ "КПІ".-2012.–С.231.
 4. Шевчук Н. М. Зображення гладких розв'язків еволюційних рівнянь з гармонійним осцилятором // Міжнародна математична конференція ім. В. Я. Скоробагатька (24-28 вересня 2007 р., Дрогобич, Україна).Тези доповідей. – Львів. – 2007. – С. 300
 5. Шевчук Н.М. Еволюційні рівняння з псевдо-Бесселевими операторами нескінченного порядку // Матеріали XIІ міжнародної наукової конференції ім. М.Кравчука.- Київ. 2008р.-С. 444.
Українські конференції
 1. Городецький В.В., Колісник Р.С., Шевчук Н.М. Еволюційні рівні з гармонійним осцилятором // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 50-річчю кафедри прикладної математики Чернівецького національного університету (11-13 червня 2012 року, м. Чернівці).-Чернівці: Чернівецький нац. ун-т.- 2012.- С. 57.
Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

1.Загул Н. Латинський квадрат та його застосування // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (12-14 квітня 2022 р.) Факультет математики та інформатики. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 39-40. (Науковий керівник – асист. Шевчук Н.М.)

https://drive.google.com/file/d/1PDdJnIApIq2zT4CG1ntbfMhuv_EnVbQv/view

http://science.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/2021conferenc/00001_publ%202022

 

 

Курси підвищення кваліфікації

1)ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кафедра алгебри та геометрії, тема «Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання у закладах вищої освіти», термін стажування з 19.10.2020р по 19.01.2021р. (180 год., 6 кредитів ЄКТС), згідно з наказом №87-АГП,  довідка №01-23/99 від 26.02.2021р.

2)On-line курс «Ефективні рішення Google for education для хмарної взаємодії» ТОВ «Академія цифрового розвитку», Google Україна (за підтримкою МОН) 12-22 листопада 2020 р., 0,5 кредити, 15 годин, ТОВ «Академія цифрового розвитку», директор Букач А., сертифікат №БС-02255 від 24.10.2020р.

3)On-line курс “Ефективні рішення Google для оптимізації освітнього процесу онлайн” ТОВ “Академія цифрового розвитку”, Google Україна (за підтримкою МОН) (ЄДРПОУ: 43109490), Онлайн-урок, Дія, Цифрова освіта, 0,1 кредиту, 3 години, сертифікат №ALLYO-1803 від 26.03.2021р.

4)On-line курс «#blend_IT: ОПАНУЄМО ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ» для викладачів, керівників та працівників адміністрації закладів вищої освіти. ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» (ЄДРПОУ: 42502643), 3 кредити, 90годин, виданий у базі проекту EdEra https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/edera/cert/e17e9ff74a9e4142b67811ef8fbbf8fa/valid.html від 03.2021р.

5)On-line курс “Академічна доброчесність” тривалістю 4 години, виданий у базі проекту EdEra https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/03348202440b433a9483b280042e8e2d/valid.html від 28.03.2021р.

6)On-line конференція Всеукраїнська наукова конференція “Діджиталізація цифрової освіти – вимога цифрової ери” за темою: “Платформа  Kahoot  для змішаного навчання”, 6 годин (0,2 кредиту), сертифікат №147511745204, 7-8 травня 2021р., суб’єкт підвищення кваліфікації ГО “Рух Освіта” ЄДРПОУ:43807082.

7)On-line конференція Всеукраїнська практична онлайн конференція IT TEACHER “Реалізація освітніх проектів у закладах освіти. STEM.”, 0,5 кредити, 15 годин грудень 2020р., ГО ”Платформа ОСВІТИ”, директор Ставіцька Ганна Олегівна.ЄДРПОУ 43830174, Сертифікат №9596826984, Диплом №1001410586D.

8)Онлайн-курс ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» (ЄДРПОУ: 42502643) “Академічна доброчесність”, 28 березня 2021р., 4 години. Сертифікат у базі проекту EdEra https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/edera/cert/03348202440b433a9483b280042e8e2d/valid.html

9)On-line конференція Всеукраїнська практична онлайн конференція IT TEACHER “ Якісна співпраця в освітньому середовищі ”, 0,2 кредити, 6 годин, 18-19 квітня 2021р., ГО ”Платформа ОСВІТИ”, директор Ставіцька Ганна Олегівна.ЄДРПОУ 43830174, Сертифікат №175988678199.

10)On-line майстер-клас “Створення цифрових навчальних ресурсів за допомогою інтерактивного онлайн-сервісу WordWall” (тривалість 3 год/0,1 кредиту ЄКТС), 31 січня 2022р. Комунальна установа “Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників” Чернівецької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 43882002). КВЕД 85.59. Директор ЦПРПП Наталя Герасим.

11)Сучавський університет імені Штефана чел Маре, Румунія, тема «Studying and gaining European experience in fundamental disciplines teaching and research, as well as increasing training by broadening and expanding knowledge, skills, and professional abilities», термін стажування з 8.11.2021р по 17.12.2021р. (180 год., 6 кредитів ЄКТС), згідно з наказом №369 від 04.11.2021р., сертифікат №21/17.12.21 від 26.02.2021р.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності