• algebra@chnu.edu.ua
 • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

Сікора Віра Степанівна

Доцент, кандидат фіз.-мат. наук

Заступник декана з навчально-методичної роботи

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри алгебри та інформатики.

 

Наукометричні бази даних:

http://orcid.org/0000-0002-5283-8759

http://www.researcherid.com/rid/C-2638-2016

http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14069073700

https://scholar.google.com.ua/citations?user=gd8TkpEAAAAJ&hl=uk

Сікора В.С. у 1997 році закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федь­ко­вича за спеціальністю "Математика". Кандидатську дисертацію на тему "Мінімальні системи твірних скінченних гіпероктаедральних, мономіальних, метасиметричних та автоматних груп підстановок" (спеціальність 01.01.06 – алгебра і теорія чисел; керівник: доктор фізико-матема­тич­них наук, про­фесор Сущанський Віталій Іванович) за­­хистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.18 при Київському на­ці­о­­нальному університеті імені Тараса Шевченка в 2001 р. Вчене звання доцента кафедри алгебри і геометрії ЧНУ присвоєно в 2003 р. Автор більше 80-ти наукових та навчально-методичних праць.

Вітчизняні монографії

 1. Сікора В.С. Мінімальні системи твірних скінченних гіпероктаедральних, мономіальних, метасиметричних та автоматних груп підстановок. Монографія.– Чернівці: Технодрук, 2018.– 168 c.

Навчальні посібники

 1. Сущанський В.І., Сікора В.С. Операції на групах підстановок. Теорія та застосування.– Чернівці: Рута, 2003.– 256 c.
 2. Колісник Р.С., Сікора В.С., Шевчук Н.М. Лінійна алгебра в теоремах і задачах. Частина перша: Навчальний посібник.– Чернівці: Книги – ХХІ, 2009.– 292 с.
 3. Програмування для Microsoft Excel на Visual Basic for Applications (VBA): Метод. вказівки / Укл. Юрченко І.В., Сікора В.С.– Чернівці: ЧНУ, 2009.– 56 с.
 4. Колісник Р.С., Сікора В.С., Шевчук Н.М. Лінійна алгебра в теоремах і задачах. Видання друге. Частина перша: Навчальний посібник.— Чернівці: Книги – XXI, 2010.— 292 с.
 5. Городецький В.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Курс лінійної алгебри в теоремах і задачах. Частина перша: Навчальний посібник.— Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2013.— 353 с.
 6. Городецький В.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Курс лінійної алгебри в теоремах і задачах. Частина перша: Навчальний посібник.— Чернівці, 2014.— 336 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист погодження № 1/11-4239 від 26.03.2014 р.).
 7. Юрченко І.В., Сікора В.С. Інформатика та програмування. Частина 2: Навчальний посібник.– Чернівці, 2015. – 210 с.
 8. Житарюк І.В., Сікора В.С. Тестові завдання з елементарної математики і методики викладання математики: Навч. посібник.‒ Чернівці: Технодрук, 2015.‒ 60 с
 9. Городецький В.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Курс лінійної алгебри в теоремах і задачах. Частина перша. Видання друге, стереотипне: Навчальний посібник.— Чернівці, 2016.— 336 с. 
 10. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист погодження № 1/11-4239 від 26.03.2014 р.).
 11. Сущанський В.І., Сікора В.С. Операції на групах підстановок. Теорія та застосування. Навчальний посібник. Вид. 2-е.‒ Чернівці: Технодрук, 2017.‒ 240 с.
 12. Городецький В.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Курс лінійної алгебри в теоремах і задачах. Частина перша: Навчальний посібник. Видання 3-тє.— Чернівці, 2018.– 336 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист погодження № 1/11-4239 від 26.03.2014 р.).

Методичні роботи

 1. Програма та навчальні завдання з основ геометрії / Укл.: Р.Ф. Домбровський, В.С. Сікора.– Чернівці: ЧНУ, 2001.– 72 с.
 2. Лінійна алгебра: Методичні вказівки до практичних занять. Частина І / Укл.: Р.С. Колісник, М.М. Похила, В.С. Сікора.– Чернівці: Рута, 2002.– 72 с.
 3. Комп'ютерні мережі: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 43 с.
 4. Система управління базами даних Microsoft Access: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 40 с.
 5. Електронні таблиці Microsoft Excel: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 43 с.
 6. Операційна система Microsoft Windows: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2003.– 48 с.
 7. Текстовий редактор Microsoft Word: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2003.– 56с.
 8. Навчальна, виробнича та переддипломна практики. Методичні вказівки для студентів спеціальності 080102 – Статистика / Укл.: Ясинський В.К., Юрченко І.В., Сікора В.С.– Чернівці: Рута, 2004.– 56 с.
 9. Алгебраїчні операції на множинах та їх властивості: Методичні вказівки / Укл.: І.В.Житарюк, В.С.Сікора.– Чернівці: Рута, 2005.– 77 с.
 10. Навчальна, педагогічна та переддипломна практики: Методичні вказівки для студентів спеціальності 080101 – Математика / Укл.: Петришин Р.І., Сікора В.С.– Чернівці: Рута, 2005.– 37 с.
 11. Лінійна алгебра: Конспект лекцій. Частина І/ Укл.: Р.С. Колісник, В.С. Сікора.– Чернівці: Рута, 2007.– 71с.
 12. Лінійна алгебра: Конспект лекцій. Частина ІІ/ Укл.: Р.С. Колісник, В.С. Сікора.– Чернівці: Рута, 2007.– 72 с.
 13. Лінійна алгебра. Метод Гаусса. Визначники: Вказівки до практичних занять/ Укл.: Р.С. Колісник, В.С. Сікора.– Чернівці: Рута, 2007.– 72 с.
 14. Лінійна алгебра: Конспект лекцій. Частина ІIІ/ Укл.: Р.С. Колісник, В.С. Сікора.– Чернівці: Рута, 2008.– 79с.
 15. Лінійна алгебра: Конспект лекцій. Частина ІV/ Укл.: Р.С. Колісник, В.С. Сікора.– Чернівці: Рута, 2008.– 72 с.
 16. Алгебра та геометрія. Контрольні питання та завдання. 2 семестр / Укл.: Колісник Р.С., Сікора В.С.— Чернівці: Книги – XXI, 2011.— 64 с.
 17. Лінійна алгебра. Контрольні питання та завдання. 2 семестр / Укл.: Колісник Р.С., Сікора В.С.— Чернівці: Книги – XXI, 2011.— 43 с.
 18. Завдання для контрольних і самостійних робіт з алгебри та геометрії.— Част. друга / Укл.: Р.С. Колісник, В.С. Сікора.— Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011.— 63 с.
 19. Завдання для контрольних і самостійних робіт з лінійної алгебри.— Част. друга / Укл.: Р.С. Колісник, В.С. Сікора.— Чернівці: Чернівецький національний. ун-т, 2011.— 47 с.
 20. Контрольні питання та завдання з лінійної алгебри. 2 семестр / Укл.: Р.С. Колісник, В.С. Сікора.– Чернівці: Книги – ХХІ, 2012.– 47 с.
 21. Контрольні питання та завдання з алгебри та геометрії. 2 семестр / Укл.: Р.С. Колісник, В.С. Сікора.– Чернівці: Книги – ХХІ, 2012.– 63 с.
 22. Лінійна алгебра. Контрольні питання і завдання для самостійної роботи. 1 семестр / Укл.: Р. С. Колісник, В. С. Сікора.‒ Чернівці: Книги – ХХІ, 2012.‒ 58 с.

Рейтингові публікації у закордонних журналах

 1. Sikora, V.S., Sushchanskii, V.I. Systems of generators of automaton permutations groups // Cybernetics and Systems Analysis.- 36, 415–425 (2000). https://doi.org/10.1007/BF02732992

https://www.scopus.com/sourceid/12933?origin=resultslist

Інші публікації у закордонних журналах

 1. Житарюк І.В., Колісник Р.С., Сікора В.С. Методичні особливості розв’язування задач з стереометрії у старшій школі // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology.‒ IV(49) Issue:103.‒ 2016.‒ P.61-64. http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_iv_49__103.pdf
 2. Yurchenko I.V., Sikora V.S. Stability of the solution of stochastic partial differentialequation with random parameters // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences.‒ Budapest: Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe.‒ 2018.‒ Vol.18, N 158.‒ P. 21-24. https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_vi_158_18.pdf
 3. Yurchenko I.V. , Sikora V.S. On existence of solution of the Cauchy problem for one class of stochastic partial differential-difference equations with random external perturbations // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences.‒‒ Budapest: Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe. ‒ 2019.‒ Vol.23, N 193.‒ P. 89-92. https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_vii_193_23.pdf
 4. Sikora V.S. Two-element generators systems of the wreath product of some groups // Modern scientific researches.- 2020.- Issue №11, Part 2.- P.110-118. See № 11-02 (2020) (modscires.pro)
 5. Sikora V. Minimal Generators Systems for Groups of Automatic Permu­ta­ti­ons // International  Scientific  Periodical  Journal  "SWorldJournal".– 2021.– Issue 7, Part 2.– P.48-55.– Published by: SWorld &  D.A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria. DOI: 10.30888/2663-5712.2021-07-02-014
  https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/issue/view/swj07-02/swj07-02

Рейтингові вітчизняні видання

 1. Сікора В.С. Мінімальні системи твірних для гіпероктаедральної групи та її нормальних підгруп //  Научный взгляд в будущее.‒ Вып. 5, Т.2.– Одеса: Куприенко СВ, 2017.– C.104-107. https://www.scilook.eu/index.php/slif/issue/view/slif05-02/slif05-02

Українські академічні видання

 1. Cикора В.С., Сущанский В.И. Системы порождающих групп автоматных подстановок // Кибернетика и системный анализ.– 2000.– №3.– С.121–133.

Фахові видання

 1. Сікора В.С., Собчук В.С. Дослідження геодезійних напівсиметричних проективно m–рекурентних (m 3,4) ріманових просторів // Дослідження математичних моделей: Зб. наук. пр., присв. 80–річчю від дня народження проф. В.П. Рубаника.– К.: Ін-т математики НАН України, 1997.– С. 210–219.
 2. Сiкора В.С. Двоелементнi бази гiпероктаедральних груп // Вiсн. Київськ. ун-ту. Серiя: Фiзико-математичнi науки.– 1999.– N1.– С.87–93.
 3. Ciкора В.С. Розклади елементiв мономiальних груп над скiнченними полями за мiнiмальними базами // Вiсн. Київськ. ун-ту. Серiя: Фiзико-математичнi науки.– 1999.– N3.– С.71–79.
 4. Ciкора В.С. Дiаметр графа Келi вiнцевого добутку двох симетричних груп для двоелементної системи твiрних // Наук. вiсн. Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. праць. Математика.– Чернiвцi: ЧДУ, 2000.– Вип.76.– С.99–105.
 5. Ciкора В.С. Дiаметр графа Келi гiпероктаедральних та мономiальних груп // Вiсн. Київського ун-ту. Серiя: Фiз.-мат. науки.– 2000.– N2.– С.119–123.
 6. Сікора В.С. Мінімальні системи твірних скінченних гіпероктаедральних, мономіальних, метасиметричних та автоматних груп підстановок // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.06 – алгебра і теорія чисел.– Київський національний університет імені Тараса Шевченка.– Київ, 2001.–140 с.
 7. Ciкора В.С. Оцінка дiаметра графа Келi групи автоматних підстановок // Наук. вiсн. Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. праць. Математика.– Чернiвцi: ЧДУ, 2002.– Вип.134.– С.104–106.
 8. Заводя М.В., Сікора В.С. Двохелементні системи твірних вінцевого добутку двох знакозмінних груп.– Вiсн. Київськ. ун-ту. Серiя: Фiзико-математичнi науки.– 2002.– N2.– С. 54–63.
 9. Сікора В.С. Верхня оцінка діаметра графа Келі вінцевого добутку двох знакозмінних груп.– Наук. вiсн. Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. праць. Математика.– Чернiвцi: Рута, 2002.– Вип.150.– С.83–86.
 10. Заводя М.В., Сікора В.С. Системи твірних нормальних підгруп гіпероктаедральної групи.– Вiсн. Київськ. ун-ту. Серiя: Фiзико-математичнi науки.– 2002.– N3.– С. 28–34.
 11. Воловідник О.П., Сікора В.С. Мінімальні системи твірних нормальних підгруп мономіальної групи над скінченним полем.– Наук. вiсн. Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. праць. Математика.– Чернiвцi: Рута, 2003.– Вип. 160.– С.14–18.
 12. Сікора В.С. Мінімальні системи твірних метасметричних груп скінченного рангу.– Наук. вiсн. Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. праць. Математика.– Чернiвцi: Рута, 2005.– Вип. 239.– С.100–106.
 13. Заводя М.В., Сікора В.С., Сущанський В.І. Системи твірних метазнакозмінних груп скінченного рангу.– Наук. вiсн. Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. праць. Математика.– Чернiвцi: Рута, 2006.– Вип. 314–315.– С. 64–72.
 14. Сікора В.С. Сущанський Віталій Іванович.– Наук. вiсн. Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. праць. Математика.– Чернiвцi: Рута, 2007.– Вип. 336–337.– С. 210–211.
 15. Олійник Б.В., Сущанський В.І., Сікора В.С. Метасиметричні та метазнакозмінні групи нескінченного рангу // Математичні студії, 2008.– Т. 29, N 2.–– C.139–150.
 16. Заводя М.В., Сікора В.С., Сущанський В.І. Двохелементні системи твірних метазнакозмінних груп скінченного рангу // Математичні студії, 2010.– Т. 34, N 1.– C.3–12.

Закордонні матеріали конференцій

 1. Sikora V.S. Minimal generators systems and estimations for Cayley's graph diameter of the wreath product of symmetric groups // International Conference "Groups and Group Rings X" (Poland, Wisla, June 10-14, 2003).– Wisla, 2003.– P.43.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Собчук В., Сікора В. Про геодезійні відображення проективно m–рекурентних ріманових просторів n V // VI Міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука (15–17 травня 1997 року, м. Київ): Матеріали конференції.– 1997.– С. 368.
 2. Собчук В.С., Сікора В.С. Про геодезійне відображення напівсиметричних проективно m–рекурентних ріманових просторів // Міжнародна конференція з геометрії "в цілому" (Черкаси, 8–13 вересня 1997 року): Тези доповідей.– Черкаси, 1997.– С.35–36.
 3. Sikora V.S. On generators of the wreath products on symmetric groups // Матерiали II-ої мiжнар. алгебр. конф. в Українi, присвяченої пам'ятi професора Л.А. Калужнiна (1914–1990).– Вiнниця, 1999.– С.45–46.
 4. Ciкора В.С. Дiаметр графа Келi вiнцевого добутку симетричних груп // Матерiали VIII-ї Мiжнар. наук. конф. iм. академiка М.Кравчука.– К.: НТУУ (КПI).– 2000. – С.360.
 5. Ciкора В.С. Дiаметр графа Келi метасиметричної групи скінченного рангу // Третя мiжнародна алгебраїчна конференція в Україні. Наук. видання.– Суми: СумДПУ.– 2001. –– С.248–250.
 6. Сікора В.С. Дiаметр графа Келi вінцевого добутку знакозмінних груп щодо двохелементних систем твірних // Міжнародна конференція, присвячена сторіччю від початку роботи Д.О. Граве (1863–1939) в Київському університеті (17–22 червня, 2002 року, м. Київ): матеріали конференції.– Київ, 2002.– С. 122.
 7. Sikora V. Filtered wreath products.– 5-th Internatoinal Algebraic Conference in Ukraine (Ukraine, Odessa, July 20-27, 2005) / Abstracts.– Odessa, 2005.– P. 196
 8. Sushchansky Vitaly, Sikora Vira. On some applicacations of probabilistic methods in geometric group theory.– International Conference Modern Problems and New Trends in Probability Theory (Ukraine, Chernivtsi, June 19-26, 2005) / Abstracts, II.– Chernivtsi, 2005.– P. 108.
 9. Sushchansky V.I., Sikora V.S. On some applications of probabilistic methods in geometric groups theory// Матерiали XI-ї Мiжнар. наук. конф. iм. академiка М.Кравчука.– К.: НТУУ (КПI).– 2006. – С.750.
 10. Sushchansky V.I., Sikora V.S. Orders of metasymmetrical groups of infinite rank// 6-th International Algebraic Conference in Ukraine (Ukraine, Kamyanets-Podilsky, July 1-7, 2007) / Abstracts.– Kamyanets-Podilsky, 2007.– P. 199–200.
 11. Віра Сікора. Фільтровані вінцеві добутки груп підстановок // Міжнародна математична конференція ім. В.Я.Скоробогатька (Україна, Дрогобич, 24-28 вересня 2007 р.) / Тези доповідей.– Львів, 2007.– С. 250.
 12. Sikora V.S. On orders of metasymmetrical groups of infinite rank // Матерiали XII-тої Мiжнародної наукової конференції iмені академiка М.Кравчука.– К.: ТОВ «Задруга».– 2008. – С.789.
 13. Сікора В.С. Про системи твірних метазнакозмінних груп нескінченного рангу // Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали ХІ Мiжнародної науко-во-технічної конференції (26-30 травня 2009 року).– Київ: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2009.– С. 199.
 14. Сікора В.С. Дія знакозмінних груп на просторах Кантора // Мiжнародна конференція до 100-річчя М.М. Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди (8-13 червня 2009 року). Тези доповідей.– Чернівці: Книги – ХХІ, 2009.– С. 163.
 15. Сікора В.С. Двохелементні системи твірних метазнакозмінних груп нескінченного рангу // 13-та мiжнародна наукова конференція iмені академiка М. Кравчука (Київ,13-15 травня 2010 року): Матеріали конференції.– К.: НТУУ «КПІ», 2010. – С. 250.
 16. Sikora V.S. Orders of metasymmetrical groups of infinite rank // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 12-ї Мiжнародної науково-технічної конфе-ренції SAIT 2010 (Київ, 25-29 травня 2010 року).– К,: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2010.– С.41.
 17. Sikora V. Two-elements generators systems of the meta-alternating groups of the infinite rank // Восьма Міжнародна алгебраїчна конференція в Україні: збірник тез (англ. мовою). — Луганськ: Видавництво Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011.— С.131.
 18. Сікора В.С. Побудова мінімальних систем твірних метазнакозмінних груп скінченного рангу // «Системний аналіз та інформаційні технології»: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2011, Київ, 23-28 травня 2011 р. / ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».— К.: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2011.— С. 156.
 19. Сiкора В.С., Сумарюк М.І. Апроксимування систем рiвнянь над вiльними добутками груп у класi скiнченних груп // International Mathematical Conference: Abstracts of talks.– Mykolayiv: Published by Mykolajiv V.O. Suchomlinsky National University, 2012.– C. 89-90.
 20. Сікора В.С. Мінімальні системи твірних метазнакозмінних груп нескінченного рангу // 9-th International Algebraic Conference in Ukraine (8-13 july 2013, L’viv, Ukraine). Book of abstracts.— L’viv, 2013.— P. 242.
 21. Кулик Т.С., Сікора В.С. Викладання елементів теорії груп перетворень для класів з поглибленим вивченням математики // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2013» (18-29 июня 2013 г.).— Одесса: Куприенко, 2013.— С. 76-77
 22. Sikora V.S. Order of metasymmetrical groups of infinite rank // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей VІ міжнародної наукової конференції.– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014.– C. 152-153.
 23. Сiкора В.С. Скiнченнi топологiчнi системи твiрних метазнакозмiнних груп нескiнченного рангу // X Мiжнародна алгебраїчна конференцiя в Українi присвячена 70-рiччю Ю. А. Дрозда. 20–27 серпня 2015 р., Одеса, Україна. Тези доповiдей. — Одеса: Одеський нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова, 2015.— C. 148.
 24. Sikora V.S. Мetasymmetrical groups of infinite rank and their order // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей VІI міжнародної наукової конференції.– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016.– C. 209-210.
 25. Сікора В. Про мінімальні системи твірних у вінцевих добутках скінченної кількості знакозмінних груп // Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р.– Чернівці: ЧНУ, 2018.– С.122.
 26. Сікора В.С., Юрченко І.В. Інформаційно-цифрова компетентність викла­дача як умова ефективної підготовки фахівців вищої школи // Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of integration of Internet technologies into society. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference (Stockholm, Sweden, February 23-26, 2021).– 423–425. DOI: 10.46299/ISG.2021.I.VI

  https://isg-konf.com/wp-content/uploads/VI-ConferenceFebruary-23-262021-book.pdf

Українські конференції

 1. Sikora V.S. On minimal generators systems of normal subgroups of monomial groups on the finite field // Перша літня школа з топологічної алгебри і функціонального аналізу (Львів–Козьова, 22-31 липня 2003): Матеріали конференції.– С.36-37.
 2. Сікора В.С. Незвідні системи твірних групи автоматних підстановок.– Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригача (Україна, Львів, 24-27 травня 2005 р.) / Тези доповідей.– Львів, 2005.– С.240–241.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

 1. Воловідник Олена. Про мінімальні системи твірних деяких нор­маль­­них діль­ників мо­но­мі­аль­ної гру­пи // Студентська наукова конференція (14-15 травня 2003 року). Матеріали конференції. Книга 1. Природничі на­у­ки.– Чернівці: Ру­та, 2003.– С.403–404. (Науковий керівник - Сікора В.С.).
 2. Ковдриш Володимир. Про деякі генетичні коди для симетричних та знакозмінних груп // Студентська наукова конференція (14-15 травня 2003 року). Матеріали конференції. Книга 1. Природничі науки.– Чернівці: Ру­та, 2003.– С.437–438. (Науковий керівник - Сікора В.С.).
 3. Воловідник Олена. Дослідження мінімальних систем твірних деяких нор­маль­­­них діль­ни­ків мо­но­мі­аль­ної гру­пи та групи  // Студентська на­у­ко­ва кон­фе­ренція, при­свя­че­на 170-річчю з дня на­род­ження Юрія Федько­ви­ча (12-13 травня 2004 року). Матеріали кон­ференції. Фізико-ма­тематичні на­­у­ки.– Чернівці: Ру­та, 2004.– С.17-18. (Науковий керівник - доц. Сікора В.С.).
 4. Склярук Антоніна. Системи твірних та визначальні спів­від­но­шен­ня симет­рич­них та зна­ко­змінних груп // Сту­дентська наукова конфе­ренція, при­свя­че­на 170-річчю з дня на­род­-жен­ня Юрія Федьковича (12-13 травня 2004 року). Ма­­те­рі­а­ли конференції.  Фізико-ма­те­ма­тичні на­у­ки.– Чернівці: Ру­та, 2004.– С.71-72. (Науковий керівник - доц. Сікора В.С.).
 5. Слівко Юлія. Дослідження центральниз рядів деяких груп // Студентська на­укова конфе­рен­ція, присвя­че­на 170-річчю з дня народження Юрія Федь­ко­­ви­ча (12-13 травня 2004 ро­ку). Матеріали кон­фе­ренції.  Фіз.-мат. на­у­ки.– Чер­нів­ці: Ру­та, 2004.– С.77-78. (Науковий керівник - доц. Сікора В.С.).
 6. Ганзюк Світлана. Групи автоматних підстановок // Матеріали сту­дент­сь­кої нау­ко­вої кон­­фе­ренції, присвяченої 130-річчю Чернівецького уні­вер­си­тету (11–12 травня 2005 ро­ку). Фі­зико-математичні науки.– Чер­нів­ці: Ру­та, 2005.– С.31–32. (Науковий керівник - доц. Сікора В.С.).
 7. Іванна Гладій. Гіпероктаедральні групи // Матеріали сту­дент­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­ренції, при­свяченої 130-річчю Чернівецького уні­вер­си­тету (11–12 травня 2005 року). Фі­зико-ма­те­матичні науки.– Чер­нів­ці: Рута, 2005.– С.35–36. (Науковий керівник - доц. Сікора В.С.).
 8. Томко Антоніна. Фільтровані вінцеві добутки // Матеріали сту­дент­сь­кої на­у­ко­вої кон­фе­­ренції, присвяченої 130-річчю Чернівецького уні­вер­си­тету (11–12 травня 2005 року). Фі­­зико-математичні науки.– Чер­нів­ці: Рута, 2005.– С.133–134. (Науковий керівник - доц. Сікора В.С.).
 9. Чімбру Мар'яна. Вивчення елементів сучасної алгебри на прикладі си­мет­ричних груп на фа­культативних заняттях із математики // Матеріали сту­­дент­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­рен­ції, присвяченої 130-річчю Чернівецького уні­вер­си­тету (11–12 травня 2005 року). Фі­зи­ко-математичні науки.–– Чер­нів­­ці: Рута, 2005.– С.143–144. (Науковий керівник - доц. Сікора В.С.).
 10. Чуботару Олена. k-орбіти та реляційні інваріанти груп підстановок // Ма­теріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­ренції, присвяченої 130-річчю Чер­нівецького уні­вер­си­тету (11–12 травня 2005 року). Фі­зико-ма­те­ма­тич­ні науки.– Чер­нів­ці: Рута, 2005.– С.145–146. (Науковий керівник - Сі­ко­ра В.С.).
 11. Даскелу Людмила. Дослідження комутантів деяких груп підстановок // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (11–12 травня 2006 року). Фізико-математичні науки.– Чернівці: Рута, 2006.– С.382–383. (Науковий керівник - Сі­ко­ра В.С.).
 12. Савчук Світлана. Розв’язування деяких комбінаторних задач за допомогою переліку груп підстановок // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (11–12 травня 2006 року). Фізико-математичні науки.– Чернівці: Рута, 2006.– С.464–465. (Науковий керівник - Сі­ко­ра В.С.).
 13. Савчук Світлана. Застосування переліку груп під­ста­­новок до розв'язування комбі­на­тор­них за­дач // Ма­теріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­ренції Чер­ні­вецького націо­наль­ного уні­­вер­си­тету (10–11 трав­ня 2007 року). Фі­зико-математичні науки.– Чер­­нів­ці: Рута, 2007.– С.443–444. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 14. Андрусяк Анна. Операції на групах підстановок // Ма­теріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чер­ні­вецького націо­наль­ного уні­вер­си­тету (10–11 трав­ня 2007 року). Фі­зико-ма­тематичні науки.– Чер­­нів­ці: Рута, 2007.– С.357–358. (Науковий ке­рів­­ник – доц. Сікора В.С.).
 15. Фратовчан Аліна. Будова фільтрованих вінцевих до­­бут­ків симетричних груп під­ста­но­вок // Ма­те­рі­а­ли сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­ренції Чернівець­ко­го націо­наль­ного уні­вер­си­­тету (10–11 травня 2007 року). Фі­зико-математичні науки.– Чер­нів­ці: Ру­та, 2007.– С.465–466. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 16. Андрусяк А. Будова скінченних зображень нескінченних майже простих груп // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чернівецького націо­наль­ного уні­вер­си­тету, присвяченої 600-річчю М. Чернівці (13–14 травня 2008 року). Фі­зико-ма­тематичні науки.– Чер­нів­ці: Рута, 2008.– С.343–344. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 17. Гацманюк І. Твірні та визначальні співвідношення для груп та  // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чернівецького націо­наль­ного уні­вер­си­тету, присвяченої 600-річчю М. Чернівці (13–14 травня 2008 року). Фі­зико-ма­тематичні науки.– Чер­нів­ці: Рута, 2008.– С.363–364. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 18. Наславська А. Роль рисунка при розв’язуванні стереометричних задач // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чернівецького націо­наль­ного уні­вер­си­тету, присвяченої 600-річчю М. Чернівці (13–14 травня 2008 року). Фі­зико-ма­тематичні науки.– Чер­нів­ці: Рута, 2008.– С.401–402. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 19. Понич М. Деякі властивості синхронних та асинхронних автоматів // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чернівецького націо­наль­ного уні­вер­си­тету, присвяченої 600-річчю М. Чернівці (13–14 травня 2008 року). Фі­зико-ма­тематичні науки.– Чер­нів­ці: Рута, 2008.– С.415–416. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 20. Сандулович О. Зображення абстрактних автоматів скінченними групами // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чернівецького націо­наль­ного уні­вер­си­тету, присвяченої 600-річчю М. Чернівці (13–14 травня 2008 року). Фі­зико-ма­тематичні науки.– Чер­нів­ці: Рута, 2008.– С.427–428. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 21. Зазуля Л. Розвиток логічного мислення на уроках математики // Матеріали сту­­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чернівецького на­­ці­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2009 року). Фі­зико-ма­те­ма­тич­­ні на­у­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2009.― С. 423-424. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 22. Кормиш І. Метасиметричні та метазнакозмінні групи скінченого ран­­гу // Ма­теріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чернівецького на­­ці­о­­наль­­ного уні­­вер­си­тету (13–14 травня 2009 року). Фі­зико-ма­те­ма­тич­­ні на­у­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2009.– С. 441–442. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 23. Наславська А. Розвиток просторової уяви учнів за допомогою про­ек­цій­ного ри­сунка // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чер­ні­вець­кого на­­ці­­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2009 року). Фі­зико-ма­­те­ма­тич­­ні на­у­­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2009.– С. 471-472. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 24. Савка О. Лі-розв’язані ідеали асоціативних кілець // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чернівецького на­­ці­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2009 року). Фі­зико-ма­те­ма­тич­­ні на­у­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2009.― С. 487-488. (Наукові ке­рів­ники – доц. Сікора В.С., ас. Лучко В.С.).
 25. Дронюк О. Мінімальні системи твірних вінцевого добутку симетричної та цик­лічної груп // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чер­ні­вець­ко­го на­­ці­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2009 року). Фі­зико-ма­те­ма­тич­­­ні на­у­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2009.― С. 419-420. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 26. Куропатва О. Оцінка довжини розкладу довільного елемента симетричної чи знакозмінної груп на добу­ток твірних // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­­фе­­ренції Чернівецького на­­ці­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2009 року). Фі­зико-ма­те­ма­тич­­ні на­у­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2009.― С. 449-450. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 27. Тодорчук І. Обчислення простих дільники порядків класів спряжених еле­мен­тів за до­помогою GAP // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­фе­­ренції Чернівецького на­­­ці­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2009 року). Фі­зи­ко-ма­те­ма­тич­­ні на­у­ки.– Чер­­нів­ці: Рута, 2009.― С. 497-498. (Науковий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 28. Куропатва О. Метазнакозмінні групи „малого ” мета степення // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­­фе­­ренції Чер­ні­вець­­кого на­­ці­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2010 року). Фі­зико-ма­­те­ма­тич­­ні на­у­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2010.– С. 411-412 (Науковий керівник - Сікора В. С.).
 29. Тодорчук І. Системи компютерної алгебри GAP та її застосування до теорії многочленів // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­­фе­­ренції Чер­ні­вець­­кого на­­ці­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2010 року). Фі­зико-ма­­те­ма­тич­­ні на­у­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2010.– С.489-490 (Науковий керівник - Сікора В. С.).
 30. Вережак Г. Застосування комбінаторної теорії груп до розв’язування окремих типів комбінаторних задач // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­­фе­­ренції Чер­ні­вець­­кого на­­ці­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2010 року). Фі­зико-ма­­те­ма­тич­­ні на­у­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2010.– С. 367-368 (Науковий керівник -  Сікора В. С.).
 31. Дронюк О.Будова та нормальні дільники моноиіальної групи // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­­фе­­ренції Чер­ні­вець­­кого на­­ці­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2010 року). Фі­зико-ма­­те­ма­тич­­ні на­у­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2010.– С. 387-388 (Науковий керівник -  Сікора В. С.).
 32. Овраменко О. Актуальність вивчення розділу „Геометричні тіла у шкільному курсі стереометрії” // Матеріали сту­дент­­сь­кої нау­ко­вої кон­­фе­­ренції Чер­ні­вець­­кого на­­ці­о­­наль­­ного уні­вер­си­тету (13–14 травня 2010 року). Фі­зико-ма­­те­ма­тич­­ні на­у­ки.– Чер­нів­ці: Рута, 2010.– С. 445-446 (Науковий керівник -  Сікора В. С.).
 33. Вережак Ганна. Деякі властивості локально скінченних груп // Матеріали студентської наукової конференції Чер­ні­вець­кого на­­ці­о­наль­но­го університету іме­ні Юрія Федьковича (17-18 трав­ня 2011 року). Фізико-ма­те­ма­тич­ні науки.–– Чернівці: Чер­ні­вецький нац. ун-т, 2011. –­­­ С. 341–342. (Нау­ко­вий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 34. Гавриш Наталія. Будова -орбіт та реляційних інваріантів гру­пи підстановок // Матеріали студентської наукової кон­фе­рен­ції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го університету іме­ні Юрія Федь­ковича (17-18 травня 2011 року). Фізико-ма­те­ма­тич­ні на­у­ки.– Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2011. –­­­ С. 345–346. (Нау­ко­вий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 35. Гуменюк Олександра. Дослідження верхнього та цижнього центральних рядів групи // Матеріали студентської наукової кон­ференції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го університету іме­ні Юрія Федьковича (17-18 травня 2011 року). Фізико-ма­те­ма­тич­­ні науки.– Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2011. –­­­ С. 363-364. (Нау­ко­вий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 36. Берляк А. Будова та окре­мі засто­су­ван­ня гіпер­болічних груп // Матеріали студентської на­у­ко­вої конференції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­тету іме­ні Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року).– Фізико-ма­те­ма­тич­ні науки.– Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2012.– С. 273-274. (Нау­ко­вий ке­рів­­ник – доц. Сікора В.С.).
 37. Гуменюк О. Групи, що діють на ко­ре­не­вих деревах // Матеріали студентської наукової кон­фе­ренції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року).– Фізико-ма­те­ма­тич­ні науки.– Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2012.– С. 309-310. (Нау­ко­вий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 38. Тодорчук Ю. Застосування теорії графів до розв’язування задач елементарної математики// Матеріали студентської наукової конференції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го університету іме­ні Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року).– Фізико-ма­те­ма­тич­ні науки.– Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2012.– С. 373-374. (Нау­ко­вий ке­рів­ник – доц. Сі­ко­ра В.С.).
 39. Загрійчук Н. Вивчення еле­мен­тів сучасної алгебри на при­кладі груп підстановок на факульта­тив­них заняттях з ма­те­ма­ти­ки в ЗОШ // Матеріали студентської наукової конференції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го університету іме­ні Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року).– Фізико-ма­те­ма­тич­ні науки.– Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2012.– С. 315-316. (Нау­ко­вий ке­рів­ник – доц. Сікора В.С.).
 40. Думитраш Христина. Силовські підгрупи // Матеріали студентської наукової кон­фе­ренції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Юрія Федьковича присвяченої дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-ма­те­ма­тич­ні науки. – Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2013.–­­­ С. 399–400. (Науковий керівник – доц. Сікора В.С.).
 41. Козак Христина. Поліноміальні матриці та функції від матриць // Матеріали студентської наукової кон­фе­ренції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Юрія Федьковича присвяченої дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-ма­те­ма­тич­ні науки. – Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2013.–­­­ С. 413–414. (Науковий керівник – доц. Сікора В.С.).
 42. Кулик Таїсія. Викладання елементів теорії груп пе­ре­тво­рень для класів з поглибленим вивченням мате­ма­ти­ки // Матеріали студентської наукової кон­фе­ренції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Юрія Федьковича присвяченої дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-ма­те­ма­тич­ні науки. – Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2013.–­­­ С. 425–426.
 43. Тодорчук Ю. Розробка теми “Графи” спецкурсу „Прикладна математика” для учнів 11 класу з поглибленим вивченням математики// Матеріали студентської наукової кон­фе­ренції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Юрія Федьковича присвяченої дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-ма­те­ма­тич­ні науки.– Чернівці: Чер­нівецький нац. ун-т, 2013.–­­­ С. 487–488. (Науковий керівник – доц. Сікора В.С.).
 44. Козак Христина. Розробка курсу “Поліноміальні матриці та їх застосування” // Ма­те­рі­а­ли студентської наукової кон­ференції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го університету іме­ні Юрія Федьковича (14-16 травня 2014 року). Ма­те­ма­тич­ні науки.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. –­­­ С. 43-44. (Нау­к. ке­р. – доц. Сікора В.С.).
 45. Маковійчук Марія. Про задання груп твірними визна­чаль­ни­ми співвідношеннями // Ма­те­рі­али студентської науко­вої конференції Чер­ні­вець­кого на­ці­о­наль­но­го універ­си­те­ту іме­ні Юрія Федьковича (14-16 травня 2014 року). Ма­те­матичні науки.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. –­­­ С. 55-56. (Нау­к. ке­р. – доц. Сікора В.С.).
 46. Стрійська А. Елементи сучасної алгебри на фа­куль­та­­тив­них заняттях з ма­те­ма­ти­ки в ЗНЗ // Ма­те­рі­али сту­дентської наукової конференції Черні­вець­ко­­го на­ці­онального університету (20-22 квітня 2016 р.). Ма­те­матичні науки.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016.– С.45-46. (Наук. керівник – доц. Сікора В.С.).
 47. Федюк Г. Роль математичних олімпіад в розвитку уч­нів // Ма­те­рі­али сту­дентської наукової конференції Чер­ні­вець­ко­­го на­ці­онального університету (20-22 квіт­ня 2016 р.). Ма­те­матичні науки.– Чернівці: Чер­ні­вецький нац. ун-т, 2016.– С.51-53. (Наук. керівник – доц. Сікора В.С.).
 48. Федюк Г. Комплексні числа на уроках та факультативних заняттях з математики в ЗНЗ // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 р.). Факультет математики та інформатики.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017.– С.69-70. (Наук. керівник – доц. Сікора В.С.).
 49. Чоботару А. Методичні особливості вивчення тригонометричних функцій в ЗНЗ // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 р.) Факультет математики та інформатики.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017.– С.75-76. (Наук. керівник – доц. Сікора В.С.).
 50. Богачук Софія. Про деякі особливості елективного курсу з поглибленого вивчення алгебраїчних рівнянь у допрофільних класах // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–21 квітня 2021 року). Факультет математики та інформатики.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2021.– С.3-4. (Науковий керівник – доц. Сікора В.С.).
 51. Боднар Марія. Інтерактивні технології для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики в ЗЗСО // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–21 квітня 2021 року). Факультет математики та інформатики.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2021.– С.5-6. (Науковий керівник – доц. Сікора В.С.).

Організація наукових конференцій

Міжнародна наукова конференція, присвячена 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (17-19 вересня 2018 р., Чернівці).

Курси підвищення кваліфікації

 1. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича: Онлайн-курси на тему «Основи користування Moodle» (Сертифікат rGtX1HqzAe, дата видачі: квітень 2020 року, 3 кредити (90 годин))
 2. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича: Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та фахової передвищої освіти на тему «Психолого-педагогічні аспекти організації освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої та фахової передвищої освіти» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації Серія ПК-02071240 № 219/2020 від 17 червня 2020 р.; 1 кредит, (30 годин))
 3. Інститут фізико-технічних та компʼ­ютерних наук Черні­ве­ць­кого національ­ного університету імені Юрія Федь­ко­вича, кафедра математичних проблем управління і кібернетики:  Обліковий запис (номер) документа ‒ №05-21/105 від 12.05.2021р. Довідка №02/15-1103 від 13.05.2021. Підвищення кваліфікації на тему: «Дистанційне навчання у вищій освіті» (з 01.02.21 по 30.04.21), 150 годин (5 кредитів)
 4. Imperial College London (Great Britain), Курс “Mathematics for Machine Learning: Linear Algebra”, On-line курси на платформі coursera.org (authorized by Imperial College London and offered through Coursera), травень 2020 р., Сертифікат  https://coursera.org/verify/VZGEWUXRJMYH (1  кредит, 30 годин)
 5. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Запорізький національний університет): Онлайн-курс “Освітні інструменти критичного мислення”, 2019-2020 рр. сертифікат https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/4107db384cbd418f86dd5663649e3fe7 (1 кредит, 30 годин)
 6. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Запорізький національний університет): Онлайн-курс “Критичне мислення для освітян” 2019-2020 рр. сертифікат https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/b89619250c95471c8b5eb461cdd1d8c0 (2 кредит, 60 годин)
 7. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Запорізький національний університет): Онлайн-курс “Візуалізація даних”, серпень 2020 р., сертифікат https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/6a917b53fd7b40c1aa96c74b82cb5f07 (1 кредит, 30 годин)
 8. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Запорізький національний університет): Онлайн-курс “Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти”, серпень 2020 р. сертифікат https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/6eb2fc6332b04c70afa56e4d1ec0ecde (2.6 кредити, 80 годин)
 9. Компанія «FivOne» (https://www.fivone.education/): інтенсив для вчителів від команди FivOne «На крок попереду онлайн-освіти» (Підвищення кваліфікації за напрямком використання інформаційно-комуні­ка­тив­них та циф­ро­вих технолог­гій в освіт­ньому процесі), 28-29 жовтня 2020 р. , сертифікат https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/WhctKJWJCWxrJpqDbVNpWrLQscPKZQmtGJrwJXkbTrTKfzhCJrgQKdwcNtSpFLnnthFRWmQ?projector=1&messagePartId=0.1 (14 годин (0,47 кредита))
 10. Платформа GIOS (Інтерактивна онлайн-школа): On-line курси "Змішане навчання математики та особливості його організації в умовах сьогодення", липень 2020 р. сертифікат https://report.gioschool.com/pentaho/api/repos/:home:f6fe89a4-bd74-439e-b391-78a47c927cef.prpt/generatedContent?output-target=pageable/pdf&user_id=81931 (6 годин (0,2 кредити).
 11. ТОВ «Академія цифрового розвитку»: Підвищення кваліфікації за напрямком використання інформаційно-комуні­ка­тив­них та циф­ро­вих технолог­ій в освіт­ньому процесі за темою «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії», 12-22 листопада 2020 р., Сертифікат БС-02235 11 група GW - Google Презентації (15 годин (0,5 кредита))
 12. ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів»: Курси підвищення кваліфікації "Atoms HUB" за напрямком використання інформаційно-комуні­ка­тив­них та циф­ро­вих техноло­гій в освіт­ньому процесі на тему: «Онлайн-тестування та форми застосування платформи Classtime», 20-21 листопада 2020 р., Сертифікат №787256966-78v (Atoms HUB - Сертифікати);
 13. ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів»: Курси підвищення кваліфікації "Atoms HUB" за напрямком використання інформаційно-комуні­ка­тив­них та циф­ро­вих техноло­гій в освіт­ньому процесі на тему: «Безпечний інтернет трафік. Специфіка для освітнього суспільства», 20-21 листопада 2020 р., Сертифікат №787256966-76v (Atoms HUB - Сертифікати)
 14. Платформа онлайн конференцій та курсів підвищення кваліфікації "РУХ освіта" (https://ruh.com.ua) Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Компетентності педагогічних працівників. Різнобічність та ефективність», підвищення кваліфікації за темою «Інструменти та додатки для дистанційного уроку. Google Classroom, Mentimeter, Jamboard, Keep», 3-4 квітня 2021 року, Сертифікат № 754409133186 (РУХ освіта - Сертифікати (ruh.com.ua)), (6 годин (0,2 кредити)).
 15. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, з 18 травня по 31 травня 2021 р.. Підвищення кваліфікації за темою “Управління людськими ресурсами” (1 кредит (30 годин)). Сертифікат ПК 07/01_18.06.2021/23
 16. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, з 1 по 18 червня 2021 р. Підвищення кваліфікації за темою “Цифрові інструменти в освітній діяльності” (2 кредити (60 годин)). Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 43/18_31.05.2021/23
 17. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Запорізький національний університет): Онлайн-курс “Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах”, травень 2021 р.. Сертифікат виданий 01.06.2021 р. https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/7382c7af86f444cab86cbfbfdccb7553 (1 кредит, 30 годин)).