Перейти до основного вмісту
Нормативні документи з практики
  • Цільова група студенти 1-6 курсів спеціальності 014.04 - Середня освіта (Математика), викладачі-керівники практики

Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов’я­з­ко­вим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття ква­лі­фі­ка­цій­но­го рівня і має велике значення для набуття студентами професійних навичок і умінь, ово­ло­діння ними сучасними методами, формами організації та зна­ряд­дя­ми праці в галузі їх майбутньої професії, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Практичну підготовку здобувачів вищої освіти як одну із форм організації освіт­нього процесу здійснюють шляхом проходження практики на базах практики, які забезпечують практичну підготовку. У Чернівецькому національному універ­си­теті імені Юрія Федьковича практична підготовка є невід’ємним складником освіт­ніх програм підготовки бакалаврів та магістрів за денною та заочною формами нав­чан­ня та проводиться на оснащених відповідним чином базах практики.

Практичну підготовку здійснюють в умовах професійної діяльності під керівництвом викладача університету та фахівця від бази практики.

Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями в Університеті регламентована Положенням про проведення практики здобувачів вищої освіти, у якому розглянуто загальні питання організації, проведення і підведення підсумків усіх видів практики здобувачів вищої освіти за відповідними ступенями вищої освіти, формами навчання та спеціальностями.

Всі види практик для студентів спеціальності 014.04 «Середня освіта (Математика)» є складовими частинами якісної підготовки студентів до ро­бо­ти в нав­чальному закладі та покликана формувати якості вчителя математики, оз­броїти май­бутніх педагогів навичками та вміннями, необхідними для прак­тич­ної діяльності в навчальних закладах, навчити самостійно і творчо за­сто­со­ву­вати знання, набуті в університеті.

Програма предметного практикуму для студентів 1 та 2 курсів спрямована на оволодіння студентами сучасними методами та формами навчання; поглиблення і за­­­кріплення отриманих ними під час вивчення курсів «Лінійна алгебра», «Мате­ма­тич­ний аналіз», «Аналітична геометрія», «Інформатика та програмування», «Вступ до спеціальності» теоретичних знань та їх практичних застосувань. Під час цих прак­тик у студентів формуються професійні вміння та навички для прийняття самостійних рішень; вони ознайомлюються з актуальними на даний момент про­грам­но-методичними комплексами підтримки навчання математики; формують навички застосування цих ППЗ; знайомляться з корисними для їх професійної ді­яль­нос­ті інтернет ресурсами, сервісами та платформами та вчаться використовувати отри­мані знання під час виконання практичних робіт.

У програми практик для 3, 4 та 6 курсів включено різні форми прак­­тичної під­го­товки студентів (спостереження й аналіз занять, пробні заняття, від­кри­ті заняття), різні види практик: ознайомлювальна педагогічна в п'ятому семестрі та навчально-педагогічна в шостому семестрі (фактичний вступ до спе­ці­аль­ності); педа­го­гіч­на на 4-му курсі (практика в ролі помічника вчителя математики); педагогічна прак­тика на 6-му курсі (практика в ролі вчителя та класного керівника); перед­дип­лом­на практика на 6 курсі або науково-дослідна практика на 5 та 6 курсах (для студентів, які вступили до магістратури у 2022 році)

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності