• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). Навчальна дисципліна «Філософія освіти і науки», яка є складовою освітньої програми зі спеціальності111 «Математика» для галузі знань 11«Математика та статистика»,повинна забезпечити методичну підготовку майбутніх математиків, вчителів математики, що стосуються освіти і науки на теоретико-методологічному рівні, філософського осягнення ідеї освіти як соціокультурного феномену, знань з філософії науки та інноваційного розвитку як вищого теоретичного рівня світогляду, що віддзеркалює сутнісні характеристики буття людини, соціуму і природи та основні форми їх взаємодії.

2. Мета навчальної дисципліни:забезпечити ґрунтовне засвоєння теоретичного матеріалу у сфері освіти на теоретико-методологічному рівні, сприяти формуванню філософської культури як теоретичного підґрунтя університетського рівня підготовки фахівців та актуалізації національної свідомості майбутньої суспільної еліти; забезпечити підготовку майбутніх математиків, вчителів математики, що стосуються найважливіших питань філософії науки, взаємозв’язків філософії та науки, освіти, педагогіки та математики, методологічних питань, які мають велике значення для майбутніх математиків різних галузей наукового знання.

3. Пререквізити. Для підвищення ефективності засвоєння курсу«Філософія освіти і науки» здобувач вищої освіти має вивчити такі дисципліни: «Філософія», «Історія України», «Педагогіка», «Історія математики».

4. Результати навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких програмних компетентностей:

- здатності учитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-4);

- здатності критично оцінювати й переосмислювати власний і чужий досвід, аналізувати свою професійну й соціальну діяльність (ЗК-7);

- здатності спілкуватися державною мовою усно та письмово (ЗК-8);

- здатності грамотно будувати комунікацію, виходячи з цілей і ситуації спілкування (ЗК-11);

- здатності відповідально приймати рішення з урахуванням соціальних і етичних цінностей та правових норм (ЗК-12);

- здатності усвідомлювати й враховувати соціокультурні розбіжності в професійній діяльності, проявляти толерантність до різних культур (ЗК-13);

- спроможність виражати терміни специфічної предметної області мовою математики (ФК-2);

- спроможність отримувати якісну інформацію на основі кількісних даних (ФК-6);

- здатності до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері математики (ФК-10);

- знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук у сфері математики (ПРН-З-1);

- володіти основними математичними методами аналізу, прогнозування та оцінки параметрів моделей, базовими математичними способами інтерпретації числових даних та основними принципами функціонування природничих процесів (ПРН-З-4);

- володіти основами правових та етичних відносин і основами психологічних особливостей поведінки (ПРН-З-7);

- інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних задач і проблем (ПРН-У-5);

- бути наполегливим у досягненні мети під час вирішення математичної проблеми (ПРН-У-8);

- усно й письмово спілкуватися рідною та іноземною мовами в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності із професійних питань; читати спеціальну літературу; знаходити, аналізувати та використовувати інформацію з різних довідкових джерел (ПРН-У-9);

- пояснювати математичні концепції мовою, зрозумілою для нефахівців у галузі математики (ПРН-У-11);

- дотримуватися норм етичної поведінки стосовно інших людей, адаптуватися та комунікувати (ПРН-У-13);

знати: основні теоретичні положення, важливі вузлові проблеми усіх тем програми; визначення фундаментальних філософських категорій зі сфер філософії науки, інноваційного розвитку, філософії освіти, математики; добре орієнтуватися в першоджерелах та основній сучасній філософській літературі; особливості предметної ідентифікації філософії освіти; методологічні функції філософії освіти; сутність освіти, як соціокультурного феномену; внесок провідних філософів у розвиток ідеї освіти; цілі, цінності, ідеали та результати освіти; еволюцію ідеї освіти; вплив освіти на розвиток особистості і суспільства; основні парадигми розвитку освіти; закономірності розвитку освіти; результати освіти та критерії їх оцінки; володіти цілісним обсягом знань з філософії освітиі науки; загальні тенденції розвитку освіти.

вміти: синтезувати набуті знання з математики та гуманітарних дисциплін у цілісне світосприйняття; застосовувати набуті знання при аналізі реалій сучасного суспільного буття; формувати власну позицію щодо актуальних проблем сьогодення; аналізувати праці філософів і педагогів, виявляти їх креативну сутність та соціально значущі ідеї; порівнювати філософські концепції представників різних філософських шкіл; обґрунтовувати власну позицію; виявляти та аналізувати тенденції розвитку освіти і науки; здійснювати методологічно коректне обґрунтування тенденцій розвитку освіти і науки; використовувати різні джерела та дослідження інших галузей знань для обґрунтування відповідей; оформлювати власні дослідження відповідно до вимог, визначених програмою навчального курсу; використовувати їх при навчанні математики у ЗЗСО та ЗВО, застосовувати теоретичні та практичні знання на педагогічній практиці, педагогічній роботі.

Змістовий модуль 1. Філософія науки і освіти

Тема 1. Наука як фе­номен культури та філософського ана­лізу

Тема 2. Основні етапи розвитку науки

Тема 3. Філософія науки: ґенеза та ета­пи розвитку

Тема 4. Пізнання. Методи наукового пізнання. Структура наукового знання та його основні форми

Тема 5. Структура, розвиток та зміна наукових теорій

Тема 6. Сучасні кон­цепції структури і розвитку наукового знання. Наука сього­дення. Етика науки

Тема 7. Філософія освіти в структурі філософських знань

Тема 8. Феномен освіти в історико-фі­лософському дискур­сі

Тема 9. Освіта як вид духовного виробниц­тваі соціальний інститут

Тема 10. Філософія і стратегія освіти у глобалізованому світі

Змістовий модуль 2.Педагогічна філософія та філософія математики

Тема 11.Педаго­гічна філософія як самостійна науково-педагогічна теорія

Тема 12. Філософія як спосіб життя, поведінки й діяль­ності старшокласни­ків і студентів ЗВО

Тема 13. Філософія як спосіб життя й професійної діяльності вчителів старших класів, викладачів ЗВО та управлінців

Тема 14. Матема­тика: специфіка, міс­це в структурі науки

Тема 15. Філософ­ські обґрунтування математики

Тема 16. Матема­тична істина: статус, структура, критерійні орієнтири

Філософія освіти і науки
  • Кількість кредитів 3
  • Тип Обов'язковий
  • Семестр 11
  • Рівень вищої освіти Магістр
  • Підсумковий контроль Залік