• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).

Навчальна дисципліна «Методика викладання математики у закладах освіти», яка є складовою освітньої програми зі спеціальності014.04 «Середня освіта (математика для галузі знань 01 – «Освіта»,повинна забезпечити методичну підготовку майбутніх математиків, вчителів математики, щодовикладання математики у закладах освіти (ЗО) із застосуваннямсучасних інноваційних технологій навчання.

 

2. Мета навчальної дисципліни:забезпечити ґрунтовне засвоєння теоретичного матеріалу на теоретико-методологічному і практичному рівні, сприяти формуванню системи знань у майбутніх математиків, вчителів математики щодо досконалого знання методики викладання математики,сутності інноваційних технологій та вмінь їх використання при викладанні математики у ЗО.

 3. Пререквізити. Для підвищення ефективності засвоєння курсу«Технологія викладання математики у закладах освіти» здобувач вищої освіти має вивчити такі дисципліни: «Елементарна математика і методика викладання математики», «Психологія»,«Педагогіка», «Історія математики».

 4. Результати навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких компетент­ностей:

- здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);

- здатності спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність до комунікації іноземною мовою за предметною спеціальністю (ЗК-4);

- здатності учитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-6);

- здатності перенесення системи наукових знань у професійну діяльність та в площину навчального предмету (ФК-1);

- здатності забезпечувати навчання учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички в області предметної спеціальності (ФК-2);

- здатності формувати і розвивати в учнів ключові та предметні компетентності засобами навчального предмету та інтегрованого навчання; формувати в них ціннісні ставлення, розвивати критичне мислення (ФК-4);

- здатності подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній для цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати математичні міркування інших осіб, залучених до розв’язання тієї самої задачі (ФК-5);

- здатності до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінювання обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів (ФК-11);

- здатності розв’язувати задачі шкільних курсів математики та інформатики різного рівня складності, аналізувати та оцінювати ефективність розв’язку та формувати відповідні вміння в учнів (ФК-14);.

- демонструвати знання фундаментальної математики і застосовувати класичні та сучасні методи математики для досягнення інших результатів освітньої програми (ПРН-У-12);

- називати, класифікувати і аналізувати задачі шкільних курсів математики, інформатики та інформаційних технологій різних рівнів складності, демонструвати здатність їх розв’язувати (ПРН-У-13);

- вибирати математичні методи розв’язування задач, враховувати умови виконання математичних тверджень, коректнопроектувати умови та твердження на нові класи об’єктів (ПРН-У-14);

знати:основні поняття і факти загальноосвітнього курсу математики, що відповідає Державному стандарту освітньої галузі «Математика»; специфіку загальноосвітньої та спеціалізуючої функцій загальноосвітнього курсу математики; логічну структуру загально­освітнього курсу математики та особливості його змістових ліній; специфіку математичних, навчальних та методичних задач, а також способи їх формулювання і постановки у процесі навчання математики у ЗО; зміст та класифікацію сучасних інноваційних технологій; сутність інноваційного підходу щодо підготовки майбутніх математиків; методичні і практичні аспекти реалізації інноваційних технологій при викладанні математики у ЗО.

вміти:виконувати логіко-математичний і семіотичний аналіз змісту навчального матеріалу навчальної та програмової теми (виділяти стрижневий та супровідний матеріал, провідні ідеї теми, базові знання та вміння, внутрішні та внутрі- та міжпредметні зв’язки теми тощо) математичних дисциплін, що читаються у ЗО;аналізувати наукові засади інноваційного підходу до навчання математики у ЗО; визначати доцільність цілісного або елементного впровадження інтерактивного навчання в ЗО; розробляти нестандартні заняття з математики: уроки-диспути, ігри, дискусії, подорожі тощо; організовувати і проводити заняття з використанням сучасних технологій навчання; застосовувати інноваційні технології на педагогічній практиці, педагогічній роботіу ЗО.

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи навчання математики в ЗО

Тема 1.Предмет і ключові проблеми дидактики математики

Тема 2. Цілі і зміст навчання математики

Тема 3. Загальна характеристика загальноосвітнього курсу математики.
Концепція математичної освіти в НУШ

Тема 4. Методи навчання математики. Принципи дидактики математики

Тема 5. Методи розв’язування задач. Методика навчання учнів розв’язуванню задач

Тема 6. Розвиток мислення, просторових уявлень та уяви, пам’яті,
пізнавальних інтересів в процесі навчання математики у ЗЗСО. Формування алгоритмічної культури учнів

Тема 7. Мотивація навчальної діяльності учнів ЗЗСО

Тема 8. Специфіка сприйняття і засвоєння алгебраїчного і геоме­тричного матеріалу в ЗО

Змістовий модуль 2. Основні змістовні лінії математики у ЗЗСО та методика їх вивчення 

Тема 9. Змістовна лінія тотожних перетворень виразів в основній і старшій школи

Тема 10. Теорія числа в алгебрі основної і стар­шої школи

Тема 11. Функції в основній і старшій шко­лі та методика їх вивчення

Тема 12. Змістовна лінія рівнянь і нерівностей в основній і старшій школі

Тема 13.Особливості вивчення геометричного матеріалу в 5-6 класах
основної школи

Тема 14. Методика вивчення геометричних фігур та їх вимірювання
в систематичному курсі геометрії основної і старшої школи

Тема 15.Методика вивчення паралельності та перпендикулярності
на площині і в просторі

Тема 16. Методика вивчення векторів і координат на площині і в
просторі

Тема 17. Методика вивчення геометричних перетворення на пло­щині і в просторі

Тема 18. Методика вивчення основ матема­тичного аналізу в стар­шій школі

Тема 19. Методика вивчення імовірнісно-статистичної змістовної лінії математики у ЗЗСО

 

Методика викладання математики у закладах освіти
  • Кількість кредитів 4
  • Тип Обов'язковий
  • Семестр 10
  • Рівень вищої освіти Магістр
  • Підсумковий контроль Екзамен