• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: методичні особливості навчання математики в ЗЗСО, принципи і методи навчання математики, форми організації навчальної діяльності учнів, засоби навчання математики, методику формування математичних понять та методи вивчення математичних тверджень.

вміти: розв’язувати основні типи рівнянь та нерівностей, вільно володіти інформацією про елементарні функції та їх властивості, формулювати та застосовувати при розв’язуванні задач теоретичні факти елементарної геометрії, організовувати навчання математики та самостійну роботу при навчанні учнів математики; організовувати навчання розв’язуванню математичних задач та перевірку знань, умінь і навичок учнів з математики.

Знання, які студент повинен одержати в результаті вивчення курсу, відіграватимуть важливу роль у процесі його навчання в університеті та в подальшій професійній діяльності.

5 семестр

Змістовий модуль 1 . Тригонометрія.

Тема 1. Тригонометричні функції, рівень і нерівності та їх системи.

Тема 2. Об’єднані тригонометричні функції, рівняння та нерівності та їх системи.

Змістовий модуль 2. Вибрані питання планіметрії та стереометрії.

Тема 3. Деякі питання геометрії трикутників.

Тема 4. Деякі питання геометрії чотирикутників, багатокутників.

Тема 5. Вибрані питання стереометрії.

6 семестр

Змістовий модуль 1 . Загальна методика навчання математики.

Тема 1. Методичні особливості навчання математики в ЗЗСО.

Тема 2. Принципи та методи навчання математики.

Тема 3. Формування математичних понять.

Тема 4. Математичні твердження.

Тема 5. Задачі при навчальних математиках.

Тема 6. Засоби навчання математики.

Тема 7. Форми організації навчальної діяльності учнів. Позакласна робота та факультативні заняття з математики.

Змістовий модуль 2. Методика навчання математики в основній школі.

Тема 8. Методичні особливості навчання математики в основній школі.

Тема 9. Багатожини чисел. Алгебраїчні вирази.

Тема 10. Функції. Рівняння та нерівності.

Тема 11. Геометричні фігури та величини. Елементи комбінаторики та статистики, початкові теорії ймовірностей.

Змістовий модуль 3. Методика викладання математики у старших школах.

Тема 12. Методичні особливості навчання математики в основній школі.

Тема 13. Дійсні числа. Трансцендентні вирази. Функції. Рівняння та нерівності.

Тема 14. Похідна, інтеграл. Початкові теорії ймовірності та статистики.

Тема 15. Геометричні фігури та величини в стереометрії.

 

Методика викладання математики
  • Кількість кредитів 9
  • Тип Обов'язковий
  • Семестри 5, 6
  • Рівень вищої освіти Бакалавр
  • Підсумковий контроль Залік, Екзамен