• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–методи досліджень в сучасній математиці та методиці викладання математики;

–способи і прийоми отримання нових знань і умінь;

–методи подання наукових досягнень і презентації нових наукових результатів із залученням сучасних технологій;

–результати новітніх досліджень, опублікованих у фахових журналах з теми дослідження;

–теоретичні та методологічні основи проведення наукових досліджень;

вміти:

  • використовувати загальнонаукові методи дослідження;
  • розширювати і використовувати в практичній діяльності нові знання і вміння;
  • представляти наукові досягнення і використовувати для цих цілей сучасні технології;
  • визначати актуальність, теоретичну значущість обраної теми наукового дослідження;

узагальнювати і представляти результати досліджень у вигляді статті або доповіді

Змістовий модуль 1. Організація і виконання наукового дослідження

Тема 1. Організація і виконання наукового дослідження (магістерської роботи). Академічна доброчесність при написанні наукової роботи.

Тема 2. Структура та правила оформлення науково-дослідної (магістерської) роботи.

Тема 3. Підготовка до захисту магістерської роботи.

Змістовий модуль 2. Професійні компетентності вчителя

Тема 1. Професійний стандарт за професією «Вчитель закладу загальної середньої освіти» (Наказ №2736, Мінекономіки від 23.12.2020).

Тема 2. Державний стандарт базової середньої освіти, (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898)

Науковий семінар
  • Кількість кредитів 3
  • Тип Обов'язковий
  • Семестр 10
  • Рівень вищої освіти Магістр
  • Підсумковий контроль Залік