• algebra@chnu.edu.ua
 • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28
 1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).

Знання, які студент повинен одержати в результаті вивчення навчальної дисципліни, відіграватимуть важливу роль у процесі його подальшого навчання в університеті; вони будуть доповняльним елементом при вивченні елементарної математики та методики викладання математики, спеціальних дисциплін та при написанні курсових і дипломних робіт.

 1. Мета навчальної дисципліни полягає у:
 • виробленні практичних умінь і навичок у студентів по застосуванню педагогічних програмних засобів (ППЗ), електронних  навчальних  курсів, тренажерів, конструкторів уроків та  дистанційних  технологій  у процесі навчання математики;
 • поглибленні знань студентів  з  елементарної математики і методики  викладання  математики  та інформаційних технологій;
 • забезпеченні умов для здійснення неперервної самоосвіти майбутніх вчителів математики на основі  систематичної  самостійної роботи.
 1. Завдання:
 • надати студентам знання щодо використання ППЗ навчання математики в ЗЗСО та володіння методикою використання і створення системи дидактичних  засобів та моделей;
 • забезпечити у  студентів  необхідні  уміння та навички для  використання  технічних  засобів навчання, ППЗ навчання для ефективності  педагогічного  процесу,  підготовки  до  уроку  математики  з використанням  засобів  ІКТ  і  складання плану-конспекту  уроку (використання конструкторів уроку);  для  підбору необхідних  засобів  наочності та інше;
 • сприяти систематизації  у  студентів  знань,  умінь  та  навичок  з  питань  психолого-педагогічних особливостей використання ППЗ у навчанні математики.
 1. Пререквізити. Для підвищення ефективності засвоєння даного курсу здобувач вищої освіти має вивчати (вивчити) дисципліни «Вступ до спеціальності», «Аналітичну геометрію», «Математичний аналіз», «Інформатику».

 

 1. Результати навчання.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 

 • основні компоненти комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання; зокрема ППЗ навчання математики;
 • діяльнісні середовища  професійного  призначення,  зокрема ППЗ навчання математики, і їх використання в навчальному процесі; 
 • технологію розв’язування  математичних  задач  з  використанням ППЗ, зокрема систем динамічної математики Geogebra, Gran 2D, DG.  

вміти:

 • використовувати ППЗ  для  підготовки,  супроводу,  аналізу,  коригування  навчального процесу;
 • добирати раціональні методи і засоби навчання, враховуючи індивідуальні особливості учнів, їх нахили і здібності;
 • поєднувати традиційні  методичні  системи  навчання  із  новими  інформаційно-комунікаційними технологіями.

Тема 1.  Програмно-методичний комплекс "Математика, 5-6 клас"

Тема 2 Бібліотека електронних наочностей «Алгебра, 7-9 клас»

Тема 3. Бібліотека електронних наочностей «Геометрія, 7-9 клас»

Тема 4. ППЗ «Геомет­рія, 10 клас» та «Геометрія, 11 клас»

Тема 5. ППЗ «Алгебра, 10 клас» та «Алгебра, 11 клас»

Тема 6. ППЗ GRAN

Тема 7. ППЗ GRAN 2D

Тема 8. ППЗ GRAN 3D

Тема 9. Програма Geogebra

Тема 10. Пакет динамічної геометрії DG

Колісник Руслана Степанівна

Колісник Руслана Степанівна

Доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Програмно-педагогічні засоби навчання
 • Кількість кредитів 3
 • Тип Обов'язковий
 • Семестр 4
 • Рівень вищої освіти Бакалавр
 • Підсумковий контроль Залік