• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).

Знання, які студент повинен одержати в результаті вивчення курсу теоретичні основи математики, відіграватимуть важливу роль у процесі його навчання в університеті; вони є основою для вивчення загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін.

2. Мета навчальної дисципліни: дати студентам теоретичні знання та практичні навики даного курсу за такими основними темами: елементи теорії множин, математичної логіки, теорії чисел, рівняння і нерівності, функції, елементи геометрії та величини. Для досягнення мети передбачається вивчення таких основних розділів:

Елементи теорії множин. Комбінаторика. Елементи математичної логіки. Теорія чисел. Рівняння та нерівності. Текстові задачі. Функції. Геометричні побудови циркулем та лінійкою. Трикутники. Чотирикутники. Многогранники та тіла обертання.

3. Завдання – вільно оперувати основними поняттями та твердженнями з курсу математики, розв'язувати практичні завдання з використанням отриманих знань.

4. Результати навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу;

вміти: використовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці.

Змістовий модуль 1. Елементи теорії множин, комбінаторики та математичної логіки

Тема 1. Елементи теорії  множин. Бінарні відношення

Тема 2. Елементи комбінаторики та математичної логіки

Змістовий модуль 2. Елементи теорії чисел. Рівняння та нерівності

Тема 1. Системи числення. Подільність цілих невід’ємних чисел

Тема 2. Розширення поняття  числа

Тема 3. Рівняння та нерівності

Змістовий модуль 3. Функції. Елементи геометрії

Тема 1. Функції та їх властивості

Тема 2. Задачі на побудову. Трикутники та чотирикутники

Тема 3. Многогранники та тіла обертання

Мироник Вадим Ілліч

Мироник Вадим Ілліч

Доцент кафедри алгебри та інформатики
Теоретичні основи математики
  • Кількість кредитів 4
  • Тип Обов'язковий
  • Семестр 1
  • Рівень вищої освіти Бакалавр
  • Підсумковий контроль Залік