• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати: основні поняття та твердження з программного матеріалу даного курсу;

вміти: уміло застосовувати вивчений матеріал на практиці при розв’язуванні задач, які зустрічаються за даною спеціальністю.

1 семестр

Змістовий модуль 1. Елементи лінійної алгебри

Тема 1 Визначники 

Тема 2. Системи лінійних рівнянь ё

Тема 3. Матриці       

Змістовий модуль 2.  Елементи векторної алгебри.

Тема 4. Системи координат

Тема 5. Лінійні операції над векторами

Тема 6. Скалярний, векторний та мішаний добутки векторів   

Змістовий модуль 3. Елементи аналітичної геометрії

Тема 7. Пряма на площині  Тема 8. Пряма та площина в просторі

Тема 9. Канонічні рівняння ліній другого порядку          

 

2 семестр

Змістовий модуль 4. Функції однієї змінної. Неперервність

Тема 10. Функції однієї змінної: основні означення       

Тема 11. Числові послідовності. Границя функції

Тема 12. Неперервність функції однієї змінної               

Змістовий модуль 5. Диференціальне числення функції однієї змінної.

Тема 13. Диференціальне числення функції однієї змінної

Тема 14. Застосування диференціального числення функції однієї змінної   

Змістовий модуль 6.  Інтегральне числення

Тема 15. Невизначений інтеграл  

Тема 16. Визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла

Тема 17. Невласні інтеграли.         

Змістовий модуль 7. Ряди. Диференціальні рівняння.

Тема 18. Числові ряди. Ряди з додатними членами. Знакозмінні ряди          

Тема 19. Диференціальні рівняння 1-го порядку. Диференціальні рівняння 2-го порядку   

Мартинюк Ольга Василівна

Мартинюк Ольга Василівна

Професор, доктор фіз.-мат. наук
Вища математика для спеціальності 102 «Хімія»
  • Кількість кредитів 10
  • Тип Обов'язковий
  • Семестри 1, 2
  • Рівень вищої освіти Бакалавр
  • Підсумковий контроль Залік, Екзамен