• algebra@chnu.edu.ua
 • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

"Вища математика" для спеціальності 193 –Геодезія та землеустрій

Мета навчальної дисципліни: забезпечити ґрунтовне засвоєння теоретичних та практичних розділів курсу „Вища математика ”, сприяти формуванню навігації у застосуванні основних методів вищої математики, засобів, методів лінійної алгебри, аналітичної геометрії, диференційованого та інтегрального визначення окремих особливостей, таких як , вивчити численні застосування математики.

Для її досягнення на основі сучасних методів та першочергового навчання вивчаються основні питання теорії дійсних чисел, обмежуються досліджувані та функціональні функції, власні органи неперевірених функцій, диференціальна функціональна функція, одна з яких змінюється, інтегровані функції однієї вагомої та основної методики інтеграції, також основні формули інтегральної взаємодії, а також основи аналітичної геометрії, лінійної алгебри та диференціальних рівнів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: основні поняття та твердження з программного матеріалу даного курсу;

вміти: використовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці.

2  семестр

 1. Визначники
 2. Системи лінійних рівнянь
 3. Матриці
 4. Системи координат
 5. Лінійні операції над векторами
 6. Скалярний, векторний та мішаний добутки векторів
 7. Пряма на площині
 8. Пряма та площина в просторі. Канонічні рівняння ліній другого порядку
 9. Елементи сферичної тригонометрії
 10. Функції однієї змінної: основні означення
 11. Числові послідовності. Границя функції
 12. Неперервність функції однієї змінної

3 семестр

 1. Диференціальне числення функції однієї змінної
 2. Застосування диференціального числення функції однієї змінної
 3. Функції багатьох змінних: границя та неперервність. Похідні та диференціали функцій багатьох змінних
 4. Невизначений інтеграл
 5. Визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла
 6. Невласні інтеграли. Подвійні інтеграли. Криволінійні інтеграли
 7. Числові ряди. Ряди з додатними членами. Знакозмінні ряди
 8. Функціональні ряди. Степеневі ряди. Ряди Фур’є
 9. Диференціальні рівняння 1-го порядку. Диференціальні рівняння 2-го порядку
 10. Основні типи рівнянь математичної фізики. Елементи теорії ймовірностей
"Вища математика" для спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій
 • Кількість кредитів 10
 • Тип Обов'язковий
 • Семестри 2, 3
 • Рівень вищої освіти Бакалавр
 • Підсумковий контроль Залік, Екзамен