• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати: основні поняття та твердження з программного матеріалу даного курсу;

вміти: уміло застосовувати вивчений матеріал на практиці при розв’язуванні задач, які зустрічаються за даною спеціальністю.

Змістовий модуль 1. Елементи математичної логіки. Елементи лінійної алгебри.

Тема 1. Визначники.

Тема 2. Системи лінійних рівнянь. Матриці.

Змістовий модуль 2. Елементи аналітичної геометрії.

Тема 3. Системи координат. Скалярний, векторний та мішаний добутки векторів.

Тема 4. Поняття лінії на площині. Пряма на площині. Канонічні рівняння ліній другого порядку.

Тема 5. Площина в просторі. Пряма в просторі.

 Змістовий модуль 3.  Функції однієї змінної. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. Числові ряди.  Найпростіші диференціальні рівняння.

Тема 6. Функції однієї змінної: основні означення. Числові послідовності. Границя функції. Неперервність функції однієї змінної.

Тема 7. Диференціальне числення функції однієї змінної та його застосування.

Тема 8. Інтегральне числення функції однієї змінної. Невизначений інтеграл.

Тема 9. Інтегральне числення функції однієї змінної. Визначений інтеграл.

Тема 10. Числові ряди.

Тема 11. Найпростіші диференціальні рівняння. Диференціальні рівняння першого порядку. Лінійні диференціальні рівняння другого порядку та вищих порядків зі спеціальною правою частиною.

Мартинюк Ольга Василівна

Мартинюк Ольга Василівна

Професор, доктор фіз.-мат. наук
Вища математика для  спеціальності 201 «Агрономія»
  • Кількість кредитів 5
  • Тип Обов'язковий
  • Семестр 2
  • Рівень вищої освіти Бакалавр
  • Підсумковий контроль Залік