• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати: основні поняття та твердження з программного матеріалу даного курсу;

вміти: уміло застосовувати вивчений матеріал на практиці при розв’язуванні задач, які зустрічаються за даною спеціальністю.

Змістовий модуль 1. Елементи математичної логіки. Елементи лінійної алгебри

Тема 1 Визначники. Матриці       

Тема 2. Системи лінійних рівнянь. Теорема Крамера. Метод Гаусса та матричний спосіб розв’язування систем лінійних рівнянь. 

Змістовий модуль 2. Елементи аналітичної геометрії

Тема 3. Системи координат. Скалярний, векторний та мішаний добутки векторів.          

Тема 4. Поняття лінії на площині. Пряма на площині. Канонічні рівняння ліній другого порядку.

Тема 5. Площина в просторі. Пряма в просторі.

Змістовий модуль 3.  Функції однієї змінної. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. Функції багатьох змінних.

  Тема 6. Функції однієї змінної: основні означення. Числові послідовності. Границя функції. Неперервність функції однієї змінної.

Тема 7. Диференціальне числення функції однієї змінної та його застосування.  

Тема 8. Функції багатьох змінних. Похідні та диференціали функцій багатьох змінних.

Тема 9. Інтегральне числення функції однієї змінної. Невизначений інтеграл.

Тема 10. Інтегральне числення функції однієї змінної. Визначений інтеграл.

Змістовий модуль 4.  Елементи комбінаторики, теорії ймовірності та статистики

Тема 11. Множини та операції над ними. Елементи комбінаторики.          

Тема 12. Елементи теорії ймовірності    

Тема 13. Елементи статистики. Спостереження, генеральне  спостереження, вибірка, репрезентативна вибірка, ранжування, ранжований ряд, варіанта, розмах вибірки (варіації). Частота, гістограма, мода. Медіана, середнє значення, дисперсія, середнє квадратичне відхилення. Застосування теорії статистики при розв’язуванні практичних задач.

Довгей Жанна Іллінічна

Довгей Жанна Іллінічна

Асистент, кандидат фіз.-мат. наук
Вища математика з основами математичної статистики для спеціальності 103 – «Науки про землю», спеціалізація  «Гідрометеорологія»
  • Кількість кредитів 4
  • Тип Обов'язковий
  • Семестр 1
  • Рівень вищої освіти Бакалавр
  • Підсумковий контроль Екзамен