• algebra@chnu.edu.ua
 • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

Курс „Зображення геометричних фігур у просторі” є вибірковим при підготовці магістрів зі спеціальності „Математика” та обов’язковим при підготовці магістрів зі спеціальності „Середня освіта (математика)”. Вивчення курсу забезпечує вирішення завдань загальноосвітньої та методичної підготовки майбутніх фахівців. Знання, які студент повинен одержати у результаті вивчення курсу, відіграють важливу роль при вивченні вибіркових курсів, а також сприяють кращій підготовці студентів до проходження педагогічної практики та майбутньої професійної діяльності/

Мета навчальної дисципліни: забезпечити ґрунтовне засвоєння теорії і методики зображення плоских (вписаних та описаних многокутників) і просторових фігур у геометрії та побудов плоских перерізів просторових фігур;  сприяти формуванню навичок у застосуванні теоретичних знань до доведень теорем та розв’язування позиційних і метричних задач на побудову у стереометрії та планіметрії; правильному використанню основних властивостей паралельного проектування до розв’язування задач як на доведення, так і на побудову.

Завдання: навчити студентів вільно оперувати основними поняттями, твердженнями та властивостями паралельного проектування, розв’язувати практичні завдання з використанням отриманих знань та застосуванням методичних порад щодо зображення плоских і просторових фігур у геометрії та побудов плоских перерізів просторових фігур.

      Програма курсу передбачає виконання ряду контрольних робіт. Особлива увага приділяється методиці і розвитку навиків побудови плоских перерізів  многогранників, якими добре повинен володіти майбутній учитель.

 

 • Змістовий модуль 1. Основні положення теорії побудови наочних зображень просторових фігур
 • Тема 1.  Центральне проектування. Паралельне проектування та його властивості.
 • Тема 2. Повнота зображення.
 • Тема 3. Поняття метричної визначеності зображення.
 • Змістовий модуль 2. Побудова зображень основних геометричних фігур
 • Тема 1. Зображення многокутників.
 • Тема 2. Зображення многогранників.
 • Тема 3. Зображення вписаних та описаних многокутників.
 • Тема 4. Зображення циліндра і конуса в поєднані з многогранниками.
 • Тема 5. Зображення кулі, вписаних та описаних фігур.
 • Змістовий модуль 3. Позиційні задачі на побудову
 • Тема 1. Побудова точки перетину прямої з площиною, прямої перетину двох площин.
 • Тема 2. Побудова перерізів методом внутрішнього проектування (методом допоміжних площин).
 • Тема 3. Метод слідів побудови перерізів поверхонь фігур.
 • Тема 4. Побудова перерізів многогранників.
 • Тема 5. Побудова перерізів кругових циліндра та конуса.
 • Змістовий модуль 4. Метричні задачі на побудову
 • Тема 1.Задачі на плоскі фігури
 • Тема 2. Задачі на знаходження множин точок за певною властивістю.
 • Змістовий модуль 5.  Зображення поверхонь другого порядку,
 • їх плоских перерізів
 • Тема 1. Побудова кривих другого порядку
 • Тема 2. Зображення поверхонь другого порядку
 • Тема 3. Побудова перерізів поверхонь
Мартинюк Ольга Василівна

Мартинюк Ольга Василівна

Професор, доктор фіз.-мат. наук
Зображення геометричних фігур у просторі
 • Кількість кредитів 5
 • Тип Обов'язковий
 • Семестр 9
 • Рівень вищої освіти Магістр
 • Підсумковий контроль Екзамен