Перейти до основного вмісту
Навчально-педагогічна практика (3 курс)
  • Цільова група студенти 3 курсу спеціальності 014.04 - Середня освіта (Математика)

У шостому семестрі студенти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Математика та інфор­ма­ти­ка» (предметна спеціальність 014.04 «Середня освіта (Ма­тематика)», га­лу­зь знань 01 ‒ «Освіта / Педагогіка»), один день на тиждень (по 6 годин в ЗЗСО), згідно зі скла­де­ним розкладом, про­ходять навчально-педагогічну прак­ти­ку, під час якої во­ни спостерігають за роботою вчителя, вчаться (більш активно, порівняно з попереднім семестром) засто­со­ву­вати на­бу­ті ни­ми те­о­ре­­тичні знання та практичні навички з обов’язкових компонент ОПП (зокре­ма, «Вступ до спеціаль­нос­ті», «Математичний аналіз 1», «Лі­­ній­на алгеб­ра», «Ана­лі­тич­­на гео­метрія», «Про­гра­мування», «Основи інформаційних систем та тех­но­логій», «Пе­да­го­гі­ка з основами педмайстерності», «Психологія (загальна, вікова, педа­­гогі­чна)», «Мето­ди­ка викла­дан­ня математики», «Методика викладання інфор­ма­­­ти­ки», «Осно­ви інклюзивної освіти», «ІТ та онлайн-сервіси в професійній діяль­нос­ті вчи­­­те­ля», «Здоров’я­­збе­режувальні технології та домедична допомога», «Про­фе­сійно зо­рі­єн­­тована практика 1», «Професійно зорієнтована практика 2», «Ознайомлювальна педагогічна практика» тощо), вибіркових ком­по­нент інди­ві­ду­аль­­ної навчальної трак­то­рії.

У процесі проходження навчально-педагогічної практики студенти – майбутні вчителі математики / інформатики ‒ спостерігають та в реальній обстановці навчального процесу ЗЗСО перевіряють власні теоретичні знання та вміння з математики / інфор­мати­ки, педагогіки, методики викладання математики та інформатики, демонструють ці знання, вміння та навички під час самостійного написання конспектів та проведення уроків, факультативних занять, виховних годин (чи їх фрагментів), бінарних уроків, творчо підходячи до організації навчального процесу. Окрім цього, під час цієї практики студенти вже не тільки спостерігають роботу педагогів у ЗЗСО з точки зору знаходження спільної мови з кожним учас­ни­ком освітнього процессу, але й намагаються застосувати отримані знання на практиці.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності