Перейти до основного вмісту
Ознайомлювальна педагогічна практика (3 курс)
  • Цільова група студенти 3 курсу спеціальності 014.04 - Середня освіта (Математика)

У п’ятому семестрі студенти факультету математи­ки та інформатики, які нав­ча­ють­ся на освітньо-професійній програмі «Математика та інформатика», один день на тиждень, згідно зі скла­де­ним розкладом (по 6 годин в ЗЗСО), про­ходять ознайомлювальну педа­го­гіч­ну прак­ти­ку, під час якої во­ни спостерігають за роботою вчителя, вчаться (поки що пасивно) засто­со­ву­вати на­бу­ті ни­ми те­о­ре­­тичні знання та практичні навички з обов’я­з­ко­вих компонент ОПП (зокре­ма, «Вступ до спеціаль­нос­ті», «Математичний аналіз 1», «Лі­­ній­­на алгеб­ра», «Ана­лі­тич­­на гео­метрія», «Про­гра­мування», «Основи інформаційних систем та тех­но­логій», «Психологія (загальна, вікова, педа­­гогі­чна)», «Мето­ди­ка викла­дан­ня математики», «Методика викладання інфор­ма­­ти­ки», «Осно­ви інклюзивної освіти», «Здоров’я­­збе­режувальні технології та домедична допомога», «Про­фе­сійно зорієнтована практика 1», «Професійно зорієнтована практика 2» тощо) та вибіркових ком­по­нент інди­ві­ду­аль­­ної навчальної траєкторії.

Ознайомлювальна педагогічна практика є складовою частиною практичної під­го­товки студентів та покликана формувати якості вчителя математики / інфор­ма­тики, оз­бро­ї­ти май­бутніх педагогів навичками та вміннями, необхідними для прак­тич­ної діяльності в навчальних закладах, навчити самостійно і творчо за­сто­со­ву­вати знання, набуті в універ­си­теті.

Ознайомлювальна педагогічна практика формує у студентів цілісне уяв­лен­ня про різні типи сучасних закладів загальної середньої освіти, їх навчальний та нав­чаль­но-вихов­ний комплекс, створює у студентів установки на формування про­фе­сійного інтересу до педаго­гічної діяльності вчителя, професійної позиції, роз­ви­ває потреби у студентів у самопізнанні і самовдосконаленні.

Ознайомлювальна педагогічна практика студентів 3-го курсу ОПП «Математика та інформатики» – це один із найважливіших етапів у їх практичному набутті фаху пе­да­го­га, оскільки саме під час цієї практики студенти, майбутні вчи­телі математики / інформатики вперше «вживу» зустрічаються з дитячим колек­ти­вом в якості педагога.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності