• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

На третьому курсі студенти факультету математи­ки та інформатики, які спе­ці­а­лі­зу­­ють­ся за освітньо-професійними програмами «Математика та інформатика» (предметна спеціальність 014.04 «Середня освіта (Ма­тематика)», га­лу­зь знань 01 ‒ «Освіта / Педагогіка»), один день на тиждень (по 6 годин в ЗЗСО), згідно зі складеним розкладом, про­ходять ознайомлювальну педагогічну прак­ти­ку, під час якої во­ни спостерігають за роботою вчителя, вчаться (поки що пасивно) засто­со­ву­вати набуті ни­ми те­о­ре­­тичні знання та практичні навички з обов’язкових компонент ОПП (зокре­ма, «Вступ до спеціаль­нос­ті», «Математичний аналіз», «Лі­­ній­на алгебра», «Аналі­тич­­на гео­метрія», «Про­гра­мування», «Основи інформаційних технологій», «Пе­да­го­гі­ка з основами педмайстерності», «Психологія (загальна, вікова, педагогічна)», «Мето­ди­ка викла­дан­ня математики», «Методика викладання інформатики», «Осно­ви інклюзивної освіти», «ІТ та онлайн-сервіси в професійній діяль­ності вчи­те­ля», «Здоров’я­­збе­режувальні технології та домедична допомога», «Пред­метний прак­­тикум 1», «Предметний практикум 2» тощо) та вибіркових ком­по­нент індивідуаль­ної навчальної траєкторії.

Ознайомлювальна педагогічна практика формує у студентів цілісне уяв­лен­ня про різні типи сучасних закладів загальної середньої освіти, їх навчальний та навчально-виховний комплекс, створює у студентів установки на формування про­фе­сійного інтересу до педагогічної діяльності вчителя, професійної позиції, роз­ви­ває потреби у студентів у самопізнанні і самовдосконаленні.

Сікора Віра Степанівна

Сікора Віра Степанівна

Доцент, кандидат фіз.-мат. наук