• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

На четвертому курсі студенти факультету математи­ки та інформатики, які спе­ці­­а­лі­зу­­ють­ся за освітньо-професійною програмою «Математика та інформатика», про­­­ходять педагогічну практику, під час якої во­ни повинні застосовувати набуті ни­ми те­о­ре­­тичні знання та практичні навички з обов’язкових компонент ОПП (зокре­ма, «Вступ до спеціаль­нос­ті», «Математичний аналіз», «Лі­­ній­на алгебра», «Аналі­тич­­на гео­метрія», «Про­гра­мування», «Основи інформаційних технологій», «Пе­да­го­гі­ка з основами педмайстерності», «Психологія (загальна, вікова, педагогічна)», «Мето­ди­ка викла­дан­ня математики», «Методика викладання інформатики», «Осно­ви інклюзивної освіти», «Методика соціально-вихов­ної роботи в сучасних умовах», «Мето­дика орга­нізації позаурочної роботи з математики», «Базові алгоритми олімпі­ад­них задач з інформатики», «ІТ та онлайн-сервіси в професійній діяльності вчи­те­ля», «Здоров’я­збе­режувальні технології та домедична допомога», «Предметний прак­­тикум 1», «Предметний практикум 2», «Ознайомлювальна педагогічна прак­ти­ка» тощо) та вибіркових компонент індивідуальної навчальної траєкторії

Городецький Василь Васильович

Городецький Василь Васильович

Професор, доктор фіз.-мат. наук
Колісник Руслана Степанівна

Колісник Руслана Степанівна

Доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Мартинюк Ольга Василівна

Мартинюк Ольга Василівна

Професор, доктор фіз.-мат. наук
Сікора Віра Степанівна

Сікора Віра Степанівна

Доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Мироник Вадим Ілліч

Мироник Вадим Ілліч

Доцент кафедри алгебри та інформатики
Довгей Жанна Іллінічна

Довгей Жанна Іллінічна

Асистент, кандидат фіз.-мат. наук
Лучко Вікторія Сергіївна

Лучко Вікторія Сергіївна

Асистент, кандидат фіз.-мат. наук
Шевчук Наталія Михайлівна

Шевчук Наталія Михайлівна

Асистент, кандидат фіз.-мат. наук
Педагогічна практика (4 курс)
  • Цільова група студенти 4 курсу (спеціальність 014.04)