Перейти до основного вмісту
Педагогічна практика (4 курс)
  • Цільова група студенти 4 курсу спеціальності 014.04 - Середня освіта (Математика)

На четвертому курсі студенти факультету математи­ки та інформатики, які спе­ці­­а­лі­зу­­ють­ся за освітньо-професійною програмою «Математика та інформатика» (пред­мет­на спеціальність 014.04 «Середня освіта (Ма­тематика)», га­лу­зь знань 01 ‒ «Освіта / Педа­го­гіка»), про­­­ходять педагогічну практику протягом перших шести тижнів восьмого се­мест­ру. Під час цієї практики студенти повинні застосовувати на­бу­ті ни­ми те­о­ре­­тичні знання та практичні навички з обов’язкових компонент ОПП (зокре­ма, «Вступ до спе­ціаль­нос­ті», «Математичний аналіз 1», «Лі­­ній­на алгебра», «Аналі­тич­­на ге­о­метрія», «Про­гра­му­ван­ня», «Основи інформаційних систем та технологій», «Пе­да­го­гі­ка з основами пед­майс­терності», «Психологія (загальна, вікова, педагогічна)», «Мето­ди­ка викла­дан­ня мате­матики», «Методика викладання інформатики», «Осно­ви інклю­зив­ної освіти», «Ме­то­дика соціально-вихов­ної роботи в сучасних умовах», «Мето­дика орга­нізації позау­роч­ної роботи з математики», «Базові алгоритми олімпі­ад­них задач з інфор­ма­тики», «ІТ та он­лайн-сервіси в професійній діяльності вчи­те­ля», «Здоров’я­збе­режу­валь­ні технології та домедична допомога», «Про­фе­сійно зорієнтована практика 1», «Про­фе­сійно зорієнтована практика 2», «Ознайомлювальна педагогічна прак­ти­ка», «Нав­чаль­но-педагогічна прак­ти­ка» тощо) та вибіркових компонент індивідуальної навчальної тра­єк­торії.

Педагогічна практика створює сприятливі умови для розвитку цілеспрямованої систематичної педагогічної та науково-дослідної діяльності здобувача вищої освіти, спо­ну­кає його до творчості, активності, орієнтує на індивідуальний стиль педагогічної майс­тер­ності. Ця практика відіграє особливу роль у процесі професійної підготовки май­бут­ніх учителів математики / інформатики ‒‒ адже вона формує професійний інтерес май­бут­­нього вчителя, його бажання працювати з дітьми, сприяє розвитку гуманістичної спря­мованості, розвиває його професійні компетентності, надає у великій мірі оволодіти різними педагогічними технологіями.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності