Перейти до основного вмісту
Професійно зорієнтована практика 1
  • Цільова група студенти 1 курсу спеціальності 014.04 - Середня освіта (Математика)
  1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). Призначення навчальної дисципліни: допомогти студентам вивчити можливості обчислювальної техніки та закріпити й поглибити знання з інформаційно комунікаційних технологій та програмування.

         Знання, які студент повинен одержати в результаті вивчення курсу, відіграватимуть важливу роль у його педагогічній діяльності, оскільки дисципліна передбачає формування здатності використання комп’ютерних технологій.

  1. Мета навчальної дисципліни: забезпечення ґрунтовного засвоєння теоретичних і практичних розділів курсу математики, сприяння формуванню навичок роботи в текстовому та табличному процесорах, а також самостійної розробки алгоритмів та програм на одній із алгоритмічних мов програмування.
  1. Пререквізити. Для успішного оволодіння знаннями з курсу здобувач має вільно володіти знаннями з дисциплін математичного спрямування.
  1. Результати навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні поняття та твердження з програмного матеріалу з дисциплін “Лінійна алгебра” та “Аналітична геометрія”, як об’єднувати розроблені ними комп’ютерні програми (модулі) у великі програмні одиниці, розробляти самостійний програмний продукт,

вміти: використовувати вивчений матеріал при розв'язанні конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці, а також використовувати ресурси обчислювальної техніки при обробці великих масивів статистичних даних.

Курс згідно ОПП «Математика та інформатика» має забезпечувати наступні програмні компетентності та програмні результати навчання:

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК2. Здатність до застосування знань у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, ефективно використовувати цифрові ресурси та технології в освітньому процесі, здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел.

ЗК8. Здатність до міжособистісної взаємодії та роботи у команді у сфері професійної діяльності, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

ФК2. Здатність застосовувати різні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності; використовувати інновації у професійній діяльності.

ФК14. Здатність використовувати програмні засоби загального та спеціального призначення  для розв’язання прикладних задач з математики та інформатики.

ФК17. Здатність добирати та використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі та в позакласній роботі, аналізувати й оцінювати доцільність й ефективність їх застосування.

Програмні результати навчання

Здобувач вищої освіти після успішного завершення освітньо-професійної програми має продемонструвати заплановані знання, уміння, здатності:

ПРН9. Виявляти навички роботи в команді, адаптації та дії у новій ситуації; генерувати нові ідеї, виявляти та розв’язувати проблеми освітнього процесу, проявляти ініціативність та підприємливість.

ПРН14. Називати, класифікувати і аналізувати задачі шкільних курсів математики, інформатики та інформаційних технологій різних рівнів складності, демонструвати здатність їх розв’язувати.

ПРН17. Розуміти і реалізовувати сучасні методики й освітні технології навчання математики та інформатики для виконання освітньої програми в базовій середній школі, застосовувати інформаційно-комунікаційні технології на уроках і в позакласній роботі.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності