• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: методичні особливості навчання математики в ЗЗСО, принципи і методи навчання математики, форми організації навчальної діяльності учнів, засоби навчання математики, методику формування математичних понять та методи вивчення математичних тверджень.

уміти: розв’язувати основні типи рівнянь та нерівностей, вільно володіти інформацією про елементарні функції та їх властивості, формулювати та застосовувати при розв’язуванні задач теоретичні факти елементарної геометрії, організовувати навчання математики та самостійну роботу при навчанні учнів математики; організовувати навчання розв’язуванню математичних задач та перевірку знань, умінь і навичок учнів з математики.

Знання, які студент повинен одержати в результаті вивчення курсу, відіграватимуть важливу роль у процесі його навчання в університеті та в подальшій професійній діяльності.

5 семестр

Змістовий модуль 1Тригонометрія.

Тема 1. Тригонометричні функції, рівняння і нерівності та їх системи.

Тема 2. Обернені тригонометричні функції, рівняння і нерівності та їх системи.

Змістовий модуль 2. Вибрані питання планіметрії та стереометрії.

Тема 3. Деякі питання геометрії трикутника.

Тема 4.  Деякі питання геометрії чотирикутника, многокутників.

Тема 5. Вибрані питання стереометрії.

6 семестр

Змістовий модуль 1Загальна методика навчання математики.

Тема 1. Методичні особливості навчання математики у ЗЗСО.

Тема 2. Принципи і методи навчання математики.

Тема 3. Формування математичних понять.

Тема 4. Математичні твердження.

Тема 5.  Задачі при навчанні математики.

Тема 6. Засоби навчання математики.

Тема 7. Форми організації навчальної діяльності учнів. Позакласна робота і факультативні заняття з математики.

Змістовий модуль 2. Методика навчання математики в основній школі.

Тема 8. Методичні особливості навчання математики в основній школі.

Тема 9 . Множини чисел. Алгебраїчні вирази.

Тема 10. Функції. Рівняння і нерівності.

Тема 11. Геометричні фігури та величини. Елементи комбінаторики та статистики, початки теорії ймовірностей.

Змістовий модуль 3. Методика викладання математики у старшій школі.

Тема 12. Методичні особливості навчання математики в основній школі.

Тема 13. Дійсні числа. Трансцендентні вирази. Функції. Рівняння і нерівності.

Тема 14. Похідна, інтеграл. Початки теорії ймовірності та статистики.

Тема 15. Геометричні фігури та величини в стереометрії.

Елементарна математика і методика викладання математики
  • Кількість кредитів 10
  • Тип Обов'язковий
  • Семестри 5, 6
  • Рівень вищої освіти Бакалавр
  • Підсумковий контроль Залік, Екзамен