• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). Призначення навчальної дисципліни: навчити студентів вільно оперувати та застосовувати основні математичні поняття до розв’язання задач.

Знання, які студент повинен одержати в результаті вивчення курсу, відіграватимуть важливу роль у його педагогічній діяльності, оскільки дисципліна передбачає формування здатності використання в різноманітних життєвих ситуаціях розв’язування особистісно й суспільно значущих проблем.

2. Мета навчальної дисципліни: забезпечення ґрунтовного засвоєння теоретичних і практичних розділів курсу математики, сприяння формуванню навичок у застосуванні методів алгебри та геометрії до розв’язування задач. Для досягнення мети передбачається вивчення таких основних тем: метод математичної індукції, дії над векторами, арифметична та геометрична прогресії, системи рівнянь та нерівностей, способи їх розв’язування, показникова та логарифмічна функція, похідна та первісна, елементи теорії ймовірності та статистики.

3. Завдання – навчити студентів застосовувати основні поняття та твердження з алгебри, геометрії, стереометрії, теорії ймовірності тощо до розв'язування задач.

4. Пререквізити. Для успішного оволодіння знаннями з курсу здобувач має вільно володіти знаннями з дисциплін математичного спрямування.

5. Результати навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу;

вміти: використовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці.

Курс ”Вступ до спеціальності“ згідно ОПП «Математика та інформатика» має забезпечувати наступні програмні компетентності та програмні результати навчання:

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК3. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

ФК1. Здатність перенесення системи наукових знань у професійну діяльність та в площину навчального предмету.

ФК4. Здатність формувати і розвивати в учнів ключові та предметні компетентності засобами навчального предмету та інтегрованого навчання; формувати в них ціннісні ставлення, розвивати критичне мислення.

Програмні результати навчання

Здобувач вищої освіти після успішного завершення освітньо-професійної програми має продемонструвати заплановані знання, уміння, здатності:

ПРН11. Пояснювати основні етапи історичного розвитку математичних знань і парадигм, описувати сучасні тенденції в математиці та інформатиці.

Тема 1. Місце і роль педагога у суспільному розвитку

Тема 2. Університетська освіта – особистісна і суспільна цінність

Тема 3. Освітній простір для становлення й розвитку майстерності педагогічних працівників

Тема 4. Індукція. Вектори

Тема 5. Прогресії. Системи рівнянь та нерівностей. Показникова та логарифмічна функція

Тема 6. Похідна та первісна. Елементи теорії ймовірності

Лучко Вікторія Сергіївна

Лучко Вікторія Сергіївна

Асистент, кандидат фіз.-мат. наук
Вступ до спеціальності
  • Кількість кредитів 3
  • Тип Обов'язковий
  • Семестр 2
  • Рівень вищої освіти Бакалавр
  • Підсумковий контроль Залік