• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).

Знання, які студент повинен одержати в результаті вивчення курсу вища математика, відіграватимуть важливу роль у процесі його навчання в університеті; вони є основою для вивчення загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін.

2. Мета навчальної дисципліни: забезпечити ґрунтовне засвоєння теоретичних і практичних розділів курсу „ Вища математика ”, сприяти формуванню навичок у застосуванні основних методів вищої математики, зокрема, методів лінійної алгебри, аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення функції однієї змінної та багатьох змінних, теорії ймовірностей тощо, вивчити численні застосування математики.

3. Завдання – вільно оперувати основними поняттями та твердженнями програмного матеріалу, уміло їх застосовувати до розв’язання задач, які зустрічаються на практиці за обраною спеціальністю. Програма курсу передбачає виконання ряду модульних робіт та виконання індивідуальних завдань підвищеної складності (для кращих студентів). Знання, які студент повинен одержати у результаті вивчення курсу Вища математика, відіграють важливу роль у процесі його навчання в університеті. Вони необхідні для вивчення фундаментальних і спеціальних дисциплін.

4. Результати навчання.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати: основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу;

вміти: використовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці.

Змістовий модуль 1. Елементи математичної логіки. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії

Тема 1. Визначники.  Системи лінійних рівнянь

Тема 2. Матриці та дії над ними

Тема 3.  Системи координат. Скалярний, векторний та мішаний добутки векторів

Тема 4. Поняття лінії на площині. Пряма на площині. Канонічні рівняння ліній другого порядку

Тема 5. Площина в просторі. Пряма в просторі

Змістовий модуль 2.  Функції однієї змінної. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. Функції багатьох змінних

Тема 6. Функції однієї змінної: основні означення. Числові послідовності. Границя функції. Неперервність функції однієї змінної

Тема 7. Диференціальне числення функції однієї змінної та його застосування

Тема 8. Функції багатьох змінних. Похідні та диференціали функцій багатьох змінних

Тема 9. Інтегральне числення функції однієї змінної. Невизначений інтеграл

Тема 10. Інтегральне числення функції однієї змінної. Визначений інтеграл

Змістовий модуль 3. Ряди. Диференціальні рівняння. Теорія ймовірностей

Тема 11. Числові ряди. Ряди з додатними членами. Знакозмінні ряди

Тема 12. Степеневі ряди

Тема 13. Диференціальні рівняння 1-го порядку

Тема 14.  Диференціальні рівняння 2-го порядку

Тема 15. Елементи теорії ймовірностей

Мироник Вадим Ілліч

Мироник Вадим Ілліч

Доцент кафедри алгебри та інформатики
Вища математика (харчові технології)
  • Кількість кредитів 4
  • Тип Обов'язковий
  • Семестр 2
  • Рівень вищої освіти Бакалавр
  • Підсумковий контроль Залік