• algebra@chnu.edu.ua
 • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28
 1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни)

Актуальність дисципліни визначається тим, що стрімкий розвиток інформаційних технологій, перехід на дистанційну чи змішану форми навчання ставить перед педагогічної спільнотою нові виклики: сучасний вчитель повинен вміти ефективно працювати на відстані, добре розумітися на технологіях, кваліфіковано вибирати та використовувати ті технології, що повною мірою відповідають змісту, меті вивчення фахової дисципліни, сприяють досягненню розвитку особистості та бути медіаграмотним. Майбутній вчитель НУШ повинен вміти модифікувати та вдосконалювати прийоми і засоби навчання у зв’язку з новими вимогами інформаційного суспільства. Використання технологій дистанційного навчання та онлайн-ресурсів в освітньому процесі сприятиме досягненню основної мети модернізації освіти – поліпшення якості професійного навчання, підвищення доступності якісної освіти, забезпеченню потреб гармонійного розвитку особистості та інформаційного суспільства в цілому.

 

 1. Мета навчальної дисципліни:
 • формування у здобувачів вищої освіти за предметними спеціальностями спеціальності 014 «Середня освіта» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка інформаційно-цифрової, предметно-методичної та інноваційної компетентностей;
 • вироблення практичних умінь і навичок у студентів по використанню існуючих, створенню та наповненню нових електронних навчальних  курсів, застосуванню тренажерів, конструкторів уроків, онлайн-сервісів та технологій дистанційного навчання  в освітньому процесі;
 • поглиблення знань студентів з інформаційних технологій;
 • забезпечення умов для здійснення неперервної самоосвіти майбутніх вчителів на основі  систематичної  самостійної роботи.

Завдання:

 • надати здобувачам освіти знання щодо ефективного використання ІТ-технологій та онлайн-сервісів у професійній діяльності вчителя ЗЗСО, володіння методикою використання і створення системи дидактичних засобів та моделей;
 • забезпечити у  здобувачів освіти  необхідні  уміння та навички щодо  використання  технічних та програмних засобів навчання для ефективності освітнього процесу,  підготовки  до  уроку з використанням  засобів  ІКТ;  для  інтерактивного наповнення уроків і підбору необхідних  засобів  наочності та інше;
 • сприяти систематизації  у  здобувачів освіти  знань,  умінь  та  навичок  з  питань  психолого-педагогічних особливостей використання інформаційних технологій, зокрема, технологій дистанційного навчання, онлайн платформ, онлайн сервісів та соціальних мереж у освітньому процесі.

 

 1. Пререквізити. Для підвищення ефективності засвоєння даного курсу здобувач вищої освіти має вивчати (вивчити) дисципліни «Вступ до спеціальності», «Основи інформаційних технологій», «Методика викладання фахової дисципліни», «Психологія», «Педагогіка з основами педмайстерності».
 2. Результати навчання.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати: 

 • класифікацію освітніх онлайн-ресурсів, їх призначення та особливості використання в освітньому процесі;
 • платформи та інструменти для організації дистанційного навчання;
 • цифрові технології та освітні онлайн-ресурси для навчання учнів, оцінювання та моніторингу результатів їхнього навчання, організації самостійної роботи учнів та їхнього самоконтролю;
 • основні характеристики вивчених платформ та сервісів, їх переваги та недоліки, доцільність та умови використання в освітньому процесі;
 • правила критичного оцінювання отриманої інформації та критерії медіаграмотності;
 • онлайн-сервіси, освітні е-ресурси для свого безперервного професійного розвитку.

вміти:

 • орієнтуватись в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати отриману інформацію, ефективно оперувати нею для підготовки, супроводу,  аналізу,  коригування  навчального процесу;
 • працювати з операційними системами, освітніми онлайн-сервісами, застосунками та е-ресурсами.;
 • поєднувати традиційні  методичні  системи  навчання  із  новими  інформаційно-комунікаційними технологіями;
 • добирати раціональні платформи та онлайн-сервіси для організації та супроводу освітнього процесу, враховуючи індивідуальні особливості учнів, зокрема, учнів з особливими освітніми потребами, їх нахили і здібності;
 • модифікувати, редагувати, комбінувати існуючі освітні е-ресурси; створювати нові електронні курси та використовувати їх у освітньому процесі;
 • ефективно використовувати відкриті освітні онлайн-сервіси для свого професійного розвитку.
Тема 1.  Методологія дистанційного навчання. Організація дистанційного навчання в ЗЗСО
Тема 2. Платформи дистанційного навчання: Moodle, Google Classroom, Мій клас та інші. Створення електронних навчальних курсів у Google Classroom
Тема 3. Онлайн-комунікації, їх форми (відеоконференція, чат, форум, блог, електронна пошта, тощо) та особливості їх використання
Тема 4. Інтерактивні онлайн-дошки Рadlet,  Jamboard, Miro, Twiddla та їх використання при проведенні онлайн-уроків
Тема 5. Онлайн-сервіси Google Apps в сучасному освітньому середовищі
Тема 6. Онлайн-сервіси для  інтерактивного наповнення уроків LearningApps, Quizlet, mozaBook, Kahoot та інші
Тема 7. Онлайн-сервіси для  створення опитувань і тестувань ClassTime, Google Forms, Quizizz,  PROPROFS, Майстер-Тест, Onisne Test Pad та їх використання
Тема 8. Онлайн-сервіси для створення інфографіки (Canva), ментальних карт (Goggle, MindMeister, MindMup, XMind, Bubbl) та їх використання
Тема 9. Онлайн-сервіси для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
Тема 10. Е-журнали та е-щоденники МОН, їх можливості та особливості ведення
Тема 11. Соціальні мережі як засіб формування бренду вчителя
Колісник Руслана Степанівна

Колісник Руслана Степанівна

Доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Яцько Оксана Мирославівна

Яцько Оксана Мирославівна

кандидат педагогічних наук
Інформаційні технології та онлайн-сервіси в професійній діяльності вчителя
 • Кількість кредитів 4
 • Тип Обов'язковий
 • Семестр 6
 • Рівень вищої освіти Бакалавр
 • Підсумковий контроль Екзамен