Перейти до основного вмісту
Курси підвищення кваліфікації вчителів математики
  • Цільова група Педагогічні працівники ‒ вчителі математики закладів середньої та фахової передвищої освіти усіх форм власності та сфер управління

Напрями підвищення кваліфікації:

  • розвиток професійних компетентностей вчителів математики (знання різ­них розділів алгебри, геометрії та початків аналізу, основ теорії ймо­вір­нос­тей та математичної статистики, методик та сучасних освітніх техно­логій, вміння ор­га­нізовувати і керувати науково-дослідною роботою учнів);
  • поглиблення знань прийомів, методів та методик навчання математики, су­час­них інноваційних технологій та їх застосування на уроках математики;
  • забезпечення вчителя математики ЗЗСО інформацією щодо реалізації рів­не­вої диферен­ціації навчання математики;
  • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в ос­віт­ньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібер­не­­тичну безпеку;
  • особливості інклюзивного навчання дітей та педагогічна підтримка дітей із проб­лемами засвоєння математичних знань.
  • організація освітнього се­ре­до­ви­ща з допомогою сучасних інно­ва­ційних тех­нологій нав­чання ма­те­ма­тики в умовах очної, дис­тан­цій­ної та змішаної форм навчання.
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності