• algebra@chnu.edu.ua
  • 58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов’я­з­ко­вим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття ква­лі­фі­ка­цій­но­го рівня і має велике значення для набуття студентами професійних навичок і умінь, ово­ло­діння ними сучасними методами, формами організації та зна­ряд­дя­ми праці в галузі їх майбутньої професії, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Практичну підготовку здобувачів вищої освіти як одну із форм організації освітнього процесу здійснюють шляхом проходження практики на базах практики, які забезпечують практичну підготовку. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича практична підготовка є невід’ємним складником освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів за денною та заочною формами навчання та проводиться на оснащених відповідним чином базах практики.

Практичну підготовку здійснюють в умовах професійної діяльності під керівництвом викладача університету та фахівця від бази практики.

Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями в Університеті регламентована Положенням про проведення практики здобувачів вищої освіти, у якому розглянуто загальні питання організації, проведення і підведення підсумків усіх видів практики здобувачів вищої освіти за відповідними ступенями вищої освіти, формами навчання та спеціальностями.

Всі види практик для студентів спеціальності 014.04 «Середня освіта (Математика)» є складовими частинами якісної підготовки студентів до ро­бо­ти в нав­чальному закладі та покликана формувати якості вчителя математики, оз­броїти май­бутніх педагогів навичками та вміннями, необхідними для прак­тич­ної діяльності в навчальних закладах, навчити самостійно і творчо за­сто­со­ву­вати знання, набуті в університеті.

Загальна інформація про практики у 2021-2022 н.р.

для спеціальності 014.04 «Середня освіта (Математика)»

Назва

практики

Рік

підготовки

Семестр

Кількість

Вид

підсумкового

контролю

Кафедри

тижнів

кредитів

годин

Предметний практикум 1

1

2

2

3

90

Залік

керівництво студентами: кафедра алгебри та інформатики

Предметний практикум 2

2

4

2

3

90

Залік

керівництво студентами: кафедра алгебри та інформатики

Ознайомлювальна педагогічна практика

3

6

15[1]

3

90

Залік

керівництво студентами: кафедра алгебри та інформатики

Педагогічна

4

8

4

6

180

Захист

керівництво студентами: кафедра алгебри та інформатики
педагогічна консультація: кафедра педагогіки та методики початкової освіти
психологічна консультація:кафедра психології
загальне керівництво:кафедра алгебри та інформатики

Педагогічна

6

11

8

12

360

Захист

керівництво студентами: кафедра алгебри та інформатики
педагогічна консультація: кафедра педагогіки та методики початкової освіти
психологічна консультація:кафедра психології
загальне керівництво: кафедра алгебри та інформатики

Переддипломна

6

11

6

4

120

Захист

керівництво студентами: кафедра алгебри та інформатики, кафедра диференціальних рівнянь
загальне керівництво: кафедра алгебри та інформатики

 

[1] Студенти 3 курсу протягом 6-го семестру проходять ознайомлювальну педагогічну практику, під час якої пере­бу­вають в навчальному закладі 6 годин щотижня (1 день на тиждень) згідно зі встановленим розкладом

Сікора Віра Степанівна

Сікора Віра Степанівна

Доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Колісник Руслана Степанівна

Колісник Руслана Степанівна

Доцент, кандидат фіз.-мат. наук
Мартинюк Ольга Василівна

Мартинюк Ольга Василівна

Професор, доктор фіз.-мат. наук
Мироник Вадим Ілліч

Мироник Вадим Ілліч

Доцент кафедри алгебри та інформатики
Довгей Жанна Іллінічна

Довгей Жанна Іллінічна

Асистент, кандидат фіз.-мат. наук
Лучко Вікторія Сергіївна

Лучко Вікторія Сергіївна

Асистент, кандидат фіз.-мат. наук
Шевчук Наталія Михайлівна

Шевчук Наталія Михайлівна

Асистент, кандидат фіз.-мат. наук