Перейти до основного вмісту
Педагогічна практика (6 курс, 2022-23 н.р.)
  • Цільова група студенти 6 курсу спеціальності 014.04 - Середня освіта (Математика)

Важливою ланкою практ­ичної підготовки студентів спеціальності 014.04 «Се­ред­ня освіта (Ма­­тематика)» рівня вищої освіти дру­гий ма­гістерський є педагогічна практика. Під час цієї практики практично по­глиб­лю­ються теоретичні знання з ос­нов­них дисциплін навчального плану підготовки магістрів. Ця прак­тика прово­дить­ся з метою підготовки випускників факультету РВО другий магіс­тер­сь­кий до май­бут­­ньої роботи на посаді вчителя математики в ЗЗСО, викладача математики в закла­дах передвищої та вищої освіти.

Зміст програми для проведення педагогічної практики від­по­ві­дає Положенню про проведення практики студентів вищих навчальних зак­ла­дів України, затверд­же­но­го наказом Міністерства освіти та науки України, а також іншим нормативним документам щодо практики студентів, освітній програмі та навчальному плану спеціальності.

Педагогічна практика студентів 6 курсу спеціальності «Середня освіта (Мате­ма­­тика)» проходить в 11-му се­мест­рі та проводиться протягом перших восьми тижнів цього семестру.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності