Перейти до основного вмісту
Педагогічна практика (6 курс, 2023-24 н.р.)
  • Цільова група студенти 6 курсу спеціальності 014.04 - Середня освіта (Математика)

Практична підготовка студентів закладів вищої освіти є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми підготовки майбутнього вчителя математики і має велике значення для набуття студентами професійних навичок та умінь, оволодіння ними сучасними методами, формами організації та засобами для роботи в галузі їх майбутньої професії, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Однією зі складових практичної підготовки здобувачів ВО за ОП «Математика та інформатика» є педагогічна практика.

Педагогічна практика для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за предметною спеціальністю 014.04 ‒ Середня освіта (Математика) є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми «Математика та інформатика» підготовки майбутнього вчителя математики та спрямована на закріплення отриманих за час навчання теоретичних знань, набуття та удосконалення їх практичних умінь і навичок, формування математичної логіки та мислення за допомогою використання сучасних технологій в закладах освіти.

В основу програми педагогічної практики покладено такі основні модулі: роль сучасних математичних знань, умінь та сучасних технологій у навчальному процесі та наукових дослідженнях; предмет, методи та завдання шкільного курсу математики; загальні питання методики навчання математики; планування навчального процесу під час навчання математики; методика викладання математики у старшій школі; поєднання навчальних та виховних компонент у навчальному процесі.

Під час педагогічної практики безпосередньо поглиблюються отримані під час навчання теоретичні та практичні знання, вміння та навички з основних та вибіркових дисциплін навчального плану підготовки магістрів. Ця практика проводиться з метою підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Математика та інформатика» до майбутньої роботи на посаді вчителя математики у закладах освіти.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності